Taki ‘a e ‘Eiki Palemia he Kau Folau ‘a e Pule’anga ki he Fakataha Fakata’u hono 49 ‘a e Kau Taki ‘o e Ngaahi Fonua Memipa he Kautaha Fakapule’anga ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki

E-mail Print PDF

31 ‘o ‘Akosi, 2018 ENGLISH ‘E tataki ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a e kau folau ‘a e Pule’anga Tonga ki he Fakataha Fakata’u hono 49 ‘a e Kau Taki ‘o e Ngaahi Fonua Memipa he Kautaha Fakapule’anga ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki ki Nauru. Ko e kaveinga ‘o e Fakataha ‘o e ta’u ni, “Ko hono Langa ha Pasifiki ‘Oku Kaukaua : Ko Hotau Kakaí, Ko Hotau ‘Otumotú; Ko Hotau Loto”.

‘E kamata e fakataha ‘o e ta’u ni he ‘aho Monite 3 ‘o Sepitema ‘o kamata’i ‘e he Fakataha ‘a e Kau Taki ‘o e Ngaahi ‘Otu Motu Iiki ange (SIS), hokoatu ki he Fakataha ‘a e Kau Taki ‘o e Ngaahi Fonua Pasifiki ‘oku memipa he kulupu ko e ‘Afilika, Kalipiane, Pasifiki (PACP) pea faka’osi ‘aki ‘i he houa efiafi ‘a e ouau huufi ‘o e Fakataha Fakata’u hono 49. ‘I he ‘aho Tusite ko hono 4 ‘o Sepitema, ‘e fakataha ai ‘a e Kau Taki ‘o e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki (PIF) pea mo e kau fakafofonga mei he ngaahi kulupu Sosaieti Sivile, hokoatu ki he’enau alealea mo e ngaahi memipa taautaha mei he Sekitoa Taautaha. ‘I he hili pe ‘a e hou’a ‘ilo ho’ata ‘e hoko atu ‘a e Kau Taki ‘a e Ngaahi Fonau ‘o e Pasifiki (PIF) ki ha’anau fakataha mo e kau Taki ‘o e Ngaahi Fonua ‘oku te’eki Memipa Kakato ‘i he Kautaha ‘a e Kau Taki (Forum). Hili ia tenau hoko atu ki he fakataha pea mo e kau fakafofonga mei he ngaahi Fonua ‘oku nau Fetokoni’aki vaofi mo e Pasific (Dialogue Partners). ‘I he ‘aho Pulelulu ko hono 5 ‘o Sepitema ‘e kamata’aki ha fakataha ‘a e Kau Taki mo e mo e kau Talekita Pule ‘o e Ngaahi Kautaha Fakavaha’apule’anga he Pasifiki (CROP agencies) pea hokoatu ki ai ‘enau Fakataha Fakaekinautolu pe ‘a e Kau Taki (Retreat) ‘a ia ‘e meimei ‘aho kakato ‘a e polokalama ko ia. ‘E faka’osi ki he houa ‘ilo mo e fakafiefia fakafonua ‘i he houa efiafi. Ko e polokalama tapuni ‘o e Fakataha ‘e fakahoko ia ‘i he ‘aho 6 ‘o Sepitema.

‘Oku muimuifolau ‘i he ‘Eiki Palemia ‘a e: ‘Eiki Minisita ki he Komeesi, Konisiuma, Fefakatau’aki, ‘Ilofo’ou mo e Leipa, Dr. Tu’i Uata; Sekelitali Pule Le’ole’o mo e Sekelitali Le’ole’o ki he Kapineti, Olita Tupou; Sekelitali Ki Muli, Mahe Tupouniua; Pulengaue ‘o e Potungaue, Komeesi, Konisiuma, Fefakatau’aki, ‘Ilofo’ou mo e Leipa, Edgar Cocker; Fale’i Fakapolitikale mo e Faiongoongo, Lopeti Senituli; faita vitio mei he ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Suliana Pomana. ‘E mavahe atu ‘a e ‘Eiki Palemia mo e konga ‘o e kau folau he ho’ataa Falaite 31 ‘Aokosi ki ‘Okalani pea mei ai ki Nauru. Ko e toenga e kau folau tenau mavahe atu he hengihengi Tokonaki ‘aho 1 ki Nadi pea mei ai ki Nauru. ‘Oku ‘amanaki ‘e foki mai e kau folau ‘i he ‘aho 8 ‘o Sepitema.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 23 600 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’ekeEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 31 August 2018 15:40 )  

Who's Online

We have 358 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES