Fakatokanga tokateu ki ha El Niño ma’a Tonga (13 ‘Aokosi 2018)

E-mail Print PDF

15 ‘o ‘Akosi, 2018 ENGLISH


To’o konga lalahi

Fakatatau ki he ngaahi me’afua fakamamani lahi ‘oku ‘iai e fakafuofua ke maliu e faha’ita’u ki he El Niño ‘i he tahi Pasifiki ‘ihe mahina ‘e tolu koeni ka hoko. ‘Oku 55% ‘ae faingamalie ke hoko eni ‘i ‘Aokosi ki ‘Okatopa 2018 pea toe lahi ange ‘ae faingamalie ke  a’u ‘ae El Niño kihe 2019, ‘oku 78% ‘ae faingamalie ke hoko ‘i he vaha’a taimi Fepueli ki ‘Epeleli 2019. ‘Oku ‘ikai ke mahino ‘ae malohi ‘oe faha’ita’u koeni kapau ‘e hoko ka koe ngaahi faka’ilonga kuo ha mai ‘I he taimi ni ‘e ‘ikai koha faha’i ta’u malohi kapau ‘e hoko. Ko e ngaahi uesia ‘a e El Niño ki Tonga ‘oku kau kiai ‘a e lahi ke momoko e ‘ea he taimi po’uli, si’isi’i ange ‘a e ‘uha ‘i he fa’ahi ta’u ‘uha (Novema- ‘Epeleli) pea lahi ange faingmalie ke hoko ha saikolone fakatalopiki.

Ko e ha ‘a e El Nino?

Ko e El Nino ko e fa’ahi ta’u ‘oku nga’unu ai ‘a e konga tahi mafana ‘oku anga maheni ke toka ma’u pe ki he tokelau ‘o Aositelelia ‘o kolosi he Pasifiki ‘o a’u ki ‘Amelika Tonga. Ko e nga’unu ‘a e konga tahi ‘oku ne hiki’i hake ai e mafana e tahi i he Pasiki ‘o lahi hake ‘i he mafana angamahe ni pea hoko ai e ngaahi liliu kihe natula angamaheni e ‘ea ‘i he ngaahi feitu’u lahi kau ai ‘a Tonga ni. Ko e El Niño ‘oku hoko fakanatula pe pea meimei ke hoko ‘i he ta’u 3 ki he 7 kotoa pe.

Ko e tu’unga lolotonga

Ko e tu’unga lolotonga e mafana e fukahi tahi ‘oku ha mai ha fekau’aki mo ha El Niño vaivai. Neongo ‘oku kei ‘ihe ‘avalisi angamaheni pe ‘ae potutahi Pasifiki lolotonga koeni ‘oe 2018 ka ‘oku ‘iai e ngaahi liliu ‘ihe ‘atimosifia ‘o hange mafana ‘ae tahi moe vaivai ange ‘ae toka’anga e matangi.  ‘Oku ‘iai foki moe ‘asi ‘ae si’iange ‘ae ‘uha ‘I he ngaahi feitu’u lahi ‘oe fonua, koe ngaahi faka’ilonga eni ‘oku nga’unu mai ‘ae fahai ta’u El Niño. Koe ngaahi faka’ilonga foki koeni ‘oku fiema’u ia ke hokohoko ‘iha ngaahi uike pea ‘e fakapapau’I mo fakamo’oni’i ‘oku hoko ha El Niño.

Ko e uesia ‘e he El Niño e ‘ea ‘o Tonga ni

Ko e fa’ahi ta’u El Niño ‘oku fa’a a’u pe hono loloa ia ki he ta’u ‘e taha neongo ‘oku lava pe ke nounou ange ai pe toe loloa ange ai. Ko e ngaahi uesia ki Tonga ‘oku kau ai e mokomoko ange ‘a e taimi po’uli, si’isi’i ange ‘a e ‘uha ‘i he fa’ahi ta’u ‘uha pea lahi ange mo e faingmalie ke uesia ‘a Tonga ha saikolone fakatalopiki ‘i he fa’ahi ta’u Afaa. ‘Oku ‘avalisi ki he saikolone ‘e 1 te ne uesia ‘a Tonga ‘i he ta’u ka ‘oku ‘unu hange ‘a e fika ko’eni ‘o ofi ‘i he 2 ‘i he fa’ahi ta’u El Niño.

Ko e ngaahi El Niño he kuo hili

Koe la’ala’a malohi mo fakatupu honge vai taha kuo lekooti ‘i Tonga ni na’e hoko ia ‘ihe faha’i ta’u El Niño. ‘I he ongo El Niño ne tō ‘i he ta’u 1982/1983 mo e 1997/1998 ne ‘au ki ha tu’unga ne iku fetuku vai mei Tongatapu ki Ha’apai pea nounou foki mo e me’atokoni ko e lahi e la’ala’aa. Pea ko e Saikolone maumau lahi ko ia ko ‘Aisake (Kalasi 4) ‘i he 1982 pea mo Ron (Kalasi 5, ko e malohi taha ia ke kolosi hotau potu tahi) he 1997 ne na hoko loua ‘i he ta’u El Niño. Koe la’ala’a fakatupu honge vai na’e to ‘ihe 2015-2016 na’a ne uesia lahi ai ‘ae ngoue moe ngaahi sekitoa tu’ulavea ngofua ‘ihe fonua ni pea na’e fe’unga moe afaa e 5 na’a ne uesia mai ‘ae ‘out Tonga ni.

Ko e ngaahi me’a leva ke fakahoko he mahina ‘e 3 ka hoko mai

Ke kamata leva ke fai ha tokateu pea fakakau e El Niño ‘oku ‘amanaki hoko he mahina e 3 ka hoko mai he ngaahi palani ngaue kotoa pe tau tefito ki he ngaahi Sekitoa tu’u lavea ngofua ki he feliuliuaki ‘a e ‘uha mo e saikolone hange ko e Ngoue & Toutai (Malu ‘a e Me’atokoni), Mo’ui, Vai mo e Takimamata.

‘Oku ‘oatu foki mo e fale’i ki he kakai e Fonua kenau fengaue’aki vaofi mo e ngaahi fa’unga pule hange ko e Potungaue Ngoue kiha ngaahi fale’i fekau’aki mo e ngaahi ngaue ke fakahoko ke fakasi’isi’i ‘a e tu’u lavea ngofua ki ha uesia ‘e hoko ‘aia koe la’ala’a tupu meihe faha’I ta’u El Niño ‘e ala hoko mai.

Pea ke hokohoko atu pe e muimui’i he kakai e Fonua ‘a e ngaahi fakatokanga El Niño kotoa pe ‘oku tuku atu. Ko e fakamatala hoko ‘e tukuatu ia he konga kimu’a pe ‘o Sepitema 2018.

Ki ha to e fakaikiiki

Ki ha to e fakaikiiki, kataki fetu’utaki ki he Va’a Fakamatala’ea  ‘o e Vakai Matangi a Tonga, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, Ongoongo mo e Fetu’utaki, P.O. Box 1380, Level 2, O.G Sanft Building, Nuku’alofa, he Telefoni ko e 35 355 pe ‘imeili ki he  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pe vakai kihe uepisaiti www.met.gov.to

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Vakai Matangi a Tonga, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakanatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, Ongoongo mo e Fetu’utaki, P.O. Box 1380, Level 2, O.G Sanft Building, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 28170 Fax:  (676) 24861;Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Websites : www.tongaportal.gov.to

Last Updated ( Wednesday, 15 August 2018 15:53 )  

Who's Online

We have 285 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES