Kau atu ‘a e ‘Eiki Palemia ki he Fakataha ‘a e kau Minisita ki Muli ‘a e Ngaahi Fonua Memipa he Kautaha Fakapule’anga ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki

E-mail Print PDF

08 ‘Aokosi, 2018 ENGLISH ‘Oku kau atu ‘a e ‘Eiki Palēmia mo Minisitā ki Mulí, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ki he fakataha ‘a e kau Minisita ki Muli ‘a e ngaahi fonua ‘o e Pasifikí ‘oku fakahoko ki he Taumeasina Island Resort ‘i ‘Apia, Ha’amoa, ‘i he ‘aho hongofulu ‘o ‘Aokosi 2018.

Ko e fakataha ‘a e kau Minisita ki Mulí ko e teuteu faka’osi ia kimu’a ki he Fakataha Fakata’u hono 49 ‘a e kau taki ‘o e ngaahi fonua memipa he Kautaha Fakapule’anga ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki ‘oku teuteu ke fakahoko ki Nauru he ‘aho 3 – 5 ‘o Sepitema ‘o e ta’u ni. Ko e ‘asenita nmahu’inga ‘e alea’i ‘e he kau Minisita ki Muli ‘oku kau ki ai: ‘a e ‘Biketawa Plus Declaration’ ‘a ia ‘oku kau ai ‘a e malu fakafeitu’ú pea mo e fakaikiiiki ‘o ha fokotu’u fakataki fekau’aki mo e malu fakafeitu’u fengaue’aki; ‘Fakaivia ‘a e Vā Alea ‘a e Fakataha’anga Lahi ‘a e Ngaahi Fonua ‘o e Pasifiki pea mo Tu’apule’anga’, ‘a ia tene tohoaki’i ‘a e fokotu’u fakakaukau ‘o e komiti fili fo’ou ne fokotu’u ko e FOC Sub Committee ‘o e fakataha’anga lahi ‘a e Pasifiki; pea mo e ‘Ngaahi Kau’aafonua Fakakongatahi ‘o e Pasifiki, ‘a ia ‘e fai ai e vakai ki he tu’unga fakamalu’i.

Ko e kaveinga ‘o e Fakataha Fakata’u hono 49 ‘a e Kau Taki ‘o e Pasifikii ‘i Nauru ko e “Langa ha Pasifiki ‘oku Mālohí: Ko Hotau kakaí, Ko Hotau ‘Otumotú; Ko Hotau Mafai”, ‘e kau atu mo ia hono alea’i ‘i he fakataha ‘a e kau Minisita ki Muli. Te nau fakalaulauoto ki he tukunga ‘oku ‘i ai hotau ‘atakai ‘i he taimi ní pea mo e founga ‘o hono tauhí hange ko hono fakatokanga’i ‘o e tu’unga fakasiopolitikale, tokangaekina fakasiokalafi, faka ‘ekonomika; Tu’unga ‘o e Ngaahi Me’a Fakafonua mo e Me’amo’ui ‘oku tau vahevahe mo tokangaekina ‘i he ‘Oseni Pasifiki – ko e potu tahi konitineniti lahi taha ‘i he mamani…pea mo fakatokanga’i ‘a e ngaahi fakafe’atungia ‘oku kamata ke ‘asi mai.

‘E ‘uluaki fakahoko ha ngaahi fakataha iiki faka’ofisiale kimu’a pea kamata ‘a e fakataha lahi ‘a e kau Minisita ki Mulí ‘o kau ki ai ‘a e: Fakataha Faka’ofisiale ‘a e Ngaahi ‘Otu Motu Iiki ange (SIS), he ‘aho ono ‘o ‘Aokosí, Fakataha Faka’ofisiale ‘a e Ngaahi Fonua Pasifiki ‘oku memipa he kautaha fakapule’anga ko e ‘Afilika, Kalipiane, Pasifiki (PACP), he ‘aho ono ‘o ‘Aokosí, pea mo e fakataha lahi ‘a e Komiti Fakaofisiale (FOC) Pre-Forum Session, ‘a ia ‘e fakahoko ‘i he ‘aho fitu ki he valu ‘o ‘Aokosí.

‘Oku muimui folau ki he ‘Eiki Palēmia ki he fakataha ‘a e kau Minisita ki Mulí ‘a e Sekilitali Pule Le’ole’o mo Sekelitali ki he Kapineti, ‘Olita Tupou; Sekelitali ki Mulí, Mahe Tupouniua; Tokoni Sekelitali ki he Tafa’aki Fakalao ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palēmia, Dr. Sela Moa; Fale’i Fakapolitikale mo Faiongoongo, Lopeti Senituli pea mo e Ofisa Tokoni ki he ‘Eiki Palemia, Po’oi Pohiva.

‘E kau atu ‘a e ‘Eiki Palēmia ki ha ngaahi fakataha makehe pea mo hono ngaahi hoangāue mei he ngaahi Fonua ‘o e Pasifikí ‘i he ‘aho hiva ‘o ‘Aokosí pea ‘e kau atu ‘a e kau muimui folaú ki he ngaahi fakataha faka’ofisiale.

Ne folau atu ‘a e ‘Eiki Palemia ki ‘Apia mei Tonga ‘i he ‘aho ono ‘o ‘Aokosi pea tene tu’uta mai ‘i he ‘aho taha tolu ‘o ‘Aokosi 2018. Lolotonga ‘ene folau, ‘oku le’ole’o ‘a e Tokoni Palemia Hon. Semisi Sika ‘i hono lakanga ko e ‘Eiki Palemia.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 23 600 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 08 August 2018 16:20 )  

Who's Online

We have 437 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES