Fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia e Tokoni Afaa Mei he Kakai ‘o Mundubbera

E-mail Print PDF

6 ‘Aokosi, 2018 ENGLISH Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e tokoni afaa mei he kakai ‘o e kolo ‘oku tu’u ‘i Kinisilani, ko Munduberra, lolotonga ‘ena fakataha mo e Tokoni Pulekolo ‘o Mundubbera, Faye Whelan, ‘i he ‘Ofisi Palemia he ‘aho 2 ‘o ‘Aokosi 2018.

Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e tokoni afaa mei he kakai ‘o e kolo ‘oku tu’u ‘i Kinisilani, ko Munduberra, lolotonga ‘ena fakataha mo e Tokoni Pulekolo ‘o Mundubbera, Faye Whelan, ‘i he ‘Ofisi Palemia he ‘aho 2 ‘o ‘Aokosi 2018.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku ou hounga’ia ‘aupito Tokoni Pulekolo Whelan ‘i ho’o taki’i hono uki e kakai ‘o Munduberra kenau foaki e ngaahi pa’anga lahi ke kumi’aki e me’atokoni mo e ngaahi naunau kehekehe kuo ke folau mai moia ke tufa he kakai ‘o Tonga ni. Kataki ‘o fakahoko atu ki he kakai ‘o Mundubbera, ‘oku hounga’ia ‘a e Pule’anga mo e kakai ‘o Tonga ‘i he ’enau ‘ofa ‘aufuatoo kuo fai. Malo ‘aupito.”

Ko e tokolahi ‘o Mundubera ko e toko 1,261 pea ‘oku tu’u ia he vahefonua ko North Bennet ‘i Kuinisilani, fe’unga nai mo ha kilomita ‘e 400 ki he tokelau-hihifo ‘o e kolomu’a ko Brisbane. ‘Oku taku foki ‘e he kakai ‘o Mundubbera ko honau kolo ko e “Kolomu’a ia ‘oe Moli”, ka na’e pehe ‘e he Tokoni Pulekolo, ‘oku nau toe ngoue’i mo e mango, blueberry pea mo e kalepi ‘oku fakataumu’a ki he ma’u me’atokoni.

Na’e toe pehe foki ‘e he Tokoni Pulekolo na’e fuofua tu’uta ange ki Mundubbera ‘a e kau nague tolifo’i’akau mei Tonga ni he 2009. Na’a nau toko 30 pe ka ‘i he ‘aho ni kuo nau a’u ‘o toko 300, tukukehe ange e ngaahi famili Tonga e 15 nai ‘oku nau ‘osi nofo fonua he kolo.

Na’e fakamatala e Tokoni Pulekolo ‘o pehe ‘oku ongo’i ‘e he kakai ‘o Mundubbera ‘oku ‘iai honau fu’u mo’ua ki he kaungaue tolifo’i’akau mei Tonga ni he na’e hoko e fu’u fakatamaki he 2013 ‘o tafea ai honau kolo pea na’e a’u ki he vahetolu ‘e taha ‘o e ngaahi ‘api nofo’anga na’e meleuku he tafea ko eni. “Ko e kau ngaue tolifo’i’akau mei Tonga ni na’a nau fakahaofi e ngaahi famili mei honau tukui ‘api mo ’enau ngaahi nga’oto’ota. ‘Okapau na’e ‘ikai kenau kapa mai ‘o tokoni, ko e faka’ofa ee ka ko mautolu!,” ko ‘ene fakamatala ia.

‘I he ‘ene lea fakamalo, ne’a pehe ‘e he Tokoni Pulekolo, “Ko e momeniti na’a mau fanongo ai he maumau na’e fakahoko ‘e Gita, na’a mau pehe, ‘’E anga fefee ha’atau tokoni?’ Ko e ki’i tokoni ko ia kuo mau folau mai moia koe ki’i me’avalevale ka ‘oku ne fakafofonga’i atu ‘emau hounga’ia he tokoni lahi ki Mundubbera, ‘a e kau tolifo’i’akau mei Tonga ni kae’um’aa e kainga Tonga kuo nofonua homau kolo. Ko ‘emau toka’i mai ia ‘enau ‘ofa ‘i Munduberra mo hono kakai”.

‘Oku tufa e tokoni afaa mei Mundubbera ki he ngaahi famili ‘i Popua, Patangata, Nukuleka, pea mo e ki’i ‘apiako kinitakateni ‘i Mau’fanga fakatatau ki he fale’i mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Fakalotofonua pea mo e ‘Ofisi ‘o e Talafekaulahi ‘a Tonga ki ‘Aositelelia ‘oku tu’u ‘i Kenipela.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Monday, 06 August 2018 10:34 )  

Who's Online

We have 321 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES