Fakalangilangi’i ‘e he ‘Eiki Palēmia e Talēkita Seniale Fo’ou ‘o e Kautaha Toutai ‘a e Pasifiki (FFA)

E-mail Print PDF

16 Siulai 2018 ENGLISH Na’e fakalangilangi’i ‘e he ‘Eiki Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e Talēkita Seniale fo’ou ‘o e Kautaha Toutai ‘a e Pasifiki (Forum Fisheries Agency-FFA), Toketā Manumatavai Tupou-Roosen, ‘aki ha talitali makehe na’e fakahoko he efiafi Tusite, 10 ‘o Siulai.

Na’e fokotu’u ‘a Toketa Tupou-Roosen ki he lakanga fo’ou ni ‘i he Fakataha Hono 15 ‘a e Komiti ‘a e Kau Minisitā Toutai ‘a e Tukuifonua ‘o e Pasifiki na’e fakahoko ‘i Lalotonga, ‘Otu Motu Kuki, mei he ‘aho 3 ki he 5 ‘o Siulai 2018. Fakatatau ki he Fakamatala ki he Ngaahi Ola ‘o e Fakataha ni, “Na’e lototaha ‘a e Hou’eiki Minisitaa ki he fokotu’u mei he Komiti ‘a e Kau ‘Ofisiale ke fakanofo ‘a Toketa Manumatavai Tupou-Roosen ko e Talekita Seniale hoko ia ‘a e FFA ‘o kamata ‘i Novema 2018. Na’e fakapapau’i ‘e he

Hou’eiki Minisitā ‘oku nau matu’aki falala kakato ‘oku malu mo hao e kaha’u ‘o e Kautaha Toutai tupu mei hono fokotu’u ‘o Toketa Tupou-Roosen ki he lakanga ni”.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehē, “Ko e momeniti fakangalongata’a eni Manumatavai ki Tonga ni pea mo e Tonga kotoa pe, pea ‘oku fakafiefia kiate au ‘a e poupou na’e fai ‘e he Pule’anga ki ho’o feinga. Ka na’e fakahoko mai kiate au ‘e ha ni’ihi taukei, na’e malava noa pe ke ke ikuna’i ‘e koe e lakanga ni ‘o makatu’unga pe ‘i ho’o taukei pea mo ho’o ‘ilo fekau’aki mo e mala’e ni he ‘oku faka’apa’apa’i ‘aupito koe ‘e he tukui fonua memipa ‘o e FFA pea mo e mala’e toutai foki”.

‘I he ‘ene lea fakamalō na’e pehe ai ‘e Toketa Tupou-Roosen, “Ko ‘eku lele mai pe ke u a’u tonu mai kiate koe ‘Eiki Palemia ke fai ha fakamalō lotohounga mo’oni ki he tokoni na’a ke fai ki he feinga na’e fai. Na’e ‘ikai ke mei lava e feinga ni ka ko ho’o tokoni mo e tokoni mei he Minisitā Toutai, Semisi Fakahau, mo e Talekita Toutai, Toketa Tu’ikolongahau Halafihi. ‘Oku ou ongo’i maluu’ia he talitali fakalangilangi kuo mou fai ma’aku. Na’e ‘ikai ke fai ha ‘amanaki ki ai. ‘Oku ou fakamalo’ia e tokoni mei he Pule’anga pea ‘oku ou fakatauange ‘e hokohoko atu pe ‘i he kaha’u he ‘oku ‘ikai ha taha te ne lava’i ha me’a ‘oka ‘ikai ngaue fakataha mo e komuiniti. Te u fai hoku lelei taha ma’a hotau fonua pea mo e Pasifiki foki”.

Na’e fai e talitali ki he falekai “Chef Zero’ ‘i Popua, pea na’e kau mai ki ai e ongo matu’a ‘a Toketa Manumanatavai Tupou-Roosen, Lord Tevita Tupou mo Saane, mo hono ‘ofefine ta’u 7 ko Layla, ‘Eiki Minisita Toutai, Semisi Fakahau, Talekita ‘o e Toutai, Toketa Tu’ikolongahau Halafihi, mo Pastor Penisimani Tonga. Na’e tau mai ‘a Toketa Tupou-Roosen mo hono ‘ofefine ki Tonga ni he efiafi Tusite pea na foki atu he ‘aho hoko.

‘Oku memipa ‘i he FFA ‘a ‘Aositelēlia, ‘Otu Motu Kuki, Ngaahi ‘Otu Motu Maikolonisia, Fisi, Kilipasi, ‘Otu Motu Masolo, Naulu, Nu’u Sila, Niue, Palau, Papua Niukini,Samoa, ‘Otu Solomone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, mo Vanuatu. Na’e fokotu’u e FFA ke tokoni ki hono leva’i fakalelei e ika mo e me’a mo’ui ‘i he ngaahi potu tahi fakafonua takitaha ‘o e ngaahi fonua memipa.

NGATA'ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

 

Last Updated ( Monday, 16 July 2018 13:26 )  

Who's Online

We have 218 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES