Ongoongo ‘i he Nusipepa Talaki, ‘Aho 8 Me 2018 fekau’aki mo e Tukuhau ‘a e Tokoni Palemia, Hon. Semisi Sika

Tuesday, 26 June 2018 14:56
Print

26 ‘o Sune, 2018 ENGLISH ‘Oku faka’amu ‘a e Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute ke fakama’ala’ala atu ‘a e ongoongo ‘i he Nusipepa Talaki ‘o e ‘aho 8 ‘o Me 2018 ‘i he peesi 3 ‘o fekau’aki mo hono tukuaki’i ‘oku ‘i ai ‘a e mo’ua tukuhau lau miliona ‘a e Tokoni Palemia, Hon. Semisi Sika. Ko e ongoongo ko ‘eni ‘oku loi ia pea ne takihala’i ‘a e kakai ‘o e fonua.

‘Oku toe pehe foki ‘e he Talaki ‘i he ongoongo tatau na’e ‘i ai ‘a e tu’utu’uni atu ‘a e Pule’anga ki he Potungaue ke ‘oua na’a fakahoko ha faka’ilo ‘o e Tokoni Palemia ‘i he me’a ni. ‘Oku fie fakaha atu heni ‘oku loi mo e ongoongo ko ‘eni.

‘Oku fie fakamanatu heni ‘e he Potungaue ki he kakai ‘o e fonua, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi founga ngaue ‘oku ngaue’aki ki hono tanaki ‘o e tukuhau ‘oku totonu ke tanaki pea ‘oku ngaue’aki ‘a e ngaahi founga ko ‘eni ki he taha totongi tukuhau kotoa pe ‘o tatau ai pe pe koe ha hono tu’unga ‘i he sosaieti mo e Pule’anga. ‘Oku toe fakame’apango’ia foki ‘a e Potungaue ‘i hono fe’ave’aki ‘o e ngaahi ongoongo loi ni ‘i he ngaahi mitia fakasosiale pea pulusi ‘i he nusipepa te’eki ke fakangofua atu pe ‘oatu ‘e he Potungaue hano fakama’ala’ala.

‘Oku fakamamafa’i atu ai pe ki he kakai ‘o e fonua, ko e fakamatala tukuhau ‘a e tokotaha tukuhau kotoa pe ‘oku ‘ikai ha totonu ‘a ha taha kehe ke ‘ilo ki ai tukukehe ‘a e ngaahi taimi ‘oku fiema’u ke fakaha ai ‘o fakatatau ki he lao. ‘Oku tokoni ‘eni tauhi ‘a e falala ‘a e taha tukuhau kotoa pe ‘oku malu ‘ene ngaahi fakamatala pa’anga. Ko e toki fatongia leva ia ‘o e Potungaue ‘a hono fakapapau’i ‘oku tonu hono fika’i ‘o e tukuhau ‘o fakatatau ki he ngaahi fakamatala ‘oku ‘omai ‘e he taha tukuhau pe tanaki ‘e he Potungaue pea mo totongi mai ‘a e tukuhau ‘oku totonu ke totongi.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute

Last Updated ( Tuesday, 26 June 2018 15:04 )