Tö Folofola Huufi ‘A ‘Ene ‘Afió Kingi Tupou VI Faka’ali’ali Ngoue Vahe Fonua Ha’apai 2018

E-mail Print PDF

25’o Sune 2018 ENGLISH ‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he tamai mafimafí ‘i he’ene tauhi ‘ofa ‘oku fai  ma’ae Ha’apai kotoa mo e kau ‘a’ahi mai ki he vahe fonua ní.

‘Oku laumalie pé ‘a e Hou’eiki ‘o e Vahe Fonuá, ‘Eiki Palemiá, Sea ‘o e Fale Aleá mo e Ongo Kovaná ka e pehë ki he käinga kotoa ‘oku lonuku ‘i Lea’aetohi.

‘Oku ‘i ai ‘a e fiefia makehe ‘i he ‘aho ní ‘i he ngäue fakataha ‘oku fakahokó ‘e he käinga ‘o e vahe fonuá ni ‘i he teuteu ‘o e faka’ali’ali ngoue mo e ngaahi katoanga kehe ‘o e ta’ú ni.

Kuo tau situ’a mei fa’ahi ta’u ‘o e fakatamaki fakaenatulá, ka ‘oku ‘ikai ke totonu ke ngata ai ‘etau tokangá mo e ngäué.

‘Oku ‘i ai ‘etau lea ko e ‘Tokateu’, ko e ‘api kotoa he fonuá ni ‘oku totonu ke ‘i ai ‘enau tokateú pea ‘oku ‘uhinga fakalukufua ia ki he mo’uí pea fe’unga mo e natula ‘o e feliliuaki ‘o e ‘eá.

Pea tau poupou ki he ngaahi kaveinga fakamamani lahi ki he me’atokoní mo e ngoué tu’unga ia ke lava ke matu’uaki ‘a e ngaahi pole ‘o e feliliuaki ‘o e ‘eá mo e fakatamaki fakaenatulá pea ke vave ‘a e fakakeake ‘o e tapa kotoa ‘o e ngoué, monumanú, toutaí, vaotä mo e koloa fakaenatula. ‘Oku mahino mei he kaveinga ‘oku tuku mai he potungäue ki he faka’ali’ali ngoue ‘o e ta’ú ni “Kina ‘Umu Tali ki Tahi”,  ‘oku ‘i ai ‘a e fakatu’amelie ‘a e vahe fonuá ni ki he fua ‘o e fonuá pea pehë ki he ola mei ‘öseni ‘o tupu pë mei he fakalakalaka ‘o e ‘ilo poto’i ngäue kotoa ‘o e kau ngoué, nima mea’á mo e kau toutaí.

‘Oku ‘i ai ‘a e poupou ki he ngäue ‘a e potungäue toutaí ki he fakahoko ke toe lahi ange ‘a e ngaahi ‘otu motu ‘oku kau mai ki he ngaahi ‘elia ‘oku pule’i makehé ke fakapapaui’i ‘oku tupulekiná mo tolongá ‘a e ma’u’anga mo’ui mei ‘öseni.

Mou fakatokanga’i ko e faama’i ‘o e tofé he vahe fonuá ni ko e mau’anga mo’ui ia he kaha’u ‘o ka hokohoko lelei atu pe.

‘Oku ‘i ai ‘a e fakamalö ki he potungäue ngoué mo e toutaí, kau ngoué mo e kau toutaí, ngäue ‘a e kakai fefiné fakataha mo e ngaahi pisinisi kotoa koe’uhí ko e ngäue kuo fakahoko ki he faka’ali’ali ‘o e ‘ahó ni.

Ko e ngäue leleí ‘oku fisi kitu’a ia ‘i he loto ‘oku leleí pea ‘oku faka’otua ia. Pukepuke pea tauhi ma’u ia Ha’apai, ko e hala ia ki he ikuná ko e tu’umalie.

Kou ‘ofa lahi atu ‘aupito.

Ngata’anga

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

Last Updated ( Tuesday, 26 June 2018 12:23 )  

Who's Online

We have 258 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES