Ha’apai Masani 2018

E-mail Print PDF

22 Sune 2018 ENGLISH ‘Oku ‘amanaki ke fakakalauni ‘a e tokotaha tene ikuna ‘a e fe’auhi hoihoifua 'a Ha’apai 2018 ‘i he efiafi Monite 25 ‘o Sune, 2018.

Ko e kau finemui ‘e toko fā ‘oku nau veipā ki he kalauni ‘o e fe’auhi hoihoifua Miss Ha’apai 2018 ‘o e ta’u ni, ‘a ia ko e Miss Fifita Guest House – Mele Halaevalu Vi Malafu, Miss Evalonitu’a Guest House – Martina Malia Iveti Jr Kaitapu, Miss Lucky Pot Restaurant – Ivon Me’afo’ou ‘i Queensland Tohi pea mo e Miss Ministry of Tourism – Ane ‘Ofa Pulu.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e ‘Ofisa Ma’olunga mei he Potungāue Takimamatá,  Sosaia Pahulu ‘a ia na’a ne fokotu’utu’u ‘a e polokalama fe’auhi Ha’apai Masaní, ‘e faka’osi ‘aki ‘a e polokalama ni ‘aki ‘a e faka’eke’eké pea fakakalauni ai pē ‘a e tokotaha tene ikuna ‘a e fe’auhí.

Na’e kamata ‘a e fe’auhi ni ‘aki ‘a e malanga taha ‘i he ‘aho Sāpate 17 ‘o Sune, pea hoko atu ki he fe’auhi tau’olunga ‘a e longa’i fānau iiki, fakataha pea mo e fe’auhi vala fakafonua ‘a e kau finemuí ‘i he efiafi Monite.

‘I he efiafi Tusite ne fakahoko ai ‘a e fe’auhi tau’olungá pea fe’auhi vala matātahi leva mo e tālēnití ‘i he efiafi Pulelulú.

‘I he ho’atā ‘o e ‘aho ni ne toki fakahoko ai ‘a e fe’auhi float ‘a e kau finemui. ‘E toki faka’osi ‘aki ‘a e sivi hiva ‘i he efiafi ‘o e ‘aho ni.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

Last Updated ( Tuesday, 26 June 2018 12:24 )  

Who's Online

We have 223 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES