Fakataha ‘Eiki Palēmia mo e Tokoni Sekelitali-Seniale ‘a e Pule’anga Fakatahataha(UN) ka ko e ‘Ofisa Tokoni Fakalele Ngāue pea toe Talēkita he Va’a Fakafeitu’u ki ‘Esia mo Pasifiki ‘a e Polokalama Fakalakalaka ‘a e Pule’anga Fakatahataha Mr. Haoliang Xu

E-mail Print PDF

24 Me 2018 Na’e fakataha e ‘Eiki Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, he pongipongi ‘aneafi mo e Tokoni Sekelitali-Seniale ‘a e UN, ka ko e ‘Ofisa Tokoni Fakalele Ngāue mo e Talēkita ki he Va’a Fakafeitu’u ki ‘Esia mo e Pasifiki ‘a e UNDP, Mr. Haoliang Xu ‘i he ‘ofisi ‘o e Palēmia he St George Government Building.

Ko e ongo taumu’a ‘o e ‘a’ahi mai ‘a Mr. Haoliang Xu ke fai ha talatalanoa ki he tu’unga ‘oku ‘i ai e vā fengāue’aki ‘a e UNDP pea mo e Pule’anga Tonga pea mo e tu’unga ‘oku ‘i ai e fakaakeake ‘a e fonua hili e matangi ko Gita. Na’e fakahoko mai foki ‘e he UNDP ha tokoni fakavavevave mo mahu’inga hili ‘a e matangi ‘o fakafou mai he polokalama tokoni fakalukufua ki he fonua ‘oku ui ko e “Pacific Humanitarian Team”.

Na’e toe takimu’a foki e UNDP ‘i hono uki e tokoni fakavaha’apule’anga ki hono liliu e Senitā Tala Fakafonua ‘o Tonga (TNC) ‘i Tofoa, ki ha Fale Alea fakataimi hili hono hanga ‘e Gita ‘o haveki e Fale Alea ‘i loto Nuku’alofa, ‘a ia na’e ‘osi teau-tupu hono ta’u motu’a. Koe’uhí ko e ngāue fakavavevave ko eni na’e malava ai e Fale Alea ‘o Tonga ‘o fakahoko ‘e ne fakataha angamaheni ‘a ia na’e ‘osi fakapolokalama’i ki he uike ‘uluaki ‘o Ma’asi.

Na’e me’a e ‘Eiki Palēmia ‘o pehē, “’Oku ou fakahoko atu e fakamalō loto hounga mo’oni mei he Pule’anga pea mo e kakai ‘o e fonua, ki he UNDP koe’uhí ko ‘etau fengāue’aki umoumataha ‘i he ngaahi ta’u lahi, kae’uma’aa foki e tokoni fakavavevave mo ma’ongo’onga ki he fonuá hili e saikolone ko Gita”.

Ko e fuofua ‘a’ahi foki eni ‘a Mr. Haoliang Xu ki Tonga ni, pea na’e muimuifolau ki ai ‘a Ms. Osnat Lubrani, ko e ‘Ofisa Ngāue Fakafeitu’u ‘a e UN mo e Fakafofonga Fakafeitu’u ‘o e UNDP ‘i Suva, Fisi.  Na’e kau foki he polokalama ‘a e kau ‘a’ahi ha fakataha nounou mo e Kapineti he pongipongi Pulelulu (16 Me), pea mo ha folau vaka-tahi ki ‘Eua he pongipongi Tu’apulelulu (17 Me) ke fai ha vakai tonu ki he tu’unga ‘oku ‘i ai e fakaakeake mei he matangi ko Gita.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he : ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga

Last Updated ( Thursday, 24 May 2018 10:52 )  

Who's Online

We have 331 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES