Fakaava ‘o e Senita Fale’i Fakalao ki hono Malu’i ‘o e Famili

E-mail Print PDF

7 ‘o Ma’asi,2018 ENGLISH ‘E hoko ‘a Tonga ko e ‘uluaki fonua ‘i he Pasifiki ke fokotu’u ha Senita Fale’i Fakalao ke tokoni fakatautefito kia kinautolu ‘oku nau fe’ao mo e fakamamahi ‘i ‘api. Ko e Senita ni ‘e kamata fakahoko ngaue atu ia ‘i he ‘aho 12 ‘o Ma’asi 2018.

Ko e Senita ni ‘oku fokotu’u ia ‘e he Potungaue Fakamaau’anga ‘o e Pule’anga ‘o Tonga fakataha mo e tokoni mei he Va’a ‘o e Kautaha Fakafeitu’u ‘o e Pasifiki ‘oku ne fakahoko mo tukuatu e ngaahi ako moe fakamatala ‘o fekau’aki moe Totonu ‘a e Tangata (SPC- Regional Rights Resource Team). Na’e kamata fakahoko e ngaue ni ‘i he malumalu ‘o e fatongia fakataki ‘o e Talekita Pule ‘o e Potungaue Fakamaau’anga, kuo ne pekia, Susana Faletau.

Na’e tali ‘a e Lao ki he Malu’i ‘o e Famili ‘i he 2013 ‘o fakataumu’a ki hono malu’i e memipa kotoa ‘o e famili ‘o kau ki ai e fanau ‘a ia ‘oku fakamamahi’i pe ‘oku nau mamata ki he fakamamahi’i ‘i ‘api.  Ko e fakamamahi ‘i ‘api ‘oku kau ki ai e fakamamahi fakasino, fakalielia pe faka’atamai ‘a ia kuo fakahoko ‘i he lotolotonga e nofo ‘a e famili. ‘Oku foaki leva ai e mafai ki he Fakamaau’anga ke tuku atu ha ngaahi Tu’utu’uni Malu’i, moe ngaahi makatu’unga ke ne ta’ofi ‘a e tokotaha fakamamahi mei ha’ane toe fakamamahi’i e tokotaha mamahi ‘a ia ‘oku ha hono hingoa ‘i he Tu’utu’uni. ‘Oku toe fakakau mai ‘e he lao ni e ngaahi hia kehe ‘oku felave’i tonu mo e fakamamahi ‘i ‘api, pea ‘i he’ene pehe ‘oku hanga ‘e he lao ni ‘o fakaha mai ko e fakamamahi ‘i ‘oku ‘ikai ko ha me’a fakafo’ituitui pe ka koe palopalema ‘oku uesia ai e sosaieti pea ‘oku fiema’u ke fai ha ngaue kiai pea ke fakangata.

‘I he Senita Fale’i Fakalao ki hono Malu’i ‘o e Famili ‘e malava ke tokonia ha taha ‘oku fe’ao mo e fakamamahi ‘i ‘api ‘aki hono ‘oatu ha ngaahi fale’i taau mo e fakafofonga fakalao ta’etotongi. ‘E ‘ataa atu e fale ni ki he kakai kotoa pe ke nau me’a mai ‘o ka nau ka fiema’u tokoni ‘i hono fakahoko ha kole Tu’utu’uni Malu’i ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Malu’i ‘o e Famili mo ha toe fiema’u fakalao ‘oku hoko pe fakatupu mei ha monuka ‘o e Lao ki he Malu’i ‘o e Famili.

‘E kamata fakahoko fatongia atu ‘a e Senita ‘i he 8:30am ki he 4:30pm Monite ki he Falaite pea ‘e malava pe ke fai ha fetu’utaki mai hili ‘a e houa ngaue angamaheni. ‘E lava ke ke a’u tonu mai pe ki he Senita ‘i he tafa’aki ‘o e Fale Hopo Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi, ‘i he Hala Kausela pe ko ha’o fetu’utaki telefoni mai ki he 26-387 pe ko e 26-388.

Ngata’anga

Tuku atu mei he:‘Aunofo ‘Aholelei, Potungaue Fakamaau’anga, 23-015 pe ‘imeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Fitilagi Fa’anunu, Fakafofonga Lao, Senita Fale’i Fakalao Malu’i ‘o e Famili, ‘imeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 07 March 2018 12:31 )  

Who's Online

We have 260 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES