Ngāue’aki Fakataimi ‘e he Fale Alea ‘o Tonga ‘a e Senitā Fakafonua ‘o Tongá ‘i Nuku’alofa

E-mail Print PDF

01 Ma’asi 2018 ‘E ngāue’aki fakataimi ‘e he Fale Alea ‘o Tongá ‘a e Senitā Fakafonua ‘o Tongá, ‘a ia na’e langa ‘i he ‘ofa mei he pule’anga mo e kakai ‘o Siapaní.

‘Oku makatu’unga ‘a e ngāue’aki fakataimi ko ‘ení ‘i hono maumau’i ‘e he Saikolone Fakatalopiki ko Gitá ‘a e fale fakataha’anga ‘o e Fale Aleá, ‘a ia na’e talu hono ngāue’aki ‘e he mafai fa’u lao ‘o e fonuá mei he ta’u 1892. Na’e fokotu’utu’u foki ke ngāue’aki fakataimi ‘e he Fale Aleá ‘a e Fale Fakataha’anga Fa’oneluá, ka ‘oku to e liliu eni ki he Senitā Fakafonua ‘o Tongá, ‘a ia ‘e lava ke ngāue mei ai ‘a e Fale Aleá kae ‘oua kuo a’u ki ha taimi ‘e lava ke langa ai ha fale fakataha’anga fo’ou ‘a e Fale Aleá.

Koe’uhi na’e ‘ikai ke tu’u ‘a e Senitā Fakafonua ‘a Tongá ‘i loto ‘i he ‘ēlia ‘o Nuku’alofá, na’e liliu ai ‘a e Kāsete ‘o e 1984, ‘a ia na’e hā ai ‘a e ngatangata’anga ‘o Nuku’alofa, ke fakakau mai ‘a e kelekele ‘oku tu’u ai ‘a e Senitā Fakafonua ‘a Tongá ki he ‘ēlia ‘o Nuku’alofa. Na’e fakahoko eni ke fakapapau’i ‘oku fakakakato ‘a e fiema’u ‘i he Kupu 38 ‘o e Lao ‘o e Konisitūtone ‘o Tongá, ‘a ia ‘oku hā ai kuo pai ke fakahoko ‘a e fakataha ‘a e Fale Aleá ‘i Nuku’alofa, tukukehe ‘i he taimi ‘o ha tau.

‘E kamata ai pē ‘i he ‘aho Mōnite 5 ‘o Ma’asi 2018 ‘a e ngāue ‘a e Fale Aleá mo e ‘Ofisi ‘o e Fale Aleá, ‘o kau ai ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Hou’eiki Mēmipa ‘o e Fale Aleá mo e kau ngāue kotoa ‘a e Fale Aleá, mei he Senitā Fakafonua ‘o Tongá ‘i Nuku’alofá. ‘E fakahoko ai pē foki mo e fakataha ‘a e Fale Aleá ‘i he ‘aho tatau, ‘o hangē ko hono ‘osi fanongonongo ki mu’á.

 

Who's Online

We have 324 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES