Ikai Tali ‘e he ‘Eiki Palemia e Fakafisi ‘a Hon. Mateni Tapueluelu

E-mail Print PDF

01 Ma’asi 2018 Na’e ‘ikai ke tali ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘i he efiafi ‘o e ‘aho ni, ‘a e tohi fakafisi ‘a Hon. Mateni Tapueluelu mei he Kapineti ko e ‘Eiki Minisita Polisi mo e Tamate Afi mo e Minisita Tanaki Tukuhau Fakalotofonua mo e Kasitomu.

Na’e me’a ‘a e Eiki Palemia ‘o pehe, “Neongo „oku ou mahino‟i e ngaahi tefito‟i „uhinga „oku makatu‟unga ai e fakafisi „a Mateni Tapueluelu, oku „ikai ke u tali „a „ene fakafisi. Ka „oku ou tukupa ke fai hoku lelei taha ke hokohoko atu e talatalanoa mo Mateni kae‟uma‟aa e toenga e Hou‟eiki Minisita ke fekumi ki ha founga ngaue temau lototaha ki ai ke ne solova e ngaahi tefito‟i „uhinga „oku makatu‟unga ai „ene fakafisi”.

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe na’e mahino ki ai ‘a e loto mamahi ‘a Hon. Mateni Tapueluelu he ngaahi ‘aho ki mui ni ‘o fekau’aki mo ha me’a ‘oku ala faka’uhinga’i ko e ‘ikai ha poupou fe’unga ki ai mei hono kaunga memipa ‘o e Kapineti ki he halafononga ki he kaha’u, na’a ne fokotu’utu’u mai ke fakafepaki ‘aki e faihala ‘i loto he Potungaue Polisi. ‘Ikai ia ko ia pe, ka na’a ne toe fehangahangai foki mo ha tu’unga vaivai fakamafai fakalao ‘i loto ‘i he Potungaue Polisi ‘i hono fakafehoanaki ki he Tangata’eiki Komisiona Polisi.

Na’a ne toe fakamatala foki ‘o pehe na’e fakahu ange ‘e Hon. Mateni Tapueluelu ki he ngaahi fakataha ‘a e Kapineti he ngaahi uike kuo toki maliu atu ‘a e ngaahi pepa Kapineti mo hono ngaahi fokotu’u ngaue ke fakapaasi ‘e he Kapineti ke fakahoko leva ‘o fekau’aki ‘eni mo e kau memipa ma’olunga he Potungaue Polisi ‘o kau ai e Tangata’eiki Komisiona Polisi pea mo e ni’ihi e kau Tokoni Komisiona Polisi. Ka ko hono pango na’e toutou toloi ‘e he Kapineti ‘a ‘ene ngaahi fokotu’u.

“Pea „oku ou ongo‟i „ene lotomamahi! Hili „ene feinga ke fai hano fakafepaki „i fakalotofale pe e faihala he Potungaue Polisi, na‟a ne feinga ke kumi tokoni mei hono kaunga memipa he Kapineti ki he halafononga ki he kaha‟u, ka na‟e „ikai ke fu‟u mafana e poupou atu ki ai „a e Kapineti”, ko e ‘Eiki Palemia ia.

“Ka „oku „ikai ko e ngata‟anga ia „o e hala! Oku ou tukupa, „o hange ko „eku lave „anenai, ke hokohoko lelei atu pe „a e talatalanoa mo Mateni pea mo e toenga „o e Kapineti ke fakapapau‟i „oku mau vakai‟i faka‟auliliki e ngaahi me‟a oku ne tokanga ki ai koe‟uhi ke hokohoko lelei „a e memipa „a Mateni  he Kapineti”, ko e ngalutuku ia ‘a e ‘Eiki Palemia.

NGATA'ANGA

Issued by the: The Prime Minister's Office, P.O. Box 62, Nuku'alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; For media enquiries- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www.pmo.gov.to

 

Last Updated ( Thursday, 01 March 2018 10:38 )  

Who's Online

We have 356 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES