Ongoongo Tuku Atu (Fale Alea 'o Tonga)

E-mail Print PDF

15 Tīsema 2017 Na’e tāpuni ‘i he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘ahó ni, Tu’apulelulu 14 ‘o Tīsema 2017, ‘a e taimi ne ngofua ke fakahū atu ai ki he ‘Ofisi ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá ha fokotu’u mei he Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ‘o ha Fakafofonga Fale Alea ke hoko ko ha Kanititeiti ki he Palēmia Filí. Ko e fokotu’u Kanititeiti Palēmia Fili Fakakātoa ‘e ua (2) ne fakahū atu ki he ‘Ofisi ‘o e Sea Fakataimi ‘o e Fale Alea ‘o Tongá.

Ko e ‘uluaki fokotu’ú na’e fakahū atu ia ‘e Hon. Pōniva Tu’i’onetoa, Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapu 10, ‘i he ‘aho Tūsite 5 ‘o Tīsema 2017. Ko e fokotu’u hono uá na’e fakahū atu ia ‘e Hon. Samiu Kuita Vaipulu, Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Vava’u 15, ‘i he ‘aho Tu’apululu 14 ‘o Tīsema 2017. Ko e fakaikiiki ‘o e ngaahi fokotu’ú ni ‘e toki fakahoko atu pē ia ‘e Lord Tangi ‘o Vaonukonuka, Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá, ‘i he fakataha ‘a e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí te ne ui ke fakahoko ai hono fili ‘o e Palēmia Filí.

‘E toki fanongonongo atu ‘e he Sea Fakataimi ‘o e Fale Aleá ‘i he ‘aho Falaite 15 ‘o Tīsema 2017 ‘a e ‘aho ‘e fakahoko ai ‘a ‘ene fakataha mo e Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí. Ko e fakataha ení ‘e fakahoko ai ‘a hono fili ‘e he Hou’eiki Fakafofonga Fale Alea kuo filí ‘a e Palēmia Filí, pea hoko atu ai pē ki hono fili ‘o e Sea mo e Tokoni Sea ‘o e Fale Alea ‘o Tongá.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he Fale Alea ‘o Tonga

 

Who's Online

We have 224 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES