‘A’ahi mai Ministā ki he Sipoti ‘a Papua ko e teuteu ki he Sipoti ‘a e Pasifiki ‘i he 2019

E-mail Print PDF

2 Fepueli 2016 ‘Oku lolotonga ‘i Tongá ni ‘a e ‘Eiki Minisitā ki he Sipotí mo e Takimamata ‘a Papua New Guinea Hon. Justin Tkatchenko mo ha kau muimui folau kehe ke alea’i ha ngaahi founga ‘e lava ke tokoni mai ai ‘a honau Fonuá ki he teuteu ‘o e fe’auhi Sipoti ma’ae Pasifikí ‘i he 2019.

‘Oku mahino foki ‘oku ‘amanaki ke fakahoko mai ‘a e fe’auhi sipoti ko ‘ení ki Tongá ni. Ko e ‘a’ahi mai ‘eni ‘a e ‘Eiki Minisitā hili ia ‘a e me’a atu ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tongá Hon. ‘Akilisi Pōhiva ‘i he uike ua kuohilí ‘o kole ha fale’i mei Papua New Guinea.

Lolotonga ‘a e ‘i Tongá ni ‘a Justin mo ‘ene kau muimui folaú na’á nau ma’u ai ha faingamālie kenau ‘a’ahi atu ki he Pa’ake Teufaiva mo e ngaahi feitu’u kehekehe pē.

Taimi tatau pē na’e lava foki ke fai ha talanoa mo e ngaahi kupu fekau’aki ‘o  e sipotí kae pehē ki he ngaahi sekitoa taautahá.

‘E mahino mai pē ki mu’a ‘i he faka’osinga ‘o e ta’ú ní ‘a e tokoni ‘e malava ke fakahoko ‘e he Pule’anga Papuá ma’a Tonga ‘i he teuteu ‘o e Sipoti ma’a e Pasifiki ki he 2019.

Kaekehe na’e fokotu’u mai foki ‘e he ‘Eiki Ministā Hon. Justin Tkatchenko ha ngaahi makatuliki ‘e tolu ‘e malava ‘e ha Fonua ke ma’u ki ha fe’auhi Sipoti lelei mo mateuteu. ‘A ia ko e taimi, pa’anga pea mo e ngaahi me’a ngāue ‘oku tu’uloa.

Ko e ‘a’ahi ko ‘ení na’e ‘aho ‘e fā ‘a ia na’a nau tu’uta ‘i Tongá ni he Tokonaki,, 30 Sanuali pea te nau foki atu he Tūsite, 2 ‘o Sanuali.

‘Oku fakahoko ‘a e fengaue’aki ko ‘ení hili ia hono fakahoko ki Papua ‘a e Fe’auhi Sipoti ‘o e ta’u kuo ‘osí.

NGATA'ANGA

Last Updated ( Tuesday, 02 February 2016 17:10 )  

Who's Online

We have 331 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES