Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Uike Fakafonua ma’ae To’utupu: “Ke Lālanga ha ‘ātakai Mo’ui Lelei mo Melino ma’ae To’utupu”

Uike Fakafonua ma’ae To’utupu: “Ke Lālanga ha ‘ātakai Mo’ui Lelei mo Melino ma’ae To’utupu”

E-mail Print PDF

08 ‘Aokosi 2018 ‘Oku lolotonga fakamanatua ‘i he uiké ni ‘a e Uike Fakafonua ma’aˊe To’utupu, ‘aki ‘a e kaveinga “Ke Lālanga ha ‘ātakai Mo’ui Lelei mo Melino ma’ae To’utupu”.

‘Oku tataki mo tokanga’i ‘a e polokalamá ni ‘e he Va’a ki he To’utupú, ‘a ia ‘oku fakamalumalu ‘i he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonua (MIA), ‘i he fengāue’aki vāofi mo e ngaahi Potungāue kehe pē ‘a e Pule’angá kae pehē ki he ngaahi sekitoa fakataautaha mo e ngaahi kautaha ‘ikai fakapule’angá (NGOs).

Na’e kamata ‘a e polokalamá ni mei he Sāpate ‘aho 5 ‘aki ‘a e lotu taha na’e fakahoko ki he Falelotu Pasiliká, pea ‘e toki faka’osi ’aki ia ‘a e pō hiva ‘i he efiafi Sāpate ‘aho 12.

‘I he fakamatala ‘a e ‘Ofisa Ma’olunga mei he Va’a ki he To’utupu, Sinamā Tupou Fuao, na’e fai e felotoi moe ngaahi kautaha ‘oku nau fengāue’aki mo e to’utupú, ke fakataha’i ha fo’i uike kakato ‘e taha ‘o fakalea leva ia ko e uike fakafonua ‘o e to’utupu ‘i Tonga ní, makatu’unga ia mei he teuteu ke fakamanatua ‘a e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e To’utupú ‘i he Sāpate ‘aho 12.

“Na’e ‘i ai leva mo e taumu’a ngāue ‘o e Uike To’utupu ‘a ia ko hono hakeaki’i ‘o e melinό, pea ‘ikai ke ngāue’aki ko ia ‘a e ngaahi kemikalé mo e faito’o konatapú.”

“Mahino pē kiate kitautolu ko e palopalema lahi taha ‘eni he taimí ni ‘a e faito’o konatapú, pea lahi hono tukuaki’i ‘a e to’utupú, ka ko e kaveinga ko ‘ení na’e fai ia he femahino’aki vāofi, ‘a ia na’e fatu ai mo e fo’i fakakaukau ko ‘eni.”

Na’e hoko atu ai pē ‘a hono fakaava ‘o e polokalamá ‘i he pongipongi Mōnité ‘i he Holo Fakamanatu ‘o Kuini Sāloté. ‘I he houa efiafi, na’e fakahoko ai ‘a e pēnolo, ‘o fakafofonga mai ai ‘a e tafa’aki kehekehe ‘o kau mai kiai ‘a e ‘Ōfisi ‘o e ‘Ateni Senialé, Potungaue Polisí mo e ni’ihi ko e to’utupu pē.

‘I he ‘aho Tūsité, na’e ‘omai ai ha kau fakafofonga mei he ngaahi kulupu to’utupú, ‘a ia ko e fakafofonga mei he ngaahi siasí, ko e vāhengá pea mo e ngaahi kolo ‘i Tongatapú ni, ke fakahoko ha pēnolo fakatefito ‘i he faito’o konatapú.

Ko e ‘ahó ni leva ‘oku hoko atu pē ‘e he kulupu tatau ‘a e pēnolό ka e fakatefito ia ‘i he ‘melino.’ ‘Oku makatu’unga ‘eni mei he lahi ko ia ‘a e feke’ike’i ‘i he vā koia ‘o e to’utupú. ‘E hoko atu ai pē ki he ‘aho Tu’apulelulú ko hono fakama’opo’opo pē ia ‘o e ngāue ko ‘ení.

Ko e Falaité, ‘e fakahoko ‘a e Open Day ‘i he Digicel Square. Fakatatau ki he fakamatala ‘a Fuao “’oku mau lave’i ‘a e lahi koia ‘a e ta’e ma’u ngāué mo e ‘ikai ke ‘ilo’i ‘a e ngāue ko ‘eni ki he to’utupú. Ko e taha ‘eni ‘a e founga ke fakahounga’i pea ke faka’ali’ali ‘a e talēniti ‘o e to’utupú pea ke fakatau atu ai ‘enau ngaahi ngāué.”

‘I he houa efiafi ‘e fakahoko ai pē ‘i loto Nuku’alofa ‘a e block party fakalaumālie ‘a ia ‘e tataki pē ia ‘e he tafa’aki ko ia ‘a e kau taki lotú.

‘E hoko atu foki ki he folouti ‘i he pongipongi Tokonakí, ‘o kamata mei he loto ’ata’atā ‘Apiako Lautohi Pule’anga ‘o Nuku’alofa ki he Hala Taufa’āhau ‘i loto Nuku’alofa pea toe foki mai pē he Hala Sāloté ‘o faka’osi mai pē ki he feitu’u na’e kamata mei ai ‘a e folouti.

‘E faka’osi’aki ‘a e pōhiva fakavahe ‘i he efiafi Sāpate ‘aho 12 pea mo faka’ilonga’i ai pē ‘a e ‘Aho Fakamāmani Lahi ‘o e To’utupú.

Na’e pehē foki ‘e Sinamā, ‘oku ‘i ai ‘a e faka’amu ke hokohoko hono fakahoko ‘a e polokalama ni ‘i he ta’u kotoa pea ‘ikai ke ngata pē ‘i Tongatapú ni, ka ke a’u atu ki he ngaahi tukui motú, ke fakahoko hono fakamanatua mo faka’ilonga’i ‘a e mahu’inga ‘o e to’utupú, pea ke hokohoko atu , ke tanumaki pea ke mahino ‘e malava pē ke ta’ofi ai ‘a e faito’o konatapú.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina ‘o e Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

Last Updated ( Wednesday, 08 August 2018 15:21 )  

Who's Online

We have 508 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES