Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Huufi ‘E He’ene ‘Afió Faka’ali’ali Ngoue Fatafata Māfaná

Huufi ‘E He’ene ‘Afió Faka’ali’ali Ngoue Fatafata Māfaná

E-mail Print PDF

14 Siulai, 2018 Na’e huufi ‘E He’ene ‘Afió Kingi Tupou VI ‘a e Polokalama Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue, Touitai, Takimamata pea mo e Fefakatau’aki ‘a e Vahefonua Vava’ú ‘i he pongipongi ‘aneafí he Mala’e Niponí, Makave, Vava’u.

‘I he’ene tō folofola huufí na’a ne fakamamafa’i ‘a e mahu’inga ‘o e akó he ‘oku ne fakaava ha ngaahi matapā ki he mo’uí ke fakangata ‘a e masivá.

Na’a ne folofola foki felāve’i mo e polokalama faka’ali’ali ‘oku teu ke fakahoko ‘i he ta’u 2020 ‘i he Fonua Fakatahataha ‘o e Hou’eiki ‘Alepeá 'i Dubai (United Arab Emirates) 'a ia 'oku ui ko e Dubai World Expo.

“Kuo tuku atu ‘enau fakaafe ki he ngaahi fonua lahi ‘i māmani ‘o kau ai ‘a Tonga ni. Ko e me’a mahu’inga ‘i he faka’ali’ali expo ko ‘ení ko e koloa ‘oku tuku atu mei ho fonuá mo e fakakaukau ‘oku ngāue’akí pea mo e māketi ‘e ala ma’ú.”

“Ko e koloa ‘e ala ma’u mei Tonga ni ko ha koloa iiki kā ko hono mahu’inga fakapa’angá ‘oku lahi ‘o hāngē ko vanilá ‘oku fiema’u ia he fonua kotoa ‘i mamani. Ko e ika ‘oku fo’ou mo mou’í, ko e mokohunú, ‘oku ‘ikai ko Siaina pē ‘oku ne fiema’ú kā ‘oku toe ‘i ai mo e fonua kehe, ko e tofé.”

‘I he taimi tatau na’a ne fakalotolahi’i ‘a e kakai ‘o Vava’ú ke kamata ‘a ‘enau fakakaukau’i ha koloa ki he faka’ali’ali he ta’u 2020 pea mo nau mateuteu foki he ko e kī ki he faka’ali’alí ko e teuteu lelei mo e teuteu lahi.

Na’a ne fakamālo’ia foki ‘a e ‘a e Potungāue Ngoué pehē foki ki he Toutaí kae’uma’ā ‘a e kau fa’a ‘o tōkangá, kau toutaí, ngāue ‘a e kakai fefiné pea mo e kakai ne nau fakatau ‘a e ngaahi koloá ‘i he ‘aho ni ‘i he nau kau mai ki he faka’ali’ali ngoué.

“’Oku ou talamonū atu ki he faka’ali’ali ngoue ‘o e ta’u ni pea ‘oua na’a tō ‘a Vava’u ‘i he expo 2020.”

‘I hono tali ‘a e tō folofolá ‘e Nōpele Tu’i’āfitu na’a ne me’a ko e maa’imoa faka’ali’ali ngoué ko e langi mama’o ia ‘o Ha’a Moheofo ke mo’ui mo ako e kakaí, ‘ātakaí mo fakatupu e koloá hangē  ko e tau’āina ‘o Tonga ki he’ene koloá ‘a ia na’e foaki ‘e he ‘Uluaki Faá ‘i he 1862.

“Tau’atāina ko iá, Vava’u pea mo Tonga ni ‘i māmani ‘oku te pule ki he’ete koloá mo e ngafa ke fai pe ka ‘ikai ‘oku ‘ikai tukuhau’i kita pe to’o ‘ete totonú mo e koloá ke fakamālohi’i ‘ete ngāue hoto kelekelé ke fakatau atu ha ola ‘ete taufá pe ko e ki’I toumu’á ke fakatau ha ola ‘ete toutaí ha ki’i pōpao na’a mo fale hanga ‘oku ‘ikai ha lao ke pule’i kita ‘i he’ete mahu’ingá.”

“’E ho’o afio, hangē ko e langi mama’o ‘a e ‘afioná ‘oku pehē ‘a e monū’ia kuo ‘i Vava’ú ‘o mau monū’ia ai ‘a e kau ngoué, kava ‘eka ‘e taha pe ua. ‘Osi ‘a māmani hono folaua, kei tau’atāina pe koe ia.”

‘E liuaki ‘a e hā’elé ki Tonga ‘i he uike kaha’ú.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

Last Updated ( Saturday, 14 July 2018 21:23 )  

Who's Online

We have 255 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES