Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Faka’ilonga’i ‘e Ha’apaí ‘a e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Akó

Faka’ilonga’i ‘e Ha’apaí ‘a e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Akó

E-mail Print PDF

05 Siulai 2018 Na’e hä’elea ‘e he Tama Tu’í Tupou VI mo e Ta’ahine Kuiní, Nanasipau’u Tuku’aho ‘a e polokalama na’e fokotu’utu’u ‘e he Potungäue Akó mo e Ako Ngäué ke faka’ilonga’i ‘aki ‘a e ‘Aho Fakamamani lahi ‘o e akó ‘i he pongipongi Tusite, ‘i he mala’e Lea’aetohí, Pangai Ha’apai.

‘I he lea talitali ‘a e ‘Ofisa Pule ‘o e Potungäue Akó, Claude Tupou, na’a ne pehé ‘oku lau monü ‘a Tonga he longolongo katoangá ‘o e ‘ahó, he ko e mala’e Lea’aetohí ko e misiume ia ‘oku tauhi ai ‘a e kamata’anga ‘o e tohi mo e laukonga ‘i he ‘Otu Tongá ni.

“Ko e kamata’anga eni ‘a e huelo ‘o e fakatu’amelie ki he akenga fo’ou ‘o e potó mo e ‘iló kuo taa’imalie ai ‘a e ‘Otu Motu ‘Anga’ofa he ngaahi ‘ahó ni. Ko e ‘ahó ni ko Tonga ko e fonua pe ia ‘e taha ‘oku laka hake he 99% ‘a hono kakai tu’u fonuá ‘oku ‘i he ta’u motu’a ko e ta’u e hongofulu mā nima pé lahi ange ‘oku lava ‘o laukonga mo tohi he’enau lea tu’u fonuá.”

Na’a ne fakahā ko Tongá ‘o fakatatau ki he ngaahi fakamatala kimuí ni maí, ko e fonua ia ‘oku tokolahi taha ‘a honau kau ma’u faka’ilonga toketa filosefá ‘o fakatatau ki hono tokolahi.

“Ko e ‘ahó ni kuo anuanu he monü ‘a e ki’i fonua koia ‘oku fakamatala ki ai ‘a e himi na’e ‘ikai ma’u ‘Otua he na’e masiva he lelei haleluiá kuo monu’ia eni”.

Na’e fakahoko foki ‘e he ngaahi ‘Api Ako Lautohi Si’i ‘a e Pule’angá ha ouau tä fuka ke faka’ilonga’i ‘aki ‘a e ‘ahó pea mo e ngaahi fakame’ite kehe pé mei he ngaahi ‘Api Ako Ma’olunga ‘a e pule’angá pea mo e ngaahi siasí.

‘E toki faka’osi ‘i he efiafi ‘o e ‘ahó ni ‘a e polokalama faka’ilonga’i fakamamani lahi ‘o e akó ‘aki ha ouau tūpakapakanava ‘e he ngaahi ako’anga ‘a Ha’apai.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

Last Updated ( Thursday, 05 July 2018 10:05 )  

Who's Online

We have 285 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES