Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Ngāue kuo fakahoko hili ‘a Saikolone Gita: Sekitoa Ngoue

Ngāue kuo fakahoko hili ‘a Saikolone Gita: Sekitoa Ngoue

E-mail Print PDF

11 ‘o Sune, 2018 ‘Oku faingamālie pē e ngāue tokoni ‘a e sekitoa ngoué ki he fakaakeake ‘o e tafa’aki ni hili ‘a e afá. Ko e tokoni ko ení ‘oku kau ki ai ‘a e tokoni palaú, tufotufa atu ‘o e ngaahi pulopula ngoué pehé ki hono tufaki ‘o e fanga ki’i moá fakataumu’a ki he ngaahi fāmili ‘i Tongatapu ní pea mo ‘Euá.

Ko hono fakahā ‘eni ‘e he ‘Ofisa Pule Ngāue ‘a e Potungāue Ngoué, Me’atokoní, Vao ‘Akaú, Toketā Viliami Manu fekau’aki mo e tu’unga ‘oku a’u ki ai ‘a e ngāue ni.

Na’a ne fakahā foki ko e famili ‘e tolumano toluafe tupu ‘i Tongatapu ní mo ‘Eua fakakatoa pea ko e meimei ‘api ‘e taha ‘i he ‘api ‘e fitu ‘e ‘inasi he ngāue tokoni.

“Ko e founga ko ia ‘emau tufa tokoní ‘oku mau ‘ave pe ki he ‘ofisa koló ke ne fakahoko ‘a hono tufa ko eni ‘o e ngaahi tokoni ki he ngaahi ‘api na’e lavea koeni he afaá, ngaahi ‘api ‘oku faingatamakí mo e ngaahi ‘api tenau lava ‘o tӧ e ngoué he ‘osi ko ia hono palau.”

Na’e ne fakahā foki ‘oku fe’unga mo e fo’i ‘eka fakakātoa ‘e uaafe ‘i Tongatapu ní pea mo ‘Euá ‘oku lolotonga palau ke faka’aonga’i ‘e he kau ngoué.

Na’e kau atu foki mo e fanga ki’i moa tokoni afá ‘e tahaafe tupu ‘i hono tufa ‘ehe  potungāue ‘i he Tu’apulelulu uike kuo’osi fakataumu’a pé ki he ma’u me’atokoni.

Ko e polokalama tufa tokoni koení ‘oku hokohoko atu pé ‘o fakafou ki he kau ‘ofisa koló pea mo e ngaahi kulupu kakai fefine ‘i he ngaahi koló.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

Who's Online

We have 272 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES