Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Kamata ‘i he Vahefonua Ha’apai Faka’ali’ali Ngoue 2018

Kamata ‘i he Vahefonua Ha’apai Faka’ali’ali Ngoue 2018

E-mail Print PDF

08 Sune 2018 ‘Oku ‘amanaki ke kamata ‘i he mahiná ni ‘a e Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue ‘o e 2018, ‘aki ‘a e Kaveinga “Kina ‘umu tali ki tahi.”

Fakatatau ki he ‘Ofisa Pule Ngāue ‘a e Potungāue Ngoue, Me’atokoni mo e Vao ‘Akau, Toketā Viliami Manu ‘e kamata ‘i he ‘aho 23 ‘o Suné ‘a e Faka’ali’ali Ngoue ‘i he Vahe Fonua Ha’apai.

Hili ‘a hono huufi ‘o e Faka’ali’ali Ngoue, ‘e fakahoko aipē mo e Konifelenisi ‘a e Siasi Uesiliana Tau’atāina ‘o Tonga ‘i he uike ‘e taha pea ‘e hoko atu aipē ki hono Katoanga’i ‘a e ‘aho ‘alo’i ‘a ‘Ene ‘Afio Kingi Tupou VI ‘i he ‘aho 4 ‘o Siulai.

Na’e fakahā ‘e Toketā Manu ‘e hā’ele ‘a e Tama Tu’í ‘o ‘afio ki he ngaahi polokalama ‘a e Toutai, ‘a ia ko e matātahi kuo fakataputapuí.

‘E hoko atu aipē ‘a e Faka’ali’ali Ngoue ki he Vahe fonua Vava’u ‘i he ‘aho 13 ‘o Siulaí. Hili iá tenau folau atu aipē ki Niuatoputapu ‘o a’u kiai he hengihengi ‘o e ‘aho 18 ‘o fakahoko aipē ‘a e Faka’ali’ali Ngoue ‘i he ‘aho pē koia. ‘E hoko atu aipē ki Niuafo’ou ‘i he ‘aho 19 pea toki liuaki mai ‘a e Hā’ele ki Tongatapú ni.

Ko e Faka’ali’ali Ngoue ‘i he Vahefonua ‘Eua ‘e fakahoko ia ‘i he ‘aho 25 ‘o Siulai, pea faka’osi mai ki Tongatapú ni ‘i he ‘aho 28.

‘Oku ‘i ai foki ‘a e ngaahi fokotu’utu’u fo’ou ki he Polokalama Faka’ali’ali Ngoue ‘o e ta’ú ni.

“Ko e Show ‘oku fa’a fakahoko fakata’u mau pē, hangē ha tanaki tu’unga ko e fakamaau’i ‘a e ngāue lelei pea mo e ngāue ‘oku ola makehe ke ‘inasi ai e toenga ‘o e fonuá. Ka neongo iá ‘e kei fai pē ‘a hono fakapale’i ‘a e ngaahi ngoue tu’ufonua hangē ko e ‘ufi. Ka ‘e ki’i tō ‘a e fakamamafa ‘i he ngoue fakamāketí mo e ngoue fakapa’anga.”

‘I he ‘ene fakamatala na’á ne pehē ‘e ki’i fulifulihi, he ‘oku fiema’u ia ke fakapale’i ‘a e tokotaha ngoue lahi taha fakapa’anga, pea mo e tokotaha uta ngoue foha lahi ki muli lahi taha.

“Kuo ‘omai e fekau ki he Potungāué ke faka’ai’ai ‘a e ngoue uta ki mulí. Ko ‘emau me’a leva ‘oku faí ko hono fakatokolahi ‘a e kau ngoue fakapa’anga. Ko e kau ngoue ‘oku lave ha me’a uta ki muli ko e pēseti pe ia ‘e nima, pea ko e toenga, ko e kau ngoue pē ke kai mo e ngoue ki he fua kavenga.”

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

 

Who's Online

We have 459 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES