Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Konifelenisi ma’aˊe kau faiako Hisitōlia

Konifelenisi ma’aˊe kau faiako Hisitōlia

E-mail Print PDF

18 Mē 2018 Na’e fakaava ‘i he pongipongi ‘o e ‘aneafí ‘e he Sekelitali Lahi ‘o e Siasi Uesiliana Tau’atāina ‘o Tonga ka ko e Puleako ‘o e ‘Apiako Sia’atoutai Faifekau Dr. Tevita Koloa’ia Havea, ‘a e fuofua konifelenisi ma’ae kau faiako Hisitōlia ‘a Tongá, ‘aki ‘a e Kaveinga ko e “Tuli e Ngaahi Mālie mo e Māfana hotau Tala”, ‘i he Hōtele Tanoa.

Na’á ne foki ko e hisitōliá ko e fakamatala ia ‘o ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he kuohili, lolotonga ni pea mo e kaha’ú. Ka ‘e toe mahui’inga ange kapau tetau fakaongoongo mo fakakaukau ki he fanga ki’i le’o ‘oku mate he fie ongo maí ka ‘oku ‘ikai ke tau ongo’i.

“Ko e ngaahi hisitōlia ‘oku mahu’inga ‘e mole pe ia pea mo hono kakato, kapau ‘e ‘ikai ke tau ‘oange ha faingamālie ki he fanga ki’i mea iiki mo e fanga ki’i me’a ‘oku ngali ta’emahu’inga.”

Na’á ne fakamamafa’i ki he kau faiakó ko kinautolu ‘oku ‘i ai ‘a e koloa ma’ae ngaahi to’u tangata.

“Kuo teu’i pea fakamavahe’i ‘e he ako’anga ‘a e ngaahi siasi mo e pule’anga kimoutolu kemou ako’i ‘a e Hisitōlia. Kapau ‘e ‘ikai temou fai lelei’i ‘a e fatongia, ‘e faikovi’i aipē ‘a e Hisitōlia ma’a ‘etau fānau. Kapau temou ‘ofa homou fatongiá, kemou poto lelei hono faí pea he ‘ikai temou masiva kimoutolu ha koloa ma’ae ngaahi to’u tangata.”

Na’á ne tapou ai pē ki he kau faiako, ke nau foki ki ‘api ‘o fakaongoongo mo fakakaukau ki he fanga ki’i le’o si’i ‘oku ‘ikai ke ongo mai. Pea ke nau ‘ofa ‘i honau fatongia.

“Kapau ‘oku ke ha’u ki he kalasí ko e faiako ‘oku ‘ikai keke mateuteu, ongo’i tautea he ‘oku ‘ikai keke fai ‘ofa ho fatongia, ‘ofa he mata ‘o ‘etau fānaú, ‘ofa he ngāue ke ako’i ‘a e Hisitōlia.”

Na’e lave foki ‘a e Puleako ‘o e Kolisi Kuini Sālote Faifekau Dr. ‘Asinate Sāmate, ko e tohi hisitōlia loloa taha mo mahu’inga taha ‘oku totonu ke kau ia he ako, ‘a e Tohi Tapu pe ko e Folofolá.

Taimi tatau , na’e pehē ‘e he Pule Lahi ‘o e Kolisi Ako Fakafaiako, Liuaki Fusitu’a ko e taumu’a ‘o e konifelenisi ko ‘ení, ke ‘i ai ha fa’ahinga ‘ātakai tene hanga ‘o langa hake ‘a e kau faiako Hisitōlia.

“Ke ‘i ai mo ha fa’ahinga faingamālie ke toe lahi ange ‘enau fe’ilongaki ‘ia kinautolu, mo ha faingamālie ke fevahevahe’aki ai ‘enau ‘ilo, ‘o kau ai ‘a e ngaahi ‘ilo lelei taha ki he anga hono faiako’i ha fo’i kaveinga.”

Na’á ne pehē foki ‘oku ‘osi talamai pē ‘e he kaveinga ‘o e konifelenisi ‘a hono mahu’inga koia ke tauhi hotau ngaahi talá ka ko e Hisitōlia.

Ko e polokalama ni ‘oku tataki ia ‘e he Potungāue Ako, ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e Kōmiti ko e Kautaha ‘a e Kau Faiako Hisitōlia mo e faka’amu ‘e hokohoko atu ‘a e polokalamá ni ‘i he ta’u kotoa.

‘Oku kau mai foki ki he konifelenisí ni mo e kau faiako mei he ngaahi ‘otu motu. Na’e me’a ‘i he polokalama fakaava, ‘a Lady Tuna Fielakepa, Lady ‘Eseta Fusitu’a, Palofesa Siosiua Lafitani mo e kau ‘Ofisa Ma’olunga mei he ‘Apiako ‘o e ngaahi Siasi ‘o kau ai ‘a e Pule Lahi ki he Ngaahi Ako’anga ‘a e Siasi Katolika, Soane Vahe , Puleako ‘a e Kolisi Kuini Salote, Dr. ‘Asinate Samate, Puleako Ako Ma’olunga Liahona Fatafehi Fifita.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feiliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

Who's Online

We have 389 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES