Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Uike Anga Fakafonua mo e Tala Tukufakaholo

Uike Anga Fakafonua mo e Tala Tukufakaholo

E-mail Print PDF

03 Mē 2018 ‘Oku lolotonga fakahoko foki ‘a e ngaahi polokalama ‘i he uiké ni, ke fakamanatua ‘a e Uike Anga Fakafonuá mo e Tala Tukufakaholó pea mo e hokosia ‘a e ta’u 30 ‘a e Senitā Fakafonua ‘a Tongá.

‘Oku tataki ‘a e polokalamá ni ‘e he Va’a ki he Anga Fakafonua mo e Tala Tukufakaholó, ‘a ia ‘oku fakamalumalu ‘i he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Lalahi mo e Takimamata. ‘Oku nau fengāue’aki ai mo e Potungāue Ako mo e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonua.

‘I he fakamatala ‘a e Tokoni Talēkita ‘o e Va’a ki he Anga Fakafonua mo e Tala Tukufakaholó, Pulupaki Moala Ika, na’e fakataumu’a ‘a e polokalama ‘o e uiké ni ko e hoko ‘o e ta’u 30 ‘a e Senitā Fakafonua ‘a Tongá.

“’Oku hoko foki ‘a e ta’u 30 ‘a e Senitā Fakafonuá ‘i he ‘aho 4 ‘o Mē ‘a ia ko e Falaite ‘o e uike ni. Na’e huufi ‘e he Tama Tu’i Tupou IV ‘i he ‘aho 4 ‘o Mē 1988. Ko e Senitā foki ko hono fakapa’angá ‘oku fai ‘e he Pule’anga Siapaní, pea mo e feinga foki ke hokohoko atu ‘a hono tauhi mo fakatolonga ‘a e angafakafonuá.”

Ko e ngaahi polokalama ko ‘ení na’e kamata ia mei he ‘aho Mōnite, ‘a ia na’e fakahoko ai ‘a hono faka’ali’ali ‘e Ha’a Ngata honau fatongia ‘i he taimi ‘oku fai ai ‘a e milolua mo e Taumafa Kava. Na’e hokohoko atu aipe mo e ngaahi polokalama sivi hiva mo e faiva fakatonga.

Ko e polokalama leva ‘aneafí ko hono fakama’ala’ala ‘a e anga ‘o e mali fakatongá ‘a ia na’e fakahoko ‘i he Holo Fakamanatu Kuini Salote. Na’e ‘i ai ‘a e fānau ako mei he Ako Ma’olunga Liahona, Ako Ma’olunga ‘o Tongá, Kolisi ko Tupou mo e Kolisi Kuini Salote, ke nau ako mo toe ‘ilo lahi ange ki he anga ‘o e mali fakatongá mo e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ke fakakakato.

Na’e faka’ali’ali foki ai mo e ngaahi ngāue tu’ufonua hangē ko e koka’anga mo e lālanga.

‘E faka’osi’aki ‘a hono tatala ‘o e maka fakamanatu ‘o e hokosia ‘o e ta’u 30 ‘a e Senita Fakafonua ‘i he ‘aho Falaite ‘aho 4 ‘o Mē ‘i he Senitā Fakafonua ‘a Tonga.

Fakatatau kia Pulupaki, ko e fuofua taimi ‘eni ke fakahoko ai ‘a e polokalamá ni pea ‘e hokohoko atu aipē ‘i he ta’u kotoa ke fakatolonga pea ke ‘oua foki ‘e mole hotau Angafakafonuá mo e Talatukufakaholó.

Na’e pehē foki ‘e Pulupaki, ‘oku fai e fengāue’aki mo e Potungāue Akó he ko e ve’eteka ia tene malava ke fakatafe ‘a e ‘ilo mei he kuohili, lolotongani pea mo e kaha’u, ko e fānau ako.

NGATA'ANGA

 

Who's Online

We have 345 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES