Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Afea ‘e he Ta’ahine Pilinisesi Angelika Lātūfuipeka Tuku’aho ‘a e ‘Ōfisi Fakafonua ki he Pule’i ‘o e Me’a Fakafokifa (National Emergency Management Office)

Afea ‘e he Ta’ahine Pilinisesi Angelika Lātūfuipeka Tuku’aho ‘a e ‘Ōfisi Fakafonua ki he Pule’i ‘o e Me’a Fakafokifa (National Emergency Management Office)

E-mail Print PDF

12 ‘o Ma’asi, 2018 Na’e fakahoko ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ní ha ‘aahi makehe ‘a e Ta’ahine Pilinisesí Angelika Lātūfuipeka Tuku’aho ki he ‘Ofisi Fakafonua ki he Pule’i 'o e Me’a Fakafokifa (NEMO) ‘a ia ‘oku fakamalumalu ‘i he Potungāue MEIDECC.

Ko e ‘a’ahi ni na’e fakataumu’a ia ke ne me’a tonu ki he ngāue kuo fakahoko ‘e he ‘Eiki Minisitā ki he MEIDECC, potungāué pea mo hono ngaahi kupu fekau’akí hili ‘a e saikolone ko Gita.

Koe’uhí ko e lahi ‘a e fetu’utaki ‘oku ma’u ‘e he ‘ofisi ‘o e Talafekau Lahi ki ‘Aositeleliá mei he kāinga Tonga ‘i ‘Aositeleliá ne fiema’u leva ke tānaki ha ngaahi fakamatala  pehē foki ki ha ngaahi vitiō ke fakahoko ange kiate kinautolu.

Ko e ngaahi tokoni fakapa’anga pea mo e koloa mei he kakai Tonga ‘i ‘Aositeleliá ‘e fakatatali foki ia ki ha fale’i mei he NEMO kimu’a pea toki fakafolau mai ki Tonga ni.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e Talēkita ‘o e NEMO Lēveni ‘Aho ‘oku fengāue’aki ‘a e ‘ofisí pea mo  e ngaahi kupu fekau’akí ki hono langalanga hake ‘a e mo’ui ‘a e ngaahi fāmili ne uesiá.

Na’a ne fakahā foki ki he Pilinisesí ‘oku lelei ange pē ‘a e tokoni fakapa’angá he ‘oku lava pē ‘o ma’u ‘a e koloa langá ia ‘i Tonga ni.

Na’e fakamālӧ’ia foki ‘e he ‘Ofisa Pule Ngāue ‘a e Potungāue MEIDECC, Paula Pouvalu Ma’u ‘a e Ta’ahine Pilinisesí ‘i he’ene ‘a’ahi mai ki he NEMO ‘o makatu’unga ‘i he fiema’u vivili e kāinga Tonga ‘i ‘Aositelelia ke tokoni’i honau ngaahi fāmili ‘i Tonga ní.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina e Ngaahi Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

Last Updated ( Tuesday, 13 March 2018 08:58 )  

Who's Online

We have 315 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES