Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Ngāue ‘a e Potungāue MCCTIL ki he ngaahi falekoloa ‘oku nau hiki e totongi ‘o e koloa tu’upaú

Ngāue ‘a e Potungāue MCCTIL ki he ngaahi falekoloa ‘oku nau hiki e totongi ‘o e koloa tu’upaú

E-mail Print PDF

2‘o Ma’asi, 2018 Kuo fakahā ‘e he Pule Ngāue ‘a e Potungāue Komeesí, Konisiuma, Fefakatau’akí, ‘Ilo Fo’oú mo e Ngaue ‘a e Kakai (MCCTIL) Edgar Cocker ‘oku ‘i ai ‘a e tokanga mavahe ‘a e potungāué ki he totongi ‘o e ngaahi koloa tu’upau ‘oku nau pule’í ‘o hangē ko e suká, mahoa’á mo e ngaahi koloa kehe pē.

“Ko e fanga ki’i falekoloa ‘e ni’ihi ia kuo kamata kenau hikihiki ‘enau totongi koloá hili e afaá tautautefito ki he kau Siainá. Kuo kamata leva ke ngāue atu e kau ngāué he taimi ni ki he ngaahi me’a pehe ni pea ‘oku ‘i ai pē ‘a e lisi ke fai e ngāue fakalao ki ai pea ‘oku iku pē ke to’o ‘enau laisení kenau ‘ilo’i ‘oku ‘ikai tali ‘a e ngāue hala’aki ‘a e faingamālie ‘oku ‘oatú.”

Na’a ne lave foki ki he ngaahi koloa ‘oku ‘ikai ke tuté ‘o hangē ko e ‘āpelé, molí mo e ngaahi fua’i ‘akau kehe pē kae pehē foki ki he ngaahi naunau langá ‘a ia kuo ‘osi fakatokanga’i ‘a e kamata ke hikihiki ‘a hono totongí.

‘I he lau ‘a Cocker ‘oku kau ‘a e hikihiki ‘o e ngaahi koloa ‘oku ‘ikai tuté ‘i he ngāue hala’aki ‘a e faingamālie kuo foaki ange ma’a nautolú pea ‘oku totonu ke fakahoko ha ngāue ki ai.

‘I he fakamatala ‘a e Cocker kuo nau ‘osi fokotu’u ki he ngaahi falekoloa na’e haea e ‘ató kenau ‘uluaki fetu’utaki ki he NEMO pea mo e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Lalahí ke nau sivi ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e falekoloá pea mo ‘oange ha’anau ngofua ke hoko atu ‘a ‘enau fakahoko fatongiá.

“Ko e ngaahi koloa koi a na’e ‘ikai ke uesia ‘e he vaí ‘oku sai pe ia ke toe fakatau atu, kā ko e ngaahi koloa ko ia hangē ko e mahoa’a, suka, koloa na’e uesia ‘e he vaí ‘oku ‘ikai totonu ke toe fakatau atu ia.”

Na’e tapou foki ‘a Cocker ki he kakai ‘o e fonuá kapau ‘oku ‘i ai ha ngaahi koloa pehē ‘oku nau ‘ilo’i ‘oku kei fakatau pē ‘e ha ngaahi falekoloa pea nau fetu’utaki mai he vave tahá kenau fakahoko ha ngāue fakavavevave ki ai.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Ngaahi Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 

Who's Online

We have 250 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES