Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Lava e takai ua hono tufa e tokoni ki he ngaahi fāmili ne uesiá

Lava e takai ua hono tufa e tokoni ki he ngaahi fāmili ne uesiá

E-mail Print PDF

27 Fepueli, 2018 ‘Oku fe’unga mo e tēniti ‘e 260 kuo tufa ma’a´e ngaahi fāmili ‘i Tongatapu ni na’e holo honau fale nofo’angá ‘i he saikolone ko Gita. Ko e tēniti ‘e 100 ai ko e tokoni ia ‘a e Pule’anga Siapaní ‘o fakafou ‘i he JICA.

‘Oku fakafuofua foki ‘a e ‘Ofisi ki hono Tokangaekina ‘a e Ngaahi Fakatamaki Fakaenatula (NEMO) ko e ngaahi tapoleni kotoa ‘e 5,000 tupu ne ‘osi tufa ki he ngaahi fāmili ne haea pe maumau lahi honau fale nofo’angá ‘i he matangí.

Ko hono ‘uluaki tufa foki e ngaahi tokoní na’e fakahoko ia ‘i he ‘aho Tu’apulelulu mo e ‘aho Falaite he uike ne tō mai ai ‘a e afaá. Ko e takai ua ‘o e tufa tokoní ne fakahoko ia ‘i he ‘aho 19 mo e 20 ‘o Fepueli ‘a ia ko e uike kuo’osí ia. ‘I he ‘aho Tokonaki ‘o e uike kuo’osí na’e tufa ai ‘a e tokoni ‘a e Pule’anga Siapaní ‘a ia na’e foaki ke tokonia ‘a e ngaahi fāmili ne uesia ‘i he matangí.

‘I he fakamatala mei he NEMO ko e polokalama tufa tokoní ‘oku nau fengāue’aki ai pea mo e kau ‘ōfisa koló kenau ‘omi ‘a e lahi e ngaahi ‘api kuo ‘osi holo, maumau lahi ‘aupito pea mo haea.

‘I he’ene a’u ki he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osí ko e ngaahi fale hūfanga pē ‘e tolu ne kei toe ai ‘a e ngaahi fāmili pea ne fakahoko ha feinga fakavavevave kenau foki ki honau ngaahi ‘apí.

‘Oku lele fakataha pē foki ‘a e polokalama tufa tokoni ‘a e NEMO pea mo e Caritas, TNYC, Care Live and Learn mo e MORDI.

Ko e kotoa ‘o e ngaahi tokoni na’e ‘ave ki ‘Euá ‘oku te’eki fakahoko hano fakamā’opo’opo.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina e Ngaahi Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 

Who's Online

We have 176 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES