Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Ngaahi ngāue kuo lava hili ‘a e uike ‘e ua mei he saikolone ko Gita

Ngaahi ngāue kuo lava hili ‘a e uike ‘e ua mei he saikolone ko Gita

E-mail Print PDF

27 ‘o Fepueli, 2018 Ko e kakato eni e uike ‘e ua talu mei he ‘osi ‘a e saikolone ko Gita ‘a e fakahoko fatongia ‘a e ‘Ōfisi ki hono Tokangaekina ‘a e Ngaahi Fakatamaki Fakaenatula (NEMO) mo e ngaahi kupu fekau’akí ke tufa e ngaahi tokoní ke a’u ki he ngaahi fāmili ne uesia ‘i he matangí. Na’e lava atu foki ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo’osí ‘a e timi ki he Vahefonua ‘Euá ke tufa ‘a e ngaahi tokoní ‘a ia ko e takai hono uá ia.

‘I he fakataha hono nima ‘a e Kōmiti Fakafonua Ki Hono Tokangaekina ‘a e Ngaahi Fakatamaki Fakaenatulá mo e kau faiongoongó ‘i he efiafi ‘aneafi na’e fakahā ai ‘e he Talēkita ‘o e NEMO Lēveni ‘Aho ‘oku ‘i ai ‘a e tokanga makehe ki he vaí ke fakapapau’i ‘oku ma’u ‘e he ngaahi fāmilí mo e longa’i fānaú ha vai ‘oku ma’a ke ‘oua ‘e toe hoko ha fakatamaki kehe mei ai.

Na’a ne fakamatala foki ko e maumau ki he ngaahi ‘apiakó ‘oku fai ‘a e tokanga makehe ki ai ka na’e fakahoko mai ‘a e tokoni mei he hoa ngāue ‘o e Potungāue Akó mo e Ako Ngāué, UNICEF. Na’e kau ‘i he tokoni ko ení ‘a e ngaahi tēniti kuo ‘osi tufa ki he ngaahi ‘apiakó ‘oku kau ki ai ‘a e Kolisi Kuini Sāloté, Ako Mā’olunga ‘o Tupoú, Kolisi ‘Apifo’oú, Kolisi Piulá pea mo Takuilau foki.

‘Oku ‘i ai foki mo e palani ke fakahoko ha fepōtalanoa’aki pea mo e Potungāue Ngoué fekau’aki mo e ngaahi fokotu’utu’u ke langa’i hake ‘a e tafa’aki ki he ngoué he ‘oku mahino ne lahi ‘a e uesia ne hoko ki aí hili ‘a e afaá.

Kuo lava lelei foki ‘a e fetu’utaki ki ‘Eua pea mo e ngaahi ‘otu motú pea ‘i he taimi tatau kuo ‘osi ulo ‘a e ‘uhila ‘a ‘Euá  he ko e peseti pē ‘e 15 na’e maumaú.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, mo e Fetu’utaki.

 

Who's Online

We have 235 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES