Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Fe’unga mo e ngaahi loki ako ‘e 139 ne uesia ‘e he saikolone ko Gita

Fe’unga mo e ngaahi loki ako ‘e 139 ne uesia ‘e he saikolone ko Gita

E-mail Print PDF

22 ‘o Fepueli, 2018 ‘Oku fe’unga mo e ngaahi loki ako fakakātoa ‘e 139 na’e uesia hili ‘a e afā ko Gita. ‘Oku kau ki heni ‘a e ngaahi holo faka’apiako ‘e fitú, ngaahi ‘ofisi fakafaiako ‘e 11 mo e ngaahi falemalōlō ‘e fá. Ko e ngaahi loki ako ne uesiá ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi ‘apiako lautohi, ngaahi kolisí pea mo e ngaahi ‘apiakό toe ma’olunga ange.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e ‘Eiki Minisitā ki he Potungāue MEIDECC pea mo e sea ki he Komiti Fakafonua ki hono Tokangaekina ‘a e Ngaahi Fakatamaki Fakaenatulá Hon. Poasi Tei, ‘e kau ‘a e ngaahi ‘apiako ní ‘i he fakamole lahi taha ‘i hano feinga’i ke langalanga hake ‘i he ‘osi atu ha ngaahi mahina mei heni.

‘I he taimi tatau na’a ne fakahā  foki kuo toe ‘alu hake ‘a e fika ‘o e ngaahi fale ne maumau ‘i he afaá ki ‘olunga. ‘I he lolotonga ní ‘oku a’u ki he 2,248 ‘a e ngaahi ‘api ‘i Tongatapú pea mo ‘Euaá ne uesia ‘e he saikolone ko Gita.

Ko e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e me’atokoní fakatatau ki he lipooti mei he Potungāue Ngoué, Me’atokoní mo e Vaotá ‘e a’u ki he mahina ‘e ua pé tolu ‘e kei faingamālie fakame’atokoni pē ‘a e fonuá neongo na’e uesia lahi ‘a e vesitapolό mo e siainé.

“’Oku ‘i ai pē ‘a e ngaahi ngoue ‘e malava tolonga, kau ki ai ‘a e kumalá, mo e ‘ufi ko eni ko e lose.”

Na’e fakahā  ‘e he ‘Eiki Minisitā ne fakamahino mai foki pea mei he ongo kautaha ‘oku na tokanga’i e lolo (fuel) ‘a e fonuá ‘oku ‘i he tu’unga fakafiemālie pe, kau atu ki ai mo e kasa.

Neongo na’e ‘i ai ‘a e maumau ki he uafu fakalotofonuá ka na’e ‘osi fakahoko ‘a e ngāue ki ai pea kuo foki leva ‘a e fakahoko fatongia ‘o lele lelei pé ‘a e fefolau’aki ki he ngaahi ‘otu motu.

Na’a ne fakamatala foki felave’i pea mo e tokoni ‘ofa mei he ngaahi famili mei tu’apule’anga.

“Ko e me’a mahu’inga ‘eni ‘e taha  ke fakahoko atu ‘a hono to’o ko ia ‘o e tuté pea mo e CT ‘i he ngaahi koniteiná mo e ngaahi ‘ofa mai mei muli lolotonga e taimi faingata ní. ‘Oku faka’atā ‘e he laό ke to’o ‘a e tuté pea mo e CT ka kuo pau pé ke fakapapau’í ko e ngaahi koloa ko ia ‘oku ‘omaí ‘oku fakatefito mai ki he ngaahi faingata’a ‘oku hoko he taimi ní.”

Fakatatau ki he’ene fakamatalá ko e ngaahi founga faka’atã ko ení kuo pau ke fakafou ‘i he NEMO pea mei ai leva ki he Kasitomu ke fakamahino ko e ngaahi koloa ko iá ko e fakataumu’a ke tokoni’i ‘a e ngaahi famili ne uesia ‘e he afaá.

“Pea ‘e toki faka’ata atu ‘e he Pule Tukuhau ke to’o ‘a e CT mo e ngaahi tute ‘o e ngaahi koloa ko ia. ‘Oku kehekehe pé foki ‘a e taimi ‘oku faka’atā ai ‘a e koloa valá, me’akaí pea mo e naunau falé pea mo e taimi ke toki fetuku mai ai mei muli.”

Na’a ne pehé foki ‘oku mahu’inga ‘aupito ki he ngaahi famili ‘i muli ke nau fa’o mai ‘a e ngaahi koloa ‘oku fehoanaki mo e taimi faingata’ia ní koe’uhi ke ‘oua ‘e tute ‘a e ngaahi koloa ní pē hilifaki ki ai mo e CT.

NGATA’ANGA

Tuku mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea, mo e Fetu’utaki.

 

 

 

Who's Online

We have 327 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES