Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Tō Folofola Tama Tu’í Tupou VI mei he Palasi Fakatu’í ki he Kakai ‘o e Fonuá hili ‘a e Saikolone Fakatalopiki ko Gita, Fēpueli 15

Tō Folofola Tama Tu’í Tupou VI mei he Palasi Fakatu’í ki he Kakai ‘o e Fonuá hili ‘a e Saikolone Fakatalopiki ko Gita, Fēpueli 15

E-mail Print PDF

‘Oku ou fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi ko e faingamālie ‘o e efiafi ni ke u fai atu ha lea ki he fonuá tautefito ki Tongatapu mo ‘Eua na’e tofanga ‘i he matangi fakasaikolone mālohi ko Gita.

Ko e anga maheni kiate aú ‘oku ‘omai ma’u pē ‘a e fakamatala fekau’aki mo ha matangi mālohi kimu’a pea mo e lava ‘a e matangí.

‘I he te’eki keu ma’u ha fakamatalá pea u fanongo hāngē pē ko e kakai ‘o e fonuá ki he ngaahi ma’u’anga tala ‘o fakafou mai ‘i he letio´, na’a ku talitali ke faingamālie ‘a e hala pule’angá kae lava keu ‘a’ahi ‘o mamata tonu ki he Vahe Hahaké ‘aneafi pea ‘i he ‘aho ni ki Vahe Loto, Hihifo, Popua mo Pātangata pea mo Nuku’alofa foki.

‘Oku tau fakafeta’i kotoa pē, ko e ‘ikai ha mo’ui ‘e mole neongo ‘a e ngaahi maumau lahi ki he ngaahi fale nofo’angá, ngaahi pisinisi pea pēhē foki ki he fua ‘o e fonuá. Ko e me’a ‘oku mahino mai kiate aú ko e talangofua mo e faai taha ‘a e kāinga kotoa. Ko e laumālie ‘o e fakaongoongo ki he tu’utu’uni na’e tuku atu mei he ngaahi kupu ngāue ‘o e pule’angá na’e si’isi’i ai ke hoko ha toe fakatamaki ke tānaki atu ki he ngaahi maumau lahi meia Gita.

Na’e holoki nofo’anga, holoki fale fakataha’anga, ta’aki mo veuki ‘a Gita. Pea ne holoki ai ‘a e ngaahi ‘ā vahevahe kae fotu ‘a ‘ofa mo fetokoni’aki ‘o ikuna ‘a e fu’u ivi mo e mafi ta’ele’eia ‘o Gita. Ko ‘ofa, ko e koloa fu’u masani.

‘Oku ou fakamālō atu ki he taha kotoa ne foaki pea ne tali ‘a ‘ofa he taimi ne tu’utu’u taufa ai ‘a Gita. Ne hā ‘a e ‘ofa ‘oku fa’a kātaki, anga mokomoko, ‘ikai ke femeheka’aki pe tangi ke ongoongo.

Ko e ‘uluaki tokoni pē ha faingata’a ‘e hoko ha fonua, ko kitautolu pe. ‘Oku ‘ikai ketau nofo pē ke tali tokoni ka ‘oku tau tu’u ke fakahaofi ha mo’ui, ke faka’ata’atā ha fonongo’anga ke a’u ‘a e tokoní pea ketau tokoni.

Kuo ongona ‘a e tu’uta mai ‘a e ‘uluaki tokoní mei he ngaahi pule’anga mulí ki he kamata ‘o e fakaakeaké. Ko ia ‘oku kei fiema’u pē ‘a e ngāue vaofí mo e ngaahi va’a ngāue ‘o e pule’angá ke lava ke tomu’a tofuhia mo tokonia ‘akinautolu ‘oku uesia tonu mo lahi ange mei he ngaahi ‘ofa ko iá.

‘Oku pole’i ‘etau tui ‘Otuá ‘i he taimi ‘o e faingata’á. Ne u mamata tonu he fofonga ‘o e mamahí, ‘o e ‘ikai ha ‘amanakí, mo e mole kotoa ‘ikai ha hūfanga ‘anga. Ka ‘oku talamai ‘e he tangata fa’u Saamé, ko e hūfanga ‘a e ‘Otua kiate kitautolú mo ha mālohi ko e tokoni ‘i he mamahi mātu’aki ofi.

Ko e fakapulipuli ‘o e loto hangamālié mo e fakatonu hiá ‘oku ‘i he veesi fitu mo e 11 ‘o e Saame 46. Ko Sihova Sāpaoti ‘oku ‘iate kitaua ko e ‘Otua ‘o Sekope ko hota mo’unga.

Tonga, mou tuku ‘o ‘ilo ko au ‘Elohimi, teu hiliō ‘i he ngaahi kakaí, teu hiliō ‘i māmani.

Tau ngāue fakataha ke langa hotau fonuá. ‘E lava e ngāue lahi he ngāue fakatahá. Tau ngāue’aki ‘a e faingamālie ‘o e mo’ui ke fai ha ngāue ‘aonga ma’a hotau fonuá.

‘Oku ou ‘ofa lahi atu kiate kimoutolu hono kotoa.

NGATA’ANGA

Last Updated ( Sunday, 18 February 2018 18:55 )  

Who's Online

We have 269 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES