Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Fuofua lotu taha ‘a e Potungāue MIA mo ‘enau ‘Eiki Minisitā

Fuofua lotu taha ‘a e Potungāue MIA mo ‘enau ‘Eiki Minisitā

E-mail Print PDF

16 Sanuali 2018 Na’e fakahoko ‘i he pongipongi ‘o e ‘aho ni ‘a e fuofua lotu taha ‘a e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonuá mo e Sipotí (MIA)  mo ‘enau ‘Eiki Minisitaá Hon ‘Akosita Havili Lavulavu ‘i he ‘ōfisi ‘o e potungāué pē.

‘I he me’a ‘a e ‘Eiki Minisitaá na’a ne fakamanatu ai ki he kau ngāué ‘a e tefito’i fatongia ‘a e potungāue ni ‘a ia ko hono langa ‘a e mo’ui ‘a e ngaahi fāmili ‘i he ngaahi koló pehē foki ngaahi tukui motu kotoa pē ‘i Tonga ni.

Na’e fakamamafa’i foki ‘e Hon ‘Akosita Lavulavu ‘a e  mātu’aki mahu’inga ke ‘i ai ha palani ngāue mo ha lipooti fakata’u ‘a e potungāué ke fakahū ki he Fale Aleá ‘o fakatatau mo e konisitūtoné.

Na’a ne toe lave foki ki he’ene fiema’u ke pule ‘a e laó ‘i he fakahoko fatongia ‘a e potungāué pea ke nau ngāue mālohi ke lava ‘o fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u kotoa ko ení ‘i loto pē ‘i he ta’u ‘e taha.

Ko e  ngaahi palani ngāue ‘a e potungāué kuo ‘osi kamata hono fokotu’utu’u ke fakahoko ‘i he ‘uluaki ‘aho ‘e 100 mei heni pea ke hokohoko atu ‘o a’u ki he ta’u ‘e fā ka hoko maí.

‘I he palani ngāue ni ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi taumu’a ngāue ‘e hongofulu mā nima ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e fiema’u ke ‘i ai ha palani ngāue mo ha palani fakata’u ‘a e potungāué pea kau ki ai mo hono fa’u ha ngaahi lao mo e ngaahi tu’utu’uni ngāue.

Na’a ne fakahā foki ‘a e fiema’u ke lava ‘o fakasi’isi’i pe holoki mei he fika ua ‘a e potungāué ‘i hono launga’i lahi taha ‘e he kakai ‘o e fonuá ki he ‘Ōfisi ‘o e ‘Omipatimení tupu mei he ‘ikai kenau fiemālie ki he’enau fakahoko fatongiá.

‘Oku kau foki ki he ngaahi ta’umu’a ngāue ni ‘a e faka’amu ke fakahoko ha ngaahi polokalama fakalakalaka (projects) ke tokonia ‘a e kakai fefine ‘i he ngaahi koló pea mo fakaivia ‘enau ngaahi fiema’u vivilí.

Ko e ola e ngāue ‘a e potungāué ki he ngaahi taumu’a ngāue kuo ‘osi palani’i´ ‘i he ‘uluaki ‘aho ‘e 100 ko eni ka hokó ‘e lipooti ia ki he kakaí.

Ko e ouau lotu ni na’e kau ki ai ‘a e kau ngāue ‘a e potungāue ni pehē foki ki he ‘Ofisa Pule Ngāue Le’ole’ó ‘Onetoto ‘Anisi.

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he Potungaue MEIDECC

 

Who's Online

We have 265 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES