Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Lotu Fakafeta’i ‘a e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué ki he 2018

Lotu Fakafeta’i ‘a e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué ki he 2018

E-mail Print PDF

16 Sanuali 2018 Na’e fakahoko ‘aneafi ‘a e lotu fakafeta’i ‘a e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué ‘i he Falemamata’anga Sipoti, ‘i ‘Atelé (Indoor Stadium) ke kamata’aki ‘a e ngāue ki he ta’u ní ‘aki ‘a e kaveinga, ‘Muimui kia Sïsū.’

‘I he me’a ‘a e fakaafe fakalangilangí ‘Eiki Minisitā Ako mo e Ako Ngāué, Hon. Penisimani ‘Epenisa Fifita na’a ne fakahā ai ‘oku ‘i ai ‘a e fakalakalaka ‘i he ola ‘o e ngaahi siví tupu mei he fakahoko fatongia ‘a e kau ngāue ‘i he Potungāue ni.

Na’a ne fakamamafa’i ‘a e tefito’i fatongia e Potungāue Akó ko hono teu’i ‘o e hako tupu ‘o e fonuá.

“’E fakatefito e ngāue ‘a e Potungāue Akό mei he ngaahi fatongia ko hono ako’i ‘o e kau akό pea ‘e fai ha ngāue ke fakalelei’i ‘a e ngāue ko ení. Kau faiako mo e kau ‘ōfisa ako ‘oku mou fai fatongia matu’aki li’oa ma’a´e potungāué mo hotau pule’anga ní, fakafeta’i pea mālō fau e fai fatongia ‘osi kia velenga he ta’u ‘e fāngofulu tupu, he ta’u ‘e tolungofulu tupu, ta’u e uofulu tupu mo e ngaahi ta’u lahi. Malo ‘aupito e fai fatongia ma’a hotau pule’angá.”

Na’e fakamālo’ia foki ‘e he ‘Eiki Minisitā Akό mo e Ako Ngāué ‘a e ngaahi siasí mo e ngaahi ako ‘a e ngaahi siasí ki he fengāue’aki mo e fepoupouaki kuo fakahoko fakataha ma’ae lelei ‘o e fonua.

‘I he taimi tatau na’a ne pole’i ‘a e potungāué ke nau ngāue fakataha.

“Tau ngāue fakataha, tau tu’u fakataha pea tau laka fakataha, he ‘oku ‘i ai ‘a e fu’u ivi ‘oku mafai lahi tupunga mei he fa’a fakataha.”

“Talekita Ako, kau tokoni talēkita, kau ‘ōfisa ko, kau pule ako mo e kau faiakό, ko ’eku falalá ‘oku tuku atu kiate kimoutolu kemou ngāue ‘aonga ‘aki ‘a e falala ‘oku ou tuku atu kiate kimoutolu. Ki ‘Euá, Ha’apai Veu, Vava’u Lahi mo e Ongo Niuá, ko ’eku falalá ‘oku tuku atu pe kiate kimoutolu, kemou fakahoko fatongia ma’a´e fonuá ‘i he ta’u ko ení. Ko e founga eni e fakatupulekina ‘o e melinό, fe’ofa’akí, fefaka’apa’apa’akí mo e ngāue malohí.”

Na’e fakamālō’ia foki ‘e he Pule Lahi ‘o e Potungāue Akό mo e Ako Ngāué, Claude Tupou ‘a e ngaahi ngāue kuo lavá, pea mo ‘ene talamonū ki he ngaahi ngāue ‘e fakahoko ‘i he ta’u ni.

Na’e kau atu foki ‘a e toko hongofulu mā valu (18) ko e kau ngāue ma’u vahenga mālōlō ‘a e Potungāue Akό mo e Akό Ngāue ki he lotu fakafeta’i ni pea na’e foaki ai ha ngaahi me’a’ofa ko e fakahounga’i ‘a ‘enau fakahoko fakatongia ne fakahoko ma’a´e fonua .

Ko e toko uofulu-ma-ua leva ‘o e kau ngāue mei he potungāue ni ne nau poaki malōlō ‘i he ‘uhinga fakataautaha, pea toko fā leva ne nau poaki malōlō atu ‘i he ‘uhinga fakafalemahaki.

Ko e toko ua leva na’a na pekia lolotonga ‘ena fakahoko fatongia ‘i he potungāué ‘i he ta’u kuo ‘osí.

NGATA’ANGA

 

Who's Online

We have 453 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES