Home / SPEECHES / Speeches by Royal Family / Hon. Fanetupouvava'u Tu'ivakano: MDGs Expo 2011

Hon. Fanetupouvava'u Tu'ivakano: MDGs Expo 2011

E-mail Print PDF
Tusite 20 Sepitema, 2011. Pangai Lahi, Nuku'alofa. Me'a ‘a ‘Eiki Titilupe Fanetupouvava'u Tu'ivakano 'i hono fakaava ‘a e katoanga mahu'inga ‘o e MDGS and NCDS Expo 2011
‘Oku ou kole keu hūfanga he ngaahi fakatapu kuo ‘osi hono aofaki, kae ‘atā keu fakamonū hoku koloa kuo fakafatongia'aki au ‘i he ouau ‘o e pongipongí ni.

‘Oku ou fakamālō ki he Tamai Hevani he'ene fakahoko lelei ‘a e ‘ahó ni. Kae kimu'a ia, ‘oku ou fakahoko atu ‘a e fakamālō ki he lava lelei ‘etau pōlotu mo e pōhiva fakalaumalie ‘i he po Sāpate.
‘Oku ou fiefia mo fakamālō ho'o mou lava mai he ‘aho ni ki Mala'e Pangai ki he MDGS & NCDS Expo 2011.

Pea ‘oku ou ongo'i lahi ‘a e pe au ta kuo hake ‘i he lotofale ‘o e Siasi mo e Fonua fakakātoa, ‘i he mole atu ‘a e Palesiteni ‘o e Siasi Konistutone, ko e tamai ‘a e kau Takilotu, Faifekau Luke Sikalu. ‘Oku tau tui kuo ne hoko atu ki he ‘api ma'u ‘o fakafe'ao ki he Hau. Ko ‘ene ngaahi akonaki mo e poupou ‘oku ‘aonga ki he langafonua ‘oku tau fai.

Ko e ‘aho ni ‘oku tau fakahoko ai hono fakamamafa'i fakafonua ‘a e mahu'inga ‘o e ngaahi taumu'a ngāue langa fakalakalaka ‘a e Mileniume pea mo e tokanga makehe ki he ngaahi founga ‘e fa ki hono tokangaekina ‘a e mahu'inga ke fakafepaki'i e mahaki ‘ikai ke pipihi, hangē ko e suka, mahaki mafu mo e kanisā kuo hoko ko e tamate tangata ki hotau Kakai.

Neongo ‘a e faingata'a hono fakafepaki'i e ngaahi mahaki ‘ikai ke pipihi, ka ‘oku ‘ikai ketau tuku ia ki he kato ‘o e faingata'a mo e ta'emalava, ka ‘oku pole'i kitautolu ketau feinga pe ki he lelei taha ‘o hangē pe ko ‘etau kaveinga ko e "ta pe ‘au kae fai pe kakau", ‘a ia ‘oku fiema'u ketau kakau pe mo vakavakaō mo e vaka ‘oku ‘Eikivaka ai hotau ‘Eiki pea ko hono sino ngāue ko e Potungāue Mo'ui ‘oku nau fai hono tokoni'i kitautolu.

‘Oku ‘i ai ‘a e hingoa ‘o e Fokololo ‘o e Hau ko e Toutaimatu'u, pea ‘oku ou tapou kiate kimoutou ‘oku sai ange ‘a e kakau ‘i ‘uta he kakau ‘i tahi. ‘A ia ko hono ‘uhinga ko kimoutolu ‘oku mou hao mei he ngaahi fokoutua ko ‘eni, mou faka'ehi'ehi ke mou mo'uilelei telia na'a mou kau he kakau ‘i tahi. He ko e momeniti pe ho'o tō ki tahi ‘oku toe faingata'a ange hono kakau'i e ngaahi peautā.

‘I he'ene pehē, Kaungāue Fakapule'anga, Pisinisi mo e Siasi kae pehē kiate kimoutolu kāinga Tonga ‘oku me'a mai he ngalu'ea. ‘Oku ou tapou atu mo faka'amu ketau lototaha ‘o poupou ki he ngaahi ngāue mo e fale'i ‘a e Potungaue Mo'ui ke fakafoki ‘etau tokanga ki he me'a mahu'inga taha ko e "mo'uilelei ko e langafonua malohi kae ma'u ha fonua lelei".

‘Oku mahu'inga ketau mo'uilelei, he ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi falala mo e faka'amu ‘oku hili mai ki hotau uma mei he Pule'anga, Siasi mo hotau ngaahi fāmili ketau fakahoko mo fakakakato. Kae malava ke a'usia ‘e hotau ngaahi fāmili mo e kakai kotoa pe hotau fonuá ni, ‘a e mavahe mei he masiva ‘ango'ango mo e fiekaia kae pehē ki he toenga ‘o e ngaahi taumu'a Langa Fakalakalaka kotoa pe. Koia ai ‘oku mahu'inga ketau mo'uilelei.

‘Oku ou fakamālō heni ki he ‘Eiki Palēmia, Lord Tu'ivakano mo e Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afio ki hono fakangofua ke hoko ‘a e ‘ahó ni ko e ‘aho ke fakamamafa'i ai ‘a e ongo kaveinga mahu'inga ko ‘eni.
Fakamālō atu ki he Sea mo e komiti MDGS ‘a e Kapineti he ngaahi fokotu'utu'u ngāue kuo fakahoko he ‘ahó ni.

Kou fiefia ke fakamālō atu ki he ‘Eiki Minisita, Sunia Fili mo e Potungaue Pa'anga, Palani Fakafonua mo Tanaki Pa'anga Hūmai ki he ngaahi ngāue ‘osikiavelenga kotoa pe kuo mou fakahoko ki he ‘aho ni kae pehē foki ki he ‘Eiki Minisita Mo'ui, ‘Uliti Uata mo ‘ene Potungāue, ‘Eiki Minisita Ako, Dr. ‘Ana Taufe'ulungaki mo ‘ene Potungāue ki he ngāue fakataha mo e komiti ngāue ‘a Tongatapú ni ki hono tokangaekina e kaveinga mahu'inga ko ‘eni.

‘Oku ou fakamālō foki heni ki he ngaahi hoa ngāue mei muli ‘i he tokoni mo e poupou kuo mou fakahoko mai ki he pule'anga ki he ‘aho mahu'inga ni; UNDP, WHO, AUSAID, UNFPA, Tonga Health Promotion.

‘Oku ou fiefia ke u fakahā heni ‘oku ou fakaava ‘a e katoanga mahu'inga ‘o e MDGS and NCDS Expo 2011.

Talamonū atu ki he kātoanga ‘o e ‘ahó ni ketau ma'u ha ‘aho fiefia mo melino.

‘Ofa atu

 

Who's Online

We have 682 guests online

PUBLIC ENTERPRISES