Home / SPEECHES / Parliamentary Addresses / Ko e Folofola mei he Taloni 'i he Huufi Tuku 'o e Fale Alea 'i he 'aho Pulelulu 2 'o Me, 2012

Ko e Folofola mei he Taloni 'i he Huufi Tuku 'o e Fale Alea 'i he 'aho Pulelulu 2 'o Me, 2012

E-mail Print PDF

" 'Eiki Sea, 'Oku ou fakamalo ki he ‘Otua 'i ho'o laumalie lelei kae 'uma'a 'a e ‘Eiki Palemia, Hou'eiki Minisita 'o e Kapineti, Hou'eiki Nopele pea mo e kau Fakafofonga 'o e Fale Alea.

'Eiki Sea, Kuo lava ‘a e ngaahi ngaue lahi ‘i he ta'u kuohili. Kuo fakahoko ‘i he founga melino ‘a e liliu fakapolitikale ‘aia ‘oku tau fononga ai ‘i he lolotonga ni. Kuo kakato ‘a e ngaue ki he fokotu'u ‘o e lakanga ma'olunga ko e ‘Eiki Kanisela pea pehe ki he ‘Ateni Seniale ‘aia ko e kupu mahu'inga ia ‘o e Fakamaau'anga, ke fakapapau'i ‘oku  tauhi  'a e tau'ataina mo ta'e filifilimanako 'o e Fakamaau'anga.

Kuo fakahoko ‘e he Pule'anga mo e ngaahi ngaue ke fakalelei'i mo fakatupu ‘a e tu'unga faka'ikonomika, fakalelei'i ‘a e Ngaahi Potungaue ‘a e Pule'anga pea pehe foki ki he fefononga'aki mo e fetu'utaki, ‘aia ‘oku fakataumu'a kotoa pe ke hiki hake ‘a e ma'u'anga mo'ui ‘a e kakai ‘o e fonua, ki ha tu'unga ‘oku fakalakalaka ange.

‘Oku fakatokanga'i, ‘Eiki Sea, mo e fokotu'u ‘o e Ngaahi Komiti Ngaue, ke tokoni ki he ngaue ‘a e Fale.  Koia, ‘oku ‘iai ‘a e ‘amanaki ki ha ngaahi ola lelei.

'Oku ou fakamalo ki he ngaahi Pule'anga 'o Siapani, Lipupilika 'o Siaina, ‘Aositelelia mo Nu'usila  kae 'uma'a ‘a e Ngaahi Va'a Makehe ‘o e Pule'anga Fakatahataha, Pangike 'a Mamani,  Pangike Fakalakalaka 'o ‘Esia, pea mo e 'Iunioni 'o ‘Iulope,  koe'uhi ko 'enau tokoni mahu'inga koia kuo fai ma'ae fonua.

‘Eiki Sea, ‘Oku ‘iai ‘a e ‘amanaki lelei ki he Huufi ‘o e Fale Alea ‘i he mahina kaha'u, ke alea'i ‘a e Patiseti ki he ta'u fakapa'anga kaha'u, kae'uma'a foki ‘a e ngaue ki hono alea'i ‘o e ngaahi Lao ‘e tokoni ki he langa hake ‘o e ma'u'anga mo'ui ‘a e kakai ‘o e fonua.

'Oku ou 'ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa".

TUPOU VI

.

 

Who's Online

We have 228 guests online

PUBLIC ENTERPRISES