Home / SPEECHES / Parliamentary Addresses / 13 January 2011: Folofola Pilinisesi Pule he 'uluaki Fakataha 'o e Fale Alea 'o Tonga

13 January 2011: Folofola Pilinisesi Pule he 'uluaki Fakataha 'o e Fale Alea 'o Tonga

E-mail Print PDF
13 Sanuali 2011  Ko e Folofola 'a e Pilinisesi Pule, Pilinisesi Salote Pilolevu Tuita, i he huufi 'o e 'Uluaki Fakataha 'a e Fale Alea 'o Tonga 'i he 'aho Tu'apulelulu, 13 'o Sanuali,2011.

KO E FOLOFOLA ‘A E PILINISESI PULE, PILINISESI SALOTE PILOLEVU TUITA, ‘I HE HUUFI ‘O E ‘ULUAKI FAKATAHA ‘A E FALE  ALEA ‘O TONGA ‘I HE ‘AHO TU'APULELULU, 13 ‘O SANUALI, 2011

_____________________________

Tapu mo e ‘afio ‘a e ‘Otua Mafimafi ‘i hotau lotolotonga. Tapu moe ‘Eiki Sea ‘o e FaleAlea, Tapu mo e Hou'eiki Fakafofonga Nopele, Tapu mo e ‘Eiki Palemia, kae'uma'a ‘a e Hou'eiki Minisita ‘o e Kapineti. Tapu mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakai. Tapu pea mo e Hou'eiki ‘o e fonua, kae'uma'aa ‘a e kainga Tonga kotoa pe, ‘oku a'u atu kiai ‘a e ouau mahu'inga ‘o e pongipongi ni.

2.        ‘Oku tau fakafeta'i ki he ‘Otua Mafimafi ‘i he fakalaolao ‘a e me'a kotoa pe, kae faingamalie ke tau fakataha heni he pongipongi ni, ki hono huufi ‘o e ‘uluaki fakataha ‘a e Falealea ‘o Tonga, hili ‘a e fili Falealea ‘o e ‘aho 25 ‘o Novema ‘o e ta'u kuohili. Ko e ngaue koeni, ‘oku fakahoko he ‘aho ni, ko e fakakakato aipe ‘a e fiema'u, ‘a e fakalelei fakapolitikale, ‘oku tu'utu'uni ‘e he lao ‘o e Falealea. ‘Oku fiema'u ai ke ui ha fakataha ‘a e Falealea kimu'a, ‘i he ‘osi ‘a e uike ‘e  6, hili ‘a e ma'u ‘a e ola ‘o e fili Falealea. Ko e ouau huufi ‘o e ‘aho ni, ‘oku fakalotofale pe, ka ‘e toki fakahoko ‘a e huufi fakapule'anga, ‘o e Fakataha ‘a e Falealea, lolotonga ‘a e mahina ko Me ‘o e ta'u ni.

3.       Ko e ‘uluaki fatongia ‘o e fakataha koeni, ko hono fakafuakava'i ‘o e Hou'eiki Minisita ‘o e Kapineti pea pehee foki ki he Hou'eiki Fakafofonga Nopele, pea mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakai. ‘E hoko atu leva ‘a e Fale ki hono vakai'i ‘o ha ngaahi fatongia, kuo tuku mai mei he Pule'anga. ‘Oku tau  amanaki foki ‘e 'ikai ma'uloloa ‘a e fakataha ko ‘eni, he ‘oku fiema'u ‘a e taimi lahi mo fe'unga, ke fai ai ‘a e teuteu ki he fakataha ‘i  Me.

4.        Na'e tokangaekina ‘e he Tonga kotoa pe, ‘o tatau pe ‘i Tonga ni pea mo muli foki, ‘a e ngaahi fakalakalaka pea mo e ngaahi laakanga ko e fakalelei fakapolitikale, ‘aia na'e fakakakato'aki ‘a e fili Fale Alea ‘o e 2010.  Ko e ngaue lahi ‘eni ki he Pule'anga, mo e Falealea, ‘a hono vakai'i pea mo fakalelei ‘a e Konisitutone, pea mo e ngaahi lao ‘oku fekau'aki pea mo hoko fokotu'utu'u ‘o e ngaahi mafai ki he Fakataha Tokoni,  Kapineti,  Falealea,  mo e Fakamaau'anga, pea mo fokotu'u foki ‘a e founga fili fakafofonga Falealea, ‘e maau mo fakafiemalie.

5.        ‘Oku ou fie fakamalo ai heni, ki he Pule'anga, mo e Falealea ‘o e ta'u kuohili, ‘i he ngaue lahi mo ‘aufuato kuo nau ikuna. ‘E tohi tongi ‘i he loto ‘o e Tonga kotoa, ‘i he ngaahi to'utangata ka hoko mai, ‘a e ngaue lahi kuo lava.

6.        ‘Oku fakalanga manatu foki ‘a e tou'anga ‘a e Hou'eiki, mo kinautolu ‘i he kuohili, na'a nau fakatoka ‘a e makatu'unga ki he fa'unga ‘o e Pule'anga Faka-Tu'i, Faka-kalisitiane, Fakafonua mo Faka-temokalati.  Ko e fakafeta'i'anga ia, ‘o e ‘aho ni, pea ‘oku tau polepole ai ‘i he langi mama'o ‘a e kuohili, ‘i hono fa'u ‘a e Konisitutone mo e ngaahi lao, ‘o toki fakalelei pe, ke tuha mo taau, mo e ta'au ‘a e taimi. ‘Oku tau fakafeta'i  fiefia ‘i he ‘aho ni, koe'uhi ko e tofa mai ‘o e ngaahi vaa'ihala mei he kuohili, pea ‘oku tau fononga ai ‘i he tokamalie, ‘o ‘ikai tu'anaki ki ha fakatamaki ‘i he halafononga.

7.        Ko e ‘epoki fo'ou eni ‘i hotau fonua, ‘i he hoko mai ha kau taki fo'ou, ‘i he hisitolia hotau fonua, ke nau ngaue'i ai ‘a e Pule'anga pea mo e fonua, ‘i he ‘ilo pau, ‘e ‘ikai ha to e taha ke kilala hake kitautolu. Kuopau ke fai ‘etau langa, ‘e kitautolu pe, pea ‘oku matu'aki mahu'inga ke tau tu'u fakataha, ngaue fakataha, mo uouongataha ke langa hake ho tau fonua, langa hake hotau ngaahi kolo, kae tautefito ki he langa lange ‘o e ngaahi famili.

8.        ‘Oku ou tui ‘oku tau kau fakataha kotoa pe, ‘i he fiefia pea mo e loto mafana, koe'uhi ko e fakahoko hono fetongi ‘o e Puleanga, ‘o fai ‘i he funga ‘o e melino, mo e fe'ofo'ofani. Hili ‘a e fili Falealea ‘o e ‘aho 25 ‘o Novema ‘o  e 2010,  na'e fokotu'u leva ‘a e Pule'anga Fakataimi, ‘o toki fakakakato ‘a e liliu ki he Pule'anga Fo'ou, hili hono fakanofo ‘o e Hou'eiki Minisita ‘o e Kapineti, ‘i he ‘aho 29 ‘o Tisema, 2010.

9.        ‘Oku ou fie fakafofonga heni ‘a e fakamalo mo e loto hounga'ia mo'oni, ki he Pule'anga ‘Aositelelia, Pule'anga Nu'usila, Pule'anga ‘o e Lepupilika ‘o e Kakai ‘o Siaina, Pule'anga Siapani, pea pehe ki he ngaahi Pule'anga kotoa pe, ‘oku nau tokoni mai ‘i he ngaahi tapa kehekehe.

10.      ‘Oku pehe foki mo e fakamalo loto hounga'ia mo'oni, ki he Pangike ‘a Mamani, Pangike Fakalakalaka ‘a ‘Esia, Pule'anga Fakatahataha ‘o ‘Iulope, pea mo e ngaahi Kautaha Fakavaha'apule'anga kotoa pe, kuo tau fengaue'aki mai mei he kuohili.

11.      ‘Oku ou fie fakamalo foki heni, fakataha pea mo e ‘eku talamonu, ki he ‘Eiki Sea ‘o e Falealea, ‘Eiki Palemia, mo e Hou'eiki Minisita ‘o e Kapineti, Hou'eiki fakafofonga Nopele, Kau fakafofonga ‘o e Kakai, pea  pehee kiate kimoutolu kotoa pe ‘a e kau ngaue ‘o e Falealea. ‘Oku ou fakatauange mo e tu'amelie, te mou fai homou tukuingata, ke fakakakato ‘a e kaveinga kuo mou fakataha mai ai, ki heni, he ‘aho ni.

12.      ‘Oku ou fakatauange foki ‘e toka mai ‘a e Hoifua ‘a e ‘Otua Mafimafi, ki he feme'a'aki te mou fai, pea oku ou ‘ofaatu ‘aupito

THE REGENT

ENDS

Issued by the: Ministry of Informaton and Communications, authorised by the Prime Minister's Office, Nuku'alofa, 2011.

Last Updated ( Monday, 25 July 2011 11:54 )  

Who's Online

We have 227 guests online

PUBLIC ENTERPRISES