Ko hono Pulusi ‘o e Fakamatala Fakata’u ki he 2016

E-mail Print PDF

28 ‘o Ma’asi, 2017 English l Tongan ‘Na’e fokotu’u ‘a e Kautaha ki hono Pule’I oe Ngaahi Koloa ‘a Tonga (TAMA) ‘I he ta’u 2011 ‘o ne tokanga’I mo fakalele e ngaahi kautaha ‘a e Pule’anga kau ai e Senita ki he Ngaahi Ngaue Iiki (SIC) i Ma’ufanga mo Vava’u;  Kautaha Toutai Sea Star i Tuimatamoana; ‘Apimataka i Havelu mo Tofoa mo e Kautaha Vaka Polinisia I Sopu.

Ka neongo ‘e ne si’isi’I na’e a’usia e he Kautaha ha tupu haohaoa hohoko he ta’u e ua pea pehe foki moe totongi tupu (dividend) ki he Pele’anga.

a)       Ko e ngaahi ola ‘o fakahoa ki he taketi ‘o e 2016 pea mo e ngaahi fakafuofua ki he 2017.

Atita 2016

(T$)

Taketi 2016

(T$)

Fakafuofua 2017

(T$)

Katoa Pa’anga Humai

$749,889

$789,244

$841,668

Katoa Fakamole

$374,071

$343,132

$1,283,555

Tupu haohaoa ‘osi tukuhau’i

$328,915

$62,650

($441,887) *

Ngaahi Fakafuofua ‘ikai fakapa’anga:

  • Lahi kelekele/fale lolotonga lisi atu
  • Ngaue fakalelei mo e monomono
  • Lahi mo’ua fakahoa ki he koloa kotoa

91%

$112,741

0.7%

100%

$121,370

5.2%

100%

$113,618

5.2%

*tu’unga me i he impact o e depreciation hili hono toe fakamahu’inga’I e ngaahi koloa tu’umau ‘a e TAMA.

Na’e ngaue malohi ‘a e Kautaha ke fakahoko ‘a hono lelei taha ‘i hono lisi atu ‘o e ngaahi konga kelekele mo e ngaahi fale, monomono mo fakalelei’i ‘a e konga ‘o e ngaahi koloa ‘a e Kautaha.  Na’e tokoni lahi ‘a e taumu’a ngaue ni ke maa’usia ai ‘e he Kautaha ‘a e ngaahi ola ‘oku ha atu ‘i he fakamatala fakata’u ‘o e 2016.

e)       Feitu’u ‘e ma’u ai e Fakamatala Fakata’u :

Ko e Fakamatala Fakata’u ‘e ma’u atu ia mei he ‘Ulu’i ‘Ofisi ‘o e Kautaha ‘Oku ne Pule’i ‘a e Ngaahi Koloa ‘a Tonga, Senita Ki he Ngaahi Ngaue’anga Iiki, Ma’ufanga. ‘Oku $15.00 ki he tatau ‘e taha ‘o e Lipooti ni ‘oka fiema’u.

f) Fakaikiiki tokoni fakapa’anga mei he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u Fakapa’anga 2016:

i) Pa’anga tokoni mei he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u – Hala

ii) Mo’ua na’e malu’i ‘e he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u – Hala

iii) Tokoni mei he pule’anga kapau na’e si’isi’i he 10% ‘a e kotoa ‘o e humai – Hala

iv) Tokoni mei he pule’anga kapau na’e si’isi’i he 10% ‘a e fakamole ki he koloa tu’uma’u – Hala

NGATA’ANGA

Tuku atu ia mei he: Small Industries Centre, Hala Alaivahamama’o, NUKU’ALOFA, P.O. Box 382; Emeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Telefoni: (676) 23 880 or 21-880 Fax: (676) 23 800

Last Updated ( Tuesday, 28 March 2017 10:50 )  

Who's Online

We have 210 guests online

PUBLIC ENTERPRISES