‘A’ahi ‘Eiki Palemia ki he fakataha PALM7 ‘I Siapani

Tuesday, 19 May 2015 08:56
Print

18 'o Me 2015 English | Tongan Ku o me’a atu ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ki Siapani ke kau ki he fakataha hono fitu ‘a e kau taki ‘o e Pasifikí, PALM7.

Ko e fakataha ‘o e ta’u ní ‘oku fakatefito ‘a e fakamamafa ki he ngaahi ‘isiu fekau’aki mo e fakatu’utamaki fakaenatula mo e founga ke fai ’aki hano tokangaekina mo hano pule’i.

Ko e fakataha ni ‘oku fai ia ki Tokyo mo Iwaki City ‘i he ‘aho 21 – 23 Me, 2015. Ko e taumu’a ke fai hano vakai ki he ngaahi polokalama tokoni ‘a Siapani fekau’aki mo hono tokangaekina ‘o e fakatu’utamaki fakaenatula.

Ko e ngaahi fonua ‘o e Pacific Island Forum (PIF) ‘oku kau mai honau kautaki pe ko e kau fakafofonga, ‘a ia ko ‘Aositelelia, ‘Otu Motu Kuki, Fisi, Kilipati, ‘Otu Motu Masolo, Pule’anga Fakatahataha ‘o Maikolonisia (FSM), Naulu, Nu’usila, Niue, Palau, Papua Niukini, Samoa, Solomone, Tonga, Tuvalu, mo Vanuatu.

Ko e PALM7 ‘oku kaunga sea ai ‘a e Palemia ‘o Siapani, H.E. Mr. Shinzo Abe, pea mo e Palesiteni ‘o Palau, H.E. Mr. Tommy E. Remengesau Jr.

‘E fakahoko ha ngaahi alea ma’olunga mo e kau taki ‘a ia ‘e kau ki ai ‘a e ‘Eiki Palemia Tonga, pehē ki he Minisitā ki Muli ‘a Siapani, Hon. Kishida, ke fai ha vakai ki he ngaahi ‘isiu fekau’aki mo e ‘atakai, feliliuaki e ‘ea, tokangaekina ‘o e fakatu’utamaki fakaenatula, malu fakaetangata, ngāue mo e pule’i ‘o e malini, pule’i ‘o e ngaahi ma’u’angaivi mo e koloa, fefakatau’aki mo e ‘inivesimeni ki he langafonua, pehē ki he langa hake hili ha fakatu’utamaki, mo hono langa hake ‘ekonomika fakalotofonua.

Lolotonga ‘a e ‘a’ahi ‘a e ‘Eiki Palemia ki Siapani, te ne ‘a’ahi ai ki he Komiuniti Tonga, pea pehē foki ki he fānauako ‘i he ‘Univesiti Sipoti ‘a Siapani (Nippon Sports Science University).

Ko e kau telekeiti ‘a Tonga ki he PALM7 ‘oku kau kiai ‘a e Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti, Dr. Palenitina Langa’oi; Sekelitali ki Muli, Mr. Va’inga Tone; Talekita ‘o e NEMO (National Emergency management Office), Mr. Leveni ‘Aho. Ko e ‘Amipasitoa Tonga ki Siapani, H.E. Ms. Tania Tupou, te ne tataki ‘a e kau telekeiti ‘a Tonga.

‘E foki mai ‘a e ‘Eiki Palemia mo e telekeiti Tonga ‘i he aho 27 Me 2015.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Tuesday, 19 May 2015 09:17 )