“Kei fakahoko pe ngaue ki he konivesio ki hono fakafaikehekehe’i e kakai fefine(CEDAW) te’eki ke kakato”

E-mail Print PDF

15 'Epeleli 2015 English | Tongan ‘Oku te’eki ke fakamo’oni ‘a Tonga ki he Konivesio ke ta’ofi ‘a hono fakafaikehekehe’i ‘o e kakai Fefine(CEDAW), neongo  kuo tali ‘e he Pule’anga ‘a e Konivesio ‘o ‘ikai kau ai ‘a e kupu ‘e nima ‘o hono ngaahi tu’utu’uni.

 

Kuo fakahā ‘e he Sekelitali Seniale ‘o e Kautaha ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha Ban Ki-moon, ‘a ‘ene fiefia he nga’unu ko ‘eni kuo fai ‘e Tonga mo pehē kuo fiema’u ia ke fakahoko e ngaue ke fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u.

Na’e hā‘i ha fakamatala tohi mei he ‘ofisi ‘o e Sekelitali-Seniale ‘i Ma’asi 21, 2015: “ ‘Oku poupou’i ‘e he Sekelitali Seniale ‘a e nga’unu ‘a e Pule’anga Tonga ke fakakakato e ngāue ki he Konivesio CEDAW. Na’a ne fakapapau’i ai ‘a e hokohoko atu ‘o e poupou‘a e Pule’anga Fakatahataha ki he ngāue kuo fakahoko ‘e Tonga ke hakeaki’i ‘a e tu’unga ‘o e kakai fefine.”

‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e ngāue ki he konivesio ka ko e ngaahi fiema’u ‘e ni’ihi ki hono tali ‘oku kei fai e ngāue ki ai pea ‘oku te’eki ke fakahūia ki he Kautaha ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha(UN).

Na’e me’a atu ki Niu’ioke ‘a e Minisitā ki he Naaahi Ngaue Fakalotofonua, Hon. Sosefo Fe’aomoeata ‘o fakafofonga’i ‘a e Pule’anga Tonga, he mahina kuo ‘osi ke fakahoko ki he UN ‘a e faka’amu ‘a Tonga ke ne tali ‘a e Konivesio CEDAW.

Lolotonga ia, na’e tali ‘e he Kapineti ‘o Ma’asi 6, 2015 ‘a e Konivesio CEDAW mo hono ngaahi fakangatangata ki he ngaahi kupu ko ‘eni:

a)‘Atikolo 2

 

‘Oku fakahā ‘e he Pule’anga Tonga ‘oku mateuteu ke ngaue’aki ‘a e konga ‘o e ‘Atikolo 2 ‘i he ‘uhinga ke ‘oua fepaki mo e konga ‘o e Konisitutone ‘a Tonga(Vahe 2) mo e Lao Kelekeleke(Vahe 132) felave’i mo e totonu ki he taloni mo e nopele.

e) ‘Atikolo 10(h)
‘Oku fakahā ‘e he Pule’anga Tonga ‘oku mateuteu ke fakahoko ‘a e konga ‘o e ‘Atikolo 10(h) ‘o ‘uhinga ‘e ‘ikai te ne tali ‘a e fakatōtama ‘i he fonua.

f) ‘Atikolo 12(1)
‘Oku fakahā ‘e he Pule’anga Tonga ‘oku mateuteu ke ngāue’aki ‘a e ‘Atikolo 12(1) ‘i he ‘uhinga ‘e ‘ikai tene tali ‘a e fakatōtama ‘i Tonga ni.

h) ‘Atikolo 14(2)(g)
‘Oku mateuteu ‘a e Pule’anga Tonga ke ngāue’aki ‘a e konga ‘o e ‘Atikolo 14(2)(g) ‘i he ‘uhinga ‘e ‘ikai fepaki mo e kupu ‘o e Konisitutone ‘o Tonga(Vahe 2) mo e Lao Kelekele (Vahe 132) fekau’aki mo e totonu ki he taloni mo Nōpele.

i)‘Atikolo 16

‘Oku mateuteu ‘a e Pule’anga Tonga ke fakahā ke ngaue’aki ‘a e konga ‘o e ‘Atikolo 16 ‘i he ‘uhinga ‘oku ‘ikai fiema’u ke fepaki mo e kupu ‘o e Lao ki he Lesisita ‘o e Fa’ele, Pekia mo e Mali (Kupu 42), Lao ki he Ngaahi Hia (Kupu 18), Lao Vete Mali (Kupu 29), Lao ki he tauhi ‘o e kau fefine mali kuo li’aki honau ngaahi husepaniti ( Kupu 31), Lao ki he tauhi ‘o e fanau ta’emali(Kupu 30); Lao ki hono Tauhia ‘o e fanau 2004, Lao Kelekeleke(Kupu 132); Lao ki he Fakamaau’anga Tohituku( Kupu 16) pea ‘i he ‘uhinga ‘e ‘ikai kene faka’atā ‘a e mali ha tangata mo e tangata pe ko e fefine mo e fefine pe ko e fakatōtama ‘i Tonga.

Ko e tu’utu’uni Kapineti ‘o e ‘Aho 6 Ma’asi 2015 ‘oku ‘ikai ha taimi ia ‘oku fakangatangata ki ai ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ke poupoua ‘e he Pule’anga Tonga fekau’aki mo e konivēsio.

‘Oku faka’amu ‘a e Pule’anga ke fakamamafa’i heni ko e ngāue ko ‘eni ke fakapapau’i ‘a e konivesio ‘oku fakahoko pe ia fakatatau ki he lao ‘o Tonga ni, ‘a ia ‘e ‘ikai ke tali ke ngaue’aki ‘a e ngaahi konga ‘oku ki’i ngali faingata’a, hangē ko e totonu ki he taloni mo Nopele; fakatōtama mo e mali fa’ahinga tatau (same sex marriage).

Na’e tuku ki he Potungaue Fakalotofonua (MIA) ‘a e fatongia ke nau ngāue ki he Konivesio he taimi na’e kei Minisitā ai ‘a Nopele Vaea mei he ta’u 2001-2014, pea pule he Potungaue ‘a Lopeti Senituli. Ka na’e fakahā mei he Potungaue kuo nau fakahoko ‘a e ngāue ki he Konivesio he ta’u ‘e ua, kau ai ‘a e polokalama ako fale’i ki he kakai, he Pule’anga kimu’a ia pea toki hū mai ‘a e Pule’anga ko ‘eni.

Na’e ngāue ‘a e Potungaue ki Muli, pehē ki he Potungaue Lao ki he Konivesio ni kimu’a pea toki tukuatu ki he Kautaha ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha.

‘E kei hoko atu pe ‘a e fale’i mo e fepotalanoa’aki mo e kau taki lotu pehe ki Fale Alea kimu’a pea toki fakahoko ‘a e fakamo’oni ki he Konivesio.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 15 April 2015 10:44 )  

Who's Online

We have 364 guests online

PUBLIC ENTERPRISES