Fānau ako ‘e 1,000 tupu tenau ‘ahia ‘a e Faka'ali'ali Kermadec

E-mail Print PDF

11 Mē 2012. |English| ‘E laka hake ‘i he fānau ako ‘e toko 1,000 tupu′ te nau ‘ahia ‘a e faka‘ali‘ali ‘aati Kermadec, ‘a ia ‘e fakahoko ‘i he ‘Ōfisi ‘o e Talafekau Lahi Nu'usila ‘i Nuku'alofa′ mei he ‘aho 22 ‘o Mē ki he ‘aho 1 ‘o Sune, 2012.

Na‘e fakaafe‘i ‘e he Kermadec Initiative mei he kulupu ko e Pew Environment Group ‘a e kau tā fakatātā mo e kau ‘aati ‘iloa mo tu'ukimu'a ‘e toko hiva ‘i Mē ‘o e 2011′ ke nau folau fakataha mai ‘i he Manuao HMNZS Otago mei Nu'usila, ‘o fou mai ‘i he feitu‘u Kermadec, ki Tonga. Ko e polokalama′ ni ‘oku′ ne faka'ilonga‘i fiefia ai ‘a e fononga ko eni.

Ko e faka'ali'ali mahu'inga ko eni′ na'e kamata ia ‘i Tauranga pea mo ‘Okalani. Kuo fili ai e ni'ihi e ngaahi ngāue ko eni ki he faka'ali'ali ‘i Tonga′ ni ke faka'ilonga'i'aki e mahu'inga ‘a Tonga ni ‘i he folau na'e fai ‘e he kau tā fakatātā mo e kau ‘aati Kermadec.
"‘Oku monū'ia ‘a e ‘Ōfisi ‘o e Talafekau Lahi Nu'usila′ koe'uhi ko e lava ‘o fakahoko ha faka'ali'ali mahu'inga pehe′ ni. ‘Oku ou fiefia ke vahevahe ‘a e monū makehe ko eni′ mo e kakai ‘o Tonga′ pea ‘oku ou matu'aki fiefia koe'uhi ‘e ma'u e faingamālie ke lava mai ai ‘a e fānau ako tokolahi ki he faka'ali'ali. ′"

‘Oku toko fā ‘a e kau tā fakatātā mo e kau ‘aati ‘iloa mei Nu'usila′ ‘o kau ai ‘a Dame Robin White, Gregory O'Brien, John Pule pea mo Elizabeth Thomson, ‘a ia te nau folau mai ki Tonga′ ni ki he faka'ali'ali ko eni′ pea te nau fetaulaki ai pē mo e fānau ako.′

"'Oku mau fu'u fiefia ‘aupito he faingamālie ko eni.′ ‘E lava ‘o ma'u ai e faingamālie ke sio tonu e fānau′ ki he fa'ahinga ‘aati pehee′ pea ‘oku ou faka'amu te ne faka'ai'ai e taleniti ‘o kinautolu ‘oku nau ma'u e taleniti ko ia. ′ ‘Oku ‘i ai e fakatu'amelie mo e fiefia lahi ‘i he teuteu ki he ‘a'ahi ko eni′," ko e fakamatala ia ‘a e Tokoni Talēkita e Ngaahi Ako mei he Potungāue Ako, Ponepate Taunisila.

Kuo fokotu'utu'u foki ‘e he ‘Ōfisi e Talafekau Lahi Nu'usila′ ha ngaahi feohi'anga lea mo ako makehe ke kamata ‘i he ‘aho Falaite 18 ‘o Mē. Ko e fakaikiiki ‘o e takitaha polokalama ‘oku fakahā atu ia ‘i he pepa ‘oku tufaki fakataha atu mo e fakamatala′ ni pea ‘e to e ma'u pe he uepisaiti ‘a e ‘Ōfisi e Talafekau Lahi.′ Koe'uhi ‘oku fakangatangata e tokolahi′, ‘e fiema'u ke ‘uluaki lēsisita mai ki he ngaahi polokalama ta'etotongi ko eni.′
‘E kamata ‘a e faka'ali'ali Kermadec mei he ‘aho Tūsite 22 ‘o Mē ki he Falaite 1 ‘o Sune ‘i he ‘Ōfisi e Talafekau Lahi Nu'usila′ lolotonga e taimi ngāue angamaheni.′ ‘Oku to e ‘atā foki pe ‘a e faka'ali'ali ko eni ki he taha kotoa ‘i he ‘aho Tokonaki 26 ‘o Mē mei he 10 pongipongi ki he 2 ho'atā.

Ki he ngaahi faka'eke'eke fetu'utaki kia:
Leilani Tamu, Sekelitali Ua
‘Ōfisi e Talafekau Lahi Nu'usila ‘i Tonga
Telefoni to'oto'o: (+676) 23 122 (extn 102)


 

Who's Online

We have 303 guests online

PUBLIC ENTERPRISES