Na'e hiki'aki he tu'unga totongi ‘oe ngaahi koloa ‘i he mahina ko Ma'asi 2012 ‘a e 1.4%. Pea koe hikihiki fakata'u ‘oe totongi e koloa ‘oku peseti ‘e 1.8%.

E-mail Print PDF
23 April, 2012. | English |Ko e tu'unga ‘o e totongi ‘o e ngaahi koloa ki he mahina ko Ma'asi 2012, ‘i hono fakaha mei he Potungaue Sitetisitika, na'e hiki hake ‘a e totongi ‘o e koloa ‘aki ‘a e peseti ‘e 1.4% mei Fepueli 2012. Ka ‘i hono fakafehoanaki ‘o e mahina Ma'asi 2012 ki Fepueli 2012, na'e hiki fakatou'osi ‘a e totongi koloa, na'e peseti ‘e 2.6% ‘a e ngaahi koloa fakalotofonua kae peseti ‘e 0.7% ‘a e ngaahi koloa hu mai mei tu'apule'anga. Koe ongo mahina ‘e ua kimu'a, na'e ‘ikai ha liliu ‘e lekooti ‘i Sanuali 2012 kae hiki'aki e peseti ‘e 0.5% ‘i Fepueli 2012.

Ko e Hikihiki Fakata'u ‘o e totongi koloa ki he mahina ko Ma'asi 2012 na'e peseti ‘e 1.8%. Ko e koloa fakalotofonua na'e peseti ‘e 0.4% kae peseti ‘e 2.8% ‘a e koloa hu mai mei tu'apule'anga. Pea ko e hikihiki fakata'u ‘o e totongi ‘o e koloa ‘i he mahina tatau he ta'u kuohili, Ma'asi 2011 na'e peseti ‘e 7.5%.

Ko e Kulupu ‘o e ngaahi Koloa Me'atokoni na'e hiki lahi taha ko e peseti ‘e 2.7% ‘i Ma'asi 2012, makatu'unga ‘eni mei he hiki e totongi ‘o e fua'i'akau mo e vesitapolo fakalotofonua, hange ko e temata, polo,meleni,siane momoho,pinati moe faina ‘o ne fakatupunga ai ‘a e hiki vave ni mei ha hiki peseti pe ‘e 0.9% ‘i Fepueli 2012. Na'e hiki foki moe koloa kiki hu mei tu'apule'anga hange koe sipi,sosisi moe alanga'i moa.

Na'e fika ua ki he hiki ‘a e totongi koloa ‘i Ma'asi 2012 ‘a e Kulupu ‘oe Fefononga'aki na'e peseti ‘e 1.2%, makatu'unga ia he hiki ‘a e totongi ‘o e lolo, tatau pe tisolo moe penisini.

Ko e toenga ‘o e ngaahi kulupu na'e ‘ikai ha fu'u liliu lahi he totongi, hange ko e Kulupu ‘o e Ngaahi Koloa Faka'api mo e Kulupu ‘o e Ngaahi Koloa Kehekehe na'a na hiki'aki e taki peseti ‘e 0.3% makatu'unga he hiki e totongi ‘o e kasa moe hiki he tototngi ‘o e koloa me'ateuteu hange ko e ‘otolono moe semipu.Ko e Kulupu leva ‘o e Tapaka moe ‘Olokaholo,Koloa Vala moe Su moe Koloa Naunau Langa na'e ‘ikai ke lekooti ha liliu ‘i he mahina Ma'asi 2012 ‘Iihono fakahoa ki Fepueli 2012.

Koe ngaahi fakaikiiki ‘oe fakamatala ni ‘e ma'u atu ia mei he Potungaue Sitetisitika pe ko ho'o vakai ki he‘emau website www.spc.int/prism/tonga/

>>> View Original HERE

ENDS

Issued by: The Statistics Department, P.O. Box 149, Nuku'alofa, Kingdom of Tonga
Telephone: (676) 23-300/23-913 Fax: (676) 24 303 Website: www.spc.int/prism/tonga/


Last Updated ( Monday, 23 April 2012 16:06 )  

Who's Online

We have 142 guests online

PUBLIC ENTERPRISES