Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakalangilangi’i ‘e he ‘Eiki Palēmia e Talēkita Seniale Fo’ou ‘o e Kautaha Toutai ‘a e Pasifiki (FFA)

E-mail Print PDF

16 Siulai 2018 ENGLISH Na’e fakalangilangi’i ‘e he ‘Eiki Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e Talēkita Seniale fo’ou ‘o e Kautaha Toutai ‘a e Pasifiki (Forum Fisheries Agency-FFA), Toketā Manumatavai Tupou-Roosen, ‘aki ha talitali makehe na’e fakahoko he efiafi Tusite, 10 ‘o Siulai.

Na’e fokotu’u ‘a Toketa Tupou-Roosen ki he lakanga fo’ou ni ‘i he Fakataha Hono 15 ‘a e Komiti ‘a e Kau Minisitā Toutai ‘a e Tukuifonua ‘o e Pasifiki na’e fakahoko ‘i Lalotonga, ‘Otu Motu Kuki, mei he ‘aho 3 ki he 5 ‘o Siulai 2018. Fakatatau ki he Fakamatala ki he Ngaahi Ola ‘o e Fakataha ni, “Na’e lototaha ‘a e Hou’eiki Minisitaa ki he fokotu’u mei he Komiti ‘a e Kau ‘Ofisiale ke fakanofo ‘a Toketa Manumatavai Tupou-Roosen ko e Talekita Seniale hoko ia ‘a e FFA ‘o kamata ‘i Novema 2018. Na’e fakapapau’i ‘e he

Hou’eiki Minisitā ‘oku nau matu’aki falala kakato ‘oku malu mo hao e kaha’u ‘o e Kautaha Toutai tupu mei hono fokotu’u ‘o Toketa Tupou-Roosen ki he lakanga ni”.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehē, “Ko e momeniti fakangalongata’a eni Manumatavai ki Tonga ni pea mo e Tonga kotoa pe, pea ‘oku fakafiefia kiate au ‘a e poupou na’e fai ‘e he Pule’anga ki ho’o feinga. Ka na’e fakahoko mai kiate au ‘e ha ni’ihi taukei, na’e malava noa pe ke ke ikuna’i ‘e koe e lakanga ni ‘o makatu’unga pe ‘i ho’o taukei pea mo ho’o ‘ilo fekau’aki mo e mala’e ni he ‘oku faka’apa’apa’i ‘aupito koe ‘e he tukui fonua memipa ‘o e FFA pea mo e mala’e toutai foki”.

‘I he ‘ene lea fakamalō na’e pehe ai ‘e Toketa Tupou-Roosen, “Ko ‘eku lele mai pe ke u a’u tonu mai kiate koe ‘Eiki Palemia ke fai ha fakamalō lotohounga mo’oni ki he tokoni na’a ke fai ki he feinga na’e fai. Na’e ‘ikai ke mei lava e feinga ni ka ko ho’o tokoni mo e tokoni mei he Minisitā Toutai, Semisi Fakahau, mo e Talekita Toutai, Toketa Tu’ikolongahau Halafihi. ‘Oku ou ongo’i maluu’ia he talitali fakalangilangi kuo mou fai ma’aku. Na’e ‘ikai ke fai ha ‘amanaki ki ai. ‘Oku ou fakamalo’ia e tokoni mei he Pule’anga pea ‘oku ou fakatauange ‘e hokohoko atu pe ‘i he kaha’u he ‘oku ‘ikai ha taha te ne lava’i ha me’a ‘oka ‘ikai ngaue fakataha mo e komuiniti. Te u fai hoku lelei taha ma’a hotau fonua pea mo e Pasifiki foki”.

Na’e fai e talitali ki he falekai “Chef Zero’ ‘i Popua, pea na’e kau mai ki ai e ongo matu’a ‘a Toketa Manumanatavai Tupou-Roosen, Lord Tevita Tupou mo Saane, mo hono ‘ofefine ta’u 7 ko Layla, ‘Eiki Minisita Toutai, Semisi Fakahau, Talekita ‘o e Toutai, Toketa Tu’ikolongahau Halafihi, mo Pastor Penisimani Tonga. Na’e tau mai ‘a Toketa Tupou-Roosen mo hono ‘ofefine ki Tonga ni he efiafi Tusite pea na foki atu he ‘aho hoko.

‘Oku memipa ‘i he FFA ‘a ‘Aositelēlia, ‘Otu Motu Kuki, Ngaahi ‘Otu Motu Maikolonisia, Fisi, Kilipasi, ‘Otu Motu Masolo, Naulu, Nu’u Sila, Niue, Palau, Papua Niukini,Samoa, ‘Otu Solomone, Tokelau, Tonga, Tuvalu, mo Vanuatu. Na’e fokotu’u e FFA ke tokoni ki hono leva’i fakalelei e ika mo e me’a mo’ui ‘i he ngaahi potu tahi fakafonua takitaha ‘o e ngaahi fonua memipa.

NGATA'ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

 

Last Updated ( Monday, 16 July 2018 13:26 )
 

Fakatokanga: Koloa fiema’u ke faka’auha

E-mail Print PDF

13 Siulai 2018 Kuo tuku mai mei he Va’a Kolonitini mo e Me’atokoni ‘a e Potungāue Ngoue, Me’atokoni mo e Vao’akau, ‘a e fakatokanga ki he kakai ‘o e fonuá ‘a e fiema’u ke faka’auha ‘a e kalasi milemila vesitapolo (mixed vegetables) ko e Pinquin pea mo e Pack shot.

Fakatatau ki he tokotaha mataotao mei he Va’a Kolonitini mo e Me’atokoni, Dr. Viliami Kami, na’e ma’u ‘a e tala mei he Va’a Ma’u Mafai ki he Me’atokoni ‘a Nu’usilá, ‘aneafi ‘oku ‘i ai ‘a e pekitīlia (bacteria) ko e listeria monocytogenes oku i loto ‘i he me’atokoni ko ‘eni.

Na’e pehē ‘e Dr. Kami, ko e koloa ko ‘eni mei Belgium mo Hungary. Kuo ‘osi fakamahino mai ‘oku si’i hifo ‘i he toko 10 kuo nau mālōlō ‘i ‘Iulope tupu mei he pekitīlia ko ‘ení ‘a ia ‘oku fakatu’utāmaki ‘a hono ma’u ‘o e me’atokoni ko ‘ení ki he mo’ui.

Na’e kamata ngāue atu ai pē ‘a e Potungāue he efiafi ‘aneafi, ‘aki ‘a ‘enau takai holo ‘i he ngaahi falekoloa kotoa pe ‘i Tongatapuni ke tanaki ‘a e koloa ni.

‘I he fakamatala ‘a Dr. Kami na’e kamata hono hū mai ‘a e koloá ni ‘i he ta’ú kuo ‘osi.

Ki ha toe fakaikiiki fekau’aki mo e palopalemá ni, ‘e malava ke fakahoko ‘a e fetu’utaki kia Dr. Kami ki he fika telefoni ko e 24-257. Ki ha palopalema fekau’aki mo e mo’ui lelei, ke fakahoko pe ‘a e fetu’utaki ki he Potungāue Mo’ui.

NGATA’ANGA

 

 

 

Poloseki fakafuofua ki he 66.4 miliona Tonga ‘o e Uafu Fakalotofonua ko Taufa’ahau Tupou IV

E-mail Print PDF

29 ‘o Sune, 2018 ENGLISH Na’a kakato ‘i he ‘aho Falaite 15 ‘o Sune 2018 ‘a e ngaue ki he poloseki fakafuofua ki he 66.4 miliona Tonga ‘o e Uafu Fakalotofonua ko Taufa’ahau Tupou IV ‘aki hono foaki ‘o e ngaahi ki ki he Uafu ‘e he pule ngāue ‘o e kautaha TOA Corporation ‘a ia na’a nau fakahoko ‘a e ngaue ‘i he ‘Ofisi ‘o e Talekita Le’ole’o ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi.

Na’e foaki atu ‘e he Pule ngaue ‘o e TOA Corporation Masaki Kawamura ki he Talekita Le’ole’o ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, Kelela Tonga, ‘a e ngaahi naunau ki he Uafu Fakalotofonua ko Taufa’ahau. Ne kau ‘i he ngaahi naunau ko ‘eni ‘a e ngaahi pepa fakahinohino ki he ngaahi misini ngaue ‘i he Uafu, ko e ngaahi la’i ta ‘o e kamata ki he faka’osi ‘o e ngaue, ko e ngaahi fakatata ‘o e langa mo e kotoa ‘o e ngaahi ki ki he uafu. Na’e fakamo’oni ai ‘a e Talekita Le’ole’o ‘i he ngaahi tohi, ko e fakamahino kuo lava kakato ‘a e ngaue na’e fakahoko. Na’e ‘i ai tonu foki ‘a Masato Suzuki ‘o e kautaha Oriental Consultants Global Co. Ltd ki hono foaki atu ‘o e naunau ko ‘eni, pea na’e kamata aipe mei ai ‘a hono tokangaekina ‘e he Va’a Malini ‘a e Potungaue ‘a e uafu fakalotofonua.

Na’e kamata ‘a e langa ni ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u 2016 pea toe fakaloloa ki Me 2018 makatu’unga ‘i hono ‘ahia ‘e he Saikolone Fakatalopiki ko Gita ‘a e fonua, pea na’e fai mo hono katoanga’i mo hono huufi ‘e he ‘Ene ‘Afio Tupou VI ‘i he ‘aho ‘uluaki (1) ‘o Sune 2018.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi.

Last Updated ( Friday, 29 June 2018 14:25 )
 

Ako fekau’aki mo e Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo Tonga 2018

E-mail Print PDF

29 ‘o Sune, 2018 ENGLISH Na’e kakato ki he ‘aho Falaite 1 ‘o Sune, 2018, ‘a e ako ‘aho ‘e 5 ne fakahoko ‘e he Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo e Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ‘a ia ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Potungaue ki he ngaahi ngaue lalahi.

Ko e ako ni na’e fakaava ia ‘i he ‘aho 28 ‘o Me ‘i he Fale ‘o Tonga ‘e he ‘Amipasitoa ‘a Siaina ki Tonga H.E. Wang Baodong mo e Tokoni Palemia mo e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Takimamata, Hon. Semisi Kioa Lafu Sika.

‘I he lea kamata ‘o e ako ni ‘e he ‘Amipasitoa ‘o Siaina, na’a ne pehē ai, ko e taha ‘eni ‘o e ngaahi tokoni ‘a e pule’anga Siaina ‘a ia ‘oku nau faka’amu ‘e tokoni ke ohi hake pea fakalakalaka’i ‘a e tukunga fakapalofesinale ‘o e ngaue, feako’aki pea toe mahino foki ‘a e ngaahi fengaue’aki ‘oku fakahoko ‘e he ongo pule’anga ki he lelei ‘a e kakai ‘o e fonua.

Ne a’u ki he toko uongofulu tupu na’a nau kau mai ki he ako ni, ‘o kau ai ‘a e ngaahi kupu fengau’aki ‘o e sekitoa fefolau’aki vakapuna sivile hange ko e Tonga Airports Limited (TAL), Real Tongan Airlines, Palu Aviation, ATS mo e Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a Tonga.

‘I he kakato ‘o e polokalaman, na’e foaki ai ‘e he Tokoni Talekita ‘o e Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ‘a e me’a’ofa ko e fakahā ‘o e hounga’ia ‘i he tokoni moe feako’aki na’e fai ‘i he ‘aho ‘e 5 na’e fakahoko ai ‘a e ako.

NGATA’ANGA

Ki hono fakaikiiki, fetu’utaki mai ki he Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile, Potungaue ki he ngaahi ngaue lalahi, Telefoni (676) 28 024; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 29 June 2018 13:49 )
 

Ongoongo ‘i he Nusipepa Talaki, ‘Aho 8 Me 2018 fekau’aki mo e Tukuhau ‘a e Tokoni Palemia, Hon. Semisi Sika

E-mail Print PDF

26 ‘o Sune, 2018 ENGLISH ‘Oku faka’amu ‘a e Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute ke fakama’ala’ala atu ‘a e ongoongo ‘i he Nusipepa Talaki ‘o e ‘aho 8 ‘o Me 2018 ‘i he peesi 3 ‘o fekau’aki mo hono tukuaki’i ‘oku ‘i ai ‘a e mo’ua tukuhau lau miliona ‘a e Tokoni Palemia, Hon. Semisi Sika. Ko e ongoongo ko ‘eni ‘oku loi ia pea ne takihala’i ‘a e kakai ‘o e fonua.

‘Oku toe pehe foki ‘e he Talaki ‘i he ongoongo tatau na’e ‘i ai ‘a e tu’utu’uni atu ‘a e Pule’anga ki he Potungaue ke ‘oua na’a fakahoko ha faka’ilo ‘o e Tokoni Palemia ‘i he me’a ni. ‘Oku fie fakaha atu heni ‘oku loi mo e ongoongo ko ‘eni.

‘Oku fie fakamanatu heni ‘e he Potungaue ki he kakai ‘o e fonua, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi founga ngaue ‘oku ngaue’aki ki hono tanaki ‘o e tukuhau ‘oku totonu ke tanaki pea ‘oku ngaue’aki ‘a e ngaahi founga ko ‘eni ki he taha totongi tukuhau kotoa pe ‘o tatau ai pe pe koe ha hono tu’unga ‘i he sosaieti mo e Pule’anga. ‘Oku toe fakame’apango’ia foki ‘a e Potungaue ‘i hono fe’ave’aki ‘o e ngaahi ongoongo loi ni ‘i he ngaahi mitia fakasosiale pea pulusi ‘i he nusipepa te’eki ke fakangofua atu pe ‘oatu ‘e he Potungaue hano fakama’ala’ala.

‘Oku fakamamafa’i atu ai pe ki he kakai ‘o e fonua, ko e fakamatala tukuhau ‘a e tokotaha tukuhau kotoa pe ‘oku ‘ikai ha totonu ‘a ha taha kehe ke ‘ilo ki ai tukukehe ‘a e ngaahi taimi ‘oku fiema’u ke fakaha ai ‘o fakatatau ki he lao. ‘Oku tokoni ‘eni tauhi ‘a e falala ‘a e taha tukuhau kotoa pe ‘oku malu ‘ene ngaahi fakamatala pa’anga. Ko e toki fatongia leva ia ‘o e Potungaue ‘a hono fakapapau’i ‘oku tonu hono fika’i ‘o e tukuhau ‘o fakatatau ki he ngaahi fakamatala ‘oku ‘omai ‘e he taha tukuhau pe tanaki ‘e he Potungaue pea mo totongi mai ‘a e tukuhau ‘oku totonu ke totongi.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute

Last Updated ( Tuesday, 26 June 2018 15:04 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 54

Who's Online

We have 323 guests online

PUBLIC ENTERPRISES