Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fanongonongo mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga

E-mail Print PDF


FANONGONONGO

10 ‘Epeleli 2018

Mei he: Tonga Power Limited.

Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoape ‘a e Tonga Power Limited, Tongatapu.

Kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e tapuni fakataimi ‘a e ‘ofisi ‘a e Tonga Power Ltd ‘i he ‘aho ni Tusite, 10 ‘o ‘Epeleli 2018 ‘i he taimi 1:00 efiafi kae lava atu ‘a e tu’unga matu’a ngaue ‘o teuteu honau ngaahi ‘api nofo’anga ki he Saikolone ko Keni.

‘E toki fanongonongo atu ‘i he letio ‘a e taimi fakahoko fatongia ‘a e ‘ofisi ki ‘a pongipongi, Pulelulu ‘aho 11 ‘o ‘Epeleli 2018.

Malo moe faka’apa’apa atu,

Tonga Power Ltd.

 

 

 

Hopoki ‘e he ‘Eiki Palemia e Tu’uta ki Ha’apai e Submarine Fibre Optic Cable

E-mail Print PDF

29 ‘o Ma’asi,2018 ENGLISH Na’e hopoki ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva he pongipongi ‘o e ‘aho Tusite, 27 ‘o Ma’asi 2018 ‘a e tu’uta ki Pangai, Ha’apai e ‘Submarine Fibre Optic Cable’, ‘a ia ne taki atu mei Nuku’alofa.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Ko e taha ‘o e ngaahi visone ‘a e Pule’anga Tonga ko hono taki mai e tekinolosia vavetaha ki he fetu’utaki, fakamatala mo e ‘ilo ki Ha’apai mo Vava’u ke fakaivia e kakai ‘o e fonua ke nau malava ‘a e ta’emalava, pea faingofua ange, ma’ama’a ange mo vave ange ‘a e fetu’utaki fakaonopooni”.

Kimu’a he hopoki na’e me’a e CEO malolo ‘o e Tonga Cable Ltd, Mr. Robert Bolouri, ‘o fakamatala ki he puipuitu’a ‘o e ngaue ni. Na’a ne pehe na’e taki mai e Submarine Fibre Optic Cable mei Fisi ‘i he 2012, pea na’e hopoki ia ‘e he ‘Ene ‘Afio, King Tupou VI ‘i Nuku’alofa ‘i Sepitema 2013. Na’e fakapa’anga e ngaue ko ia ‘e he Pangike ‘a Mamani (World Bank) pea mo e Pangike Fakalakalaka ‘a ‘Esia (ADB). Hili e ngaue ko ia na’e kei toe pe ‘a e pa’anga ne vahe’i ki he fo’i ngaue pea na’e kole ai e Pule’anga Tonga ki he ongo Pangike ke faka’ataa mai ke nau ngaue’aki e toenga pa’anga ke fakaa’u ‘aki e keipolo ki Ha’apai mo Vava’u. Na’e toki tali e kole ko ia ‘i Sune 2017, hili ha tanaki atu ‘e he Pule’anga ki he pa’anga ngaue hili ha’ane fakatau atu e konga ‘o hono ‘inasi he kautaha Digicel (Tonga) Ltd ‘o ‘ohake ai hono lahi ‘o fe’unga mo e $8.3 miliona ‘Amelika, (Pa’anga Tonga ‘e $18 miliona).

Na’e kamata leva hono fakatoka atu mei Nuku’alofa e fo’i keipolo he ‘aho 27 ‘o Tisema 2017 ‘o hake ‘i Panagai, Ha’apai he ‘aho 2 ‘o Sanuali 2018. Na’e hoko atu leva e ngaue ‘a e kautaha ‘o taki e fo’i keipolo ki honau falengaue ‘oku kaunga’api moe Falelotu Fakamanatu ‘o King Tupou I, ‘i Pulela’aa.

Na’e pehe ‘e Mr. Bolouri, ‘oku hanga ‘e he “fibre optic cable” ‘o hiki’i hake e lahi (capacity) ‘o e tu’unga ‘o e fetu’utaki ‘o anga pehe ni, “E lava lelei ke fakahoko atu mei Ha’apai ni ki he toenga ‘o Tonga mo tu’apule’anga ‘o fe’unga mo e fo’i ta telefoni ‘e 12 miliona ‘i he taimi tatau”.

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia‘o pehe, “‘Oku hanga ‘e he tekinolosia fo’ou ni ‘o holoki e ngaahi ‘aa vahevahe fakasiokalafi ‘o e movetevete ‘o e nofo ‘a e ngaahi tukuimotu pea ‘oku totonu ke ‘inasi tatau e kakai ‘o Ha’apai mo e kakai ‘o Tongatapu he ngaahi monu’ia fakaako, fakafaito’o mo fakasosiale ‘oku fou mai he ngaluope”.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road,P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

Last Updated ( Thursday, 29 March 2018 10:26 )
 

Ikai ko ha Tu’utu’uni Ngaue Fakapule’anga ‘a e Ta’ofi e Tamaiki Fefine mei he Sipoti ‘Akapulu mo e Fuhu

E-mail Print PDF

23’o Maasi,2018 ENGLISH Na’e me’a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilis Pohiva, he ‘aho ni ‘o pehe, ‘oku ‘ikai ko ha tu’tu’uni ngaue fakapule’anga ‘a e tohi ko ia mei he Potungaue Ako mo e Ako Ngaue ki he ‘Apiako Ma’olunga ‘o Tonga ‘o ta’ofi e kau atu e fanauako fefine ki he fe’auhi ‘akapulu mo e fuhu.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku kau lelei ‘aupito ‘a e sipoti ki he mo’ui lelei mo e mo’ui fiefia ‘a e kakai pea ‘oku poupou ‘a e Pule’anga ko eni, ‘o hange ko e ngaahi Pule’anga ki mu’a, ki hono faka’ai’ai ‘etau fanau ako ke nau kau ki he ngaahi sipoti kehekehe, kotoa pe”.

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Ko e fatongia tefito ia ‘o e Pule’anga ke ne fokotu’utu’u e ngaahi faingamalie ke kau atu ai ‘etau fanauako ‘i he ngaahi sipoti kotoa pe. Ka ko e tu’utu’uni aofangatuku ki he kau mo e ta’ekau ‘a ha tamasi’i ako pe ta’ahine ako ki ha sipoti ko e me’a fakafo’ituitui ia ‘a e tokotaha ako mo ‘ene ongomatu’a”.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road,P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

Last Updated ( Friday, 23 March 2018 16:50 )
 

Fakataha e ‘Eiki Palemia mo e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, Minisita ki he Fakamaau’anga, mo e Minisita Polisi ke Vakai’i ha Founga Ngaue Uouongataha

E-mail Print PDF

12 ‘o Ma’asi, 2018 ENGLISH Na’e fakahoko he pongipongi ‘o e ‘aho ni ha fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, mo e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, ‘Aminiasi Kefu, ‘Eiki Minisita ki he Fakamaau’anga, Vuna Fa’otusia, mo e ‘Eiki Minisita Polisi, Mateni Tapueluelu, he ‘ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, he Palasi St George, ke vakai’i ha founga ngaue ‘oku toe uouongataha ange.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “ Hange ko ia ‘oku mea’i ‘e he kakai ‘o e fonua ne hikito he uike kuo ‘osi e ngaahi felafoaki he mitia ‘i he vaha’a hoku ‘Ofisi, ‘Ofisi ‘o e Minisita Polisi, ‘Ofisi ‘o e Minisita Fakamaau’anga pea mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale. Neongo ‘oku kau lelei e ngaahi felafoaki ni ki he ‘etau nofo fakatemokalati, pea mo e ngaahi pisinisi mitia, kae’umaa e kau mataotao ‘oku nau vahevahe mai he mitia sosiale, ka ‘oku ‘ikai ke ho’ata mai ai ha ‘imisi faka’ofo’ofa ‘o e Pule’anga. Ko ia na’a ku ui ai e fakataha ni ke toe vakai’i ha founga ngaue ‘oku uouongataha ange ai ‘emau fengaue’aki ‘o felave’i mo e va ‘o e Kapineti mo e Fakataha Tokoni pea mo e va ‘o e Kapineti mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale.”

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “‘Oku ou matu’aki fiefia ke fakaha heni na’a mau felotoi ki ha halafononga ke mau fou ai fekau’aki mo e va ‘o e Kapineti mo e Fakataha Tokoni pea te u ‘ohake eni ‘i he ‘eku fakataufolofola ki he ‘Ene ‘Afio, King Tupou VI ‘i he kaha’u vave mai. ‘Oku ou toe fiefia foki ke fakahoko atu na’a mau toe felotoi ke toe vaofi ange e fengue’aki ‘a e Kapineti mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale, pea ‘e vave ni pe hano tuku atu hano fakakikiiki”.

Ngata‘anga

Issued by the: The Prime Minister’s Office, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676)23 888; For media enquiries- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www.pmo.gov.to

Last Updated ( Monday, 12 March 2018 17:14 )
 

Tali ‘a e ‘Eiki Palemia Ki He Me’a ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi

E-mail Print PDF

08 ‘o Ma’asi, 2018 N ENGLISHa’e me’a ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, he ‘aho ni ‘o pehe ‘oku ne fakame’apango’ia ‘i hono tukuange mai ‘i he mitia sosiale ‘a e me’a ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi ki he kau ngaue ‘o e Potungaue Fonua mo e Koloa Fakaenatula, he ‘oku ne tui na’e ‘ikai fakataumu’a ‘a e ‘Eiki Nopele ke fakamafola ‘a ‘ene me’a ‘i he ngaluope. Ka neongo ia, na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, ko e founga ngaue ia ‘o onopooni pea ‘oku fiema’u ke tau mateuteu ki ai.

‘I he me’a ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi ki he kau ngaue ‘o e Potungaue, na’a ne ‘ohake ai ‘a e ongo me’a ‘e ua ‘o pehe tokua ko e ongo ‘uhinga ia na’e ‘ikai fakafiemalie ki he ‘Eiki Palemia ‘a ‘ene faifatongia ko e ‘Eiki Minisita ki he Fonua mo e Koloa Fakaenatula pea mo e ‘Eiki Minisita ‘oku ne tokanga’i ‘a e Kau Tau Malu’i Fonua ‘a ‘Ene ‘Afio. Ko e ‘uluaki, tokua na’e alea’i ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Falaite ko hono 2 ‘o Ma’asi, ha pepa faka-Kapineti ke ‘eke’i fakalao ‘a e mafai ‘a ‘Ene ‘Afio ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea, pea tokua na’e ‘ikai ke loto e ‘Eiki Palemia ke ne me’a ange ki he fakataha Kapineti koe’uhi tokua ‘e makatu’unga ai ha longoa’a. Ko hono ua e ‘uhinga na’e ‘ohake ‘e he ‘Eiki Nopele, tokua na’e tukuaki’i hala’i ia ‘e he ‘Eiki Palemia na’a ne fakamo’oni ha fo’i lao (Regulations) ke fakangofua e kau nopele fakalangilangi (Life Peers) ke nau kanititeiti he fili Fale Alea, lolotonga ha folau e ‘Eiki Palemia ki muli.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Lolotonga ‘eku folau ‘i Sepitema ‘o e ta’u kuo ‘osi ki he fakataha fakata’u ‘a e kau taki ‘o e ngaahi fonua memipa ‘o e Pacific Islands Forum ne fakahoko ki Ha‘amoa, na’e Palemia Le’ole’o ai ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi. Lolotonga ‘e ne Palemia Le’ole’o, na’e fa’u ‘e Lord Ma’afutukui’aulahi ‘a e “Ngaahi Tu’utu’uni (Fili ‘o e Kau Fakafofonga ‘o e Kau Nopele) Ki He Fili Fale Alea 2017” ‘o fakatatau ki he mafai ‘oku ‘oange ki he Palemia ‘e he Kupu 9B ‘o e Lao ki he Fili Fale Alea 1989. Na’e faka’ataa ‘e he Tu’utu’uni ko ‘eni ‘a e kau Fakafofonga Nopele Fakalangilangi ke nau kanititeiti ‘i he fili Fale Alea ne teuaki ki Novema ‘o e 2017. Na’e fa’u ‘e Lord Ma’afutukui’aulahi e Ngaahi Tu’utu’uni Fili ko eni ‘o ‘ikai ha ‘ilo ki ai e toenga ‘o e kau memipa ‘o e Kapineti, pe ko e toenga ‘o e Hou’eiki Nopele ‘o e fonua, pe ko e ‘Ofisi ‘o e Supavaisa ‘o e Fili, pe ko e ‘Ofisi Palemia pe aa! Hala ‘ataa! ‘Oku ou tui na’e totonu ke sinaki fakapa ‘e Lord Ma’afutukui’aulahi ki he toenga ‘o e Hou’eiki Nopele ‘o ‘Ene Afio pea mo e toenga ‘o e Kapineti, he na’e fou mai he Ngaahi Tu’utu’uni Fili fo’ou ko eni e ngaahi liliu lahi ki he fonua fakalukufua.”

Na’e toe me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku mo’oni e fakamatala ‘a Lord Ma’afutukui’aulahi ‘o fekau’aki mo hono alea’i ‘e he Kapineti he ‘aho Falaite ko hono 2 ‘o Ma’asi ‘a e pepa Kapineti fekau’aki mo e mafai ‘o ‘Ene ‘Afio ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea. Ka ko eni. Na’e ‘ikai ko e taumu’a ‘o e pepa faka-Kapineti ke ‘eke’i fakalao e mafai ‘o ‘Ene ‘Afio ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo fakapaasi ‘e he Fale Alea. ‘Oku faka’apa’apa’i ‘e he Kapineti mo e Pule’anga ‘oku ou taki ai, e fo’i mafai ko ia he ‘oku mau tui ta’etoeveiveiua ko e fo’i elemeniti mahu’inga eni ‘o e fa’unga fakapule’anga kuo tau felotoi ki ai. Ko e taumu’a ‘o e pepa fakaKapineti na’e alea’i ke ‘eke’i fakalao e mafai ‘o e Fakataha Tokoni ke ne tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea. ‘Oku ‘ikai ke foaki ange ‘e he Konisitutone hotau fonua ha mafai ki he Fakataha Tokoni ke nau tali pe ta’etali ha lao kuo ‘osi fakapaasi ‘e he Fale Alea. Ka ko e fo’i lao eni ‘e 5 kuo fakapaasi ‘e he Fale Alea ‘i he vaha’a ‘o e 2014 mo e 2016 kuo tu’utu’uni e Fakataha Tokoni ke toloi kae toe fai hano vakai’i. Ko e ni’ihi ‘o e ngaahi lao ko eni ne fakapaasi ‘e he Fale Alea he taimi na’e ‘Eiki Palemia ai ‘a Lord Tuivakano pea ko e ni’ihi na’e toki fakapaasi ki mui ni. Na’e fakahu mai ‘e he Eiki Minisita ki he Fakamaau’anga ‘a e pepa faka-Kapineti ko eni hili hano sivi’i ‘e ha mataotao ‘i he lao mei he ‘ene Potungaue pea mo e Fakahinohino Lao ‘a e Pule’anga. Pea na’e alea’i eni he ‘aho Falaite ko hono 2 ‘o Ma’asi, ka na’e loto e Kapineti ke toloi ki he kaha’u neongo na’e ‘ikai ke me’a ai ‘a Lord Ma’afu Tukui’aulahi na’e ‘ikai lototaha ‘a e Kapineti ke fai leva ‘e ‘eke’i fakalao (judicial review).”

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Ko Lord Ma’afutukui’aulahi ko hoku foha. Pea ‘oku ou hounga’ia ‘i he ‘ene mahino’i hoku loto pea ne fakahu mai ‘ene tohi fakafisi. Na’a ku fili ia ke tokoni mai ki hono leva’i hotau Pule’anga hili e fili ‘o e 2014, moe fili ‘o e 2017. Ko e me’apango ia kuo ma kauhala kehekehe he ngaahi me’a ‘e ni’ihi pea na’e pau ke fai ai e mavae”.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

Last Updated ( Thursday, 08 March 2018 12:47 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 52

Who's Online

We have 251 guests online

PUBLIC ENTERPRISES