Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Heilala Tax System

E-mail Print PDF

14 ‘o ‘Akosi, 2017 English l Tongan Kuo tuku atu ‘e he Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute ‘a ‘enau ki’i polokalama founga ngaue fo’ou ki hono faka’ai’ai ‘o e talangofua ki he ngaahi lao mo e tu’utu’uni fakatukuhau mo e tute. Ko e founga ngaue ko ‘eni ‘oku ui ia ko e HEILALA TAX SYSTEM, ‘a ia ‘oku hanga ai ‘e he Potungaue ‘o fakamalo’ia’i makehe ‘a kinautolu ‘oku nau fakahoko fatongia fakatukuhau lelei. ‘Oku ‘oatu ai ‘e he Potungaue ‘a e ngaahi sevesi makehe kia kinautolu kuo fili ke memipa ‘i he polokalama ni ‘i he makatu’unga lalahi ‘e ua ‘aia ko e ‘ikai ngata ‘i he’enau tauhi pau ki he ngaahi lao mo e tu’utu’uni fakatukuhau mo e tute, ka ko e toe totongi tukuhau lahi foki ‘o lavemonuu ai ‘a e Pule’anga mo e kakai ‘o e fonua.

Ko e ngaahi kautaha ‘eni ‘e toko 10 kuo fili ‘e he Potungaue ke nau hoko ko e kau memipa ke nau kamata’i ‘a e ki’i polokalama ko ‘eni –
1. A Cowley & Sons Limited;
2. Bank of South Pacific Tonga Limited (BSP);
3. Fexco (Tonga) Limited;
4. MBF Bank Limited;
5. Pacific Energy (South West Pacific) Limited;
6. PTH Limited;
7. The Church of Jesus Christ and Latter Day Saints;
8. Tonga Airports Limited;
9. Tonga Development Bank Limited; and
10. Tonga Water Board.

Ko e ngaahi sevesi makehe kuo pole ‘a e Potungaue ke tokoni’i ‘aki ‘a e kau memipa, ‘oku kau ai ‘a e loki talitali makehe ma’a kinautolu, toe vaveange ‘o makehe mei he angamaheni, ‘a e ngaue ki he’enau ngaahi kole kotoa pe fekau’aki mo e tukuhau mo e tute pea pehee foki ki he ngofua kenau ngaue’aki ‘a e loki talitali VIP ‘i he tu’uta mai ki Tonga ni ‘i he mala’e vakapuna Fua’amotu.

Ko e kau memipa ko ‘eni kuo fili, kuopau ke nau kei hokohoko atu ‘enau tauhi ‘a e ngaahi lao mo e ngaahi tu’tu’uni fakatukuhau mo e tute pea ‘e fai ‘a hono toe siofi fakata’u ‘enau fakahoko fatongia fakatukuhau.

‘Oku ‘i ai ‘a e taumu’a ngaue ‘a e Potungaue ke toe fakalahi ‘a e ngaahi sevesi makehe ‘e fakahoko ki he kau memipa ‘o e ki’i polokalama ni pea ‘oku fai ‘a e sio ke fakahoko ha ngaue fakataha mo e ngaahi Potungaue Pule’anga kehe ‘oku nau felalaave’i mo fengaue’aki vaofi mo e Potungaue ni.

Ko e taumu’a foki ia ‘o e ki’i polokalama ko ‘eni ke faka’ai’ai aipe ‘a e tauhi mo muimui pau ki he tu’utu’uni mo e lao fakatukuhau mo e tute ka e lava ke tanaki ‘e he Pule’anga ‘a e tukuhau ‘oku totonu ke tanaki ke fakalele’aki pea mo fakahoko ‘aki ‘a e ngaahi langa fakalakalaka ‘a hotau ki’i fonua ko Tonga.

NGATA’ANGA

Tuku atu ia mei he: Potungaue Tanaki Pa’anga Hu Mai mo e Tute.

 

Ongoongo Tukuatu – “Cost of Living Allowance” (COLA) fe’unga mo e peseti ‘e 5% ki he Vahenga ‘o e Hou’eiki Minista ‘o e Kapineti

E-mail Print PDF

14 ‘o ‘Akosi, 2017 English l Tongan Kuo tali ‘e he Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i he ‘aho 4 ‘Akosi 2017 ‘a e fakalelei vahenga fakata’u ‘oku fa’a fai ki he vahenga ‘o e tokotaha ngaue koe’uhi ko e hikihiki a e totongi koloa, oku ui ko e “Cost of Living Allowance” (COLA) fe’unga mo e peseti ‘e 5% ki he Vahenga ‘o e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti. Na’e tu’utu’uni ‘e he Kapineti ke fakatatali  pe a e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti ‘i hono fakahoko a e fakalelei koeni ki he vahenga ‘o e kau ngaue fakapule’anga ‘i he 2015. Pea ko e ‘osi eni a e ta’u e ua, pea tu’utu’uni koeni ke toki kamata pe mei he ‘aho 1 Siulai 2017, ‘o ‘ikai ha toe totongi fakafoki ki he 2015. Na’e tupu ‘eni mei he toe hiki ki ‘olunga a e tukuhau’i ‘a e konga ‘o e Vahenga ‘o e Hou’eiki Minisita ‘o peseti ‘e 25, o kamata mei he aho 1 Siulai, 2017.

‘I he 2005, na’e foaki ai ki he kau ngaue fakapule’anga ha hiki vahenga peseti ‘e 60/70/80%.  Na’e toe muimui atu ai mo ‘enau fakalelei vahenga COLA  peseti 10% ‘i he 2009.  Na’e toe fakalelei vahenga peseti 6% ‘i he 2014 pea mo e toe hiki fakalelei vahenga COLA peseti ‘e 5% he 2015.

Ko ‘ene toki fuofua foaki ‘eni ha fakalelei vahenga ma’ae Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti talu mei he’enau hu ki he Kapineti ‘i Novema 2014.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa,Tonga.

Tu’asila: Taufa’ahau Road,
P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888, Ngaahi Faka’eke’eke – Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Fakamatala Fokotu’utu’u ngāue fakapa’anga ki Fepueli 2017

E-mail Print PDF

01 ‘o ‘Akosi, 2017 English l Tongan Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ ‘i he ‘enau fakataha na’e fakahoko ‘i he ‘aho 31 ‘o Siulai 2017, ke tuku atu ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tonga΄ ‘a e Fakamatala Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga ki Fepueli 2017. Ko e fakamatala ko ’eni΄ ‘oku hā atu ai ‘a e vakai ki he ngaahi fakalakalaka faka’ekonōmika ‘i Tonga ni΄ mo e founga ngāue ‘a e Pangikē Pule΄ ‘i he māhina ‘e ono ki Fepueli 2017. ‘Oku toe tuku atu ‘e he Fakamatala ko ’eni΄ ‘a e fakafuofua ‘a e Pangikē Pule΄ ki he kaha’u΄.

‘Oku kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngāue fakapa’anga lolotonga ‘a e Pangikē Pule΄ ke faka’ai’ai mo pāotoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonuá. ‘Oku taumu’a ‘a e ngaahi tefito’i tu’utu’uni fakapa’anga΄ni ke siofi mo muimui’i ofi e ngaahi fakalakalaka faka’ekonōmika fakalotofonuá mo tu’apule’angá, tokangaekina e ngaahi fokotu’utu’u ngāue fakapa’angá ke pukepuke e ma’uma’uluta ‘a e tu’unga fakapa’angá pea mo langa hake ha sisitemi fakapa’anga ‘oku malu mo lelei.

‘Oku kei tu’uma’u pe ‘a e fakafuofua ‘a e Pangikē Pule ‘e mālohi ‘a e tupu faka’ekonomika fakalotofonua΄ ‘aki ‘a e peseti ‘e 3.7 ‘i he ta’u fakapa’anga 2016/17, ko e hiki hake ‘eni mei he fakafuofua ki he tupu peseti ‘e 3.6 na’e tuku atu ‘i he Fakamatala Fokotu’utu’u Fakapa’anga ‘o ‘Aokosi 2016. Ko e fakafuofua ‘eni ‘a e Pangikē Pule΄ hili ko ia hono tuku mai ‘e he Potungāue Sitetisitika ‘a e ngaahi fika faka’ofisiale ki he tupu faka’ekonomika ‘a e fonua΄, ‘a ia ko e peseti ‘e 3.7 ‘i he 2014/15 pea peseti ‘e 3.4 ‘a e 2015/16. ‘Oku fakafuofua ko e tupu faka’ekonomika ki he 2016/17 ‘e fakatefito ia mei he sekitoa langa΄, ngaahi fiema’u faka’api΄, toutai΄, pea mo e keli’anga koloa mo e maka΄. ‘Oku kau ki heni ‘a e sekitoa takimamata΄ mo e fefakatau’aki΄ ‘a ia ne tokoni ki ai ‘a e ngaahi kātoanga ne fakahoko lolotonga ‘a e ta’u fakapa’anga΄. Na’e toe hiki mo e fakafuofua ki he tupu faka’ekonomika fakalotofonua΄ ‘o e 2017/18 ki he peseti ‘e 4.8 mei he peseti ‘e 4.7 ‘i he fakafuofua ne tuku atu ‘i he Fakamatala Fokotu’utu’u Fakapa’anga ‘o ‘Aokosi 2016. ‘Oku fakatefito ‘a e tupu ko ’eni΄ mei he fakafuofua ‘e tupu ‘a e ngaahi ngāue langa´ koe’uhi΄ ko e ngaahi langa ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ki he ngaahi fale fai’anga sipoti΄. ‘E poupou atu mo e ngaahi sekitoa kehekehe pē ‘o kau ki ai ‘a e sekitoa ki he ngāue fakapa’anga΄, fefononga’aki moe fetu’utaki΄, fefakatau’aki΄, toutai΄, pea mo e takimamata΄.

Na’e hokohoko ai pē ‘a e hikihiki ‘i he totongi koloa fakata’u΄ ‘i Fepueli 2017, ‘o hiki ‘aki ‘a e peseti ‘e 8.9 ‘i he faka’osinga ‘o e ta’u΄ ki Fepueli 2017 fakahoa ia ki he hiki peseti ‘e 5.1 ‘i ‘Aokosi 2016, ‘a ia ‘oku ma’olunga ange ‘eni ‘i he tu’unga fe’unga ko e peseti ‘e 5 (reference rate) ‘oku faka’amu ‘a e Pangikē Pule΄ ke tauhi ai ‘a e hikihiki e totongi ‘o e ngaahi koloa΄. ‘Oku toe fakafuofua ‘e kei hokohoko atu ai pē ‘a e hikihiki ‘i he totongi koloá ‘i he kaha’u vave mai΄, ‘o makatu’unga mei he ngaahi totongi tute ne fakahoko ‘i Siulai 2016, pea ke toki holo ki he tu’unga fe’unga (reference rate) ‘a ia ko e pēseti ‘e 5 ‘i ‘Aokosi 2017.

Na’e tokoni ‘a e hulu $11.4 miliona ko ia ‘i he palanisi fakalūkufua ‘o e fehū’aki pa’anga mo muli ‘i he māhina ‘e 6 ki Fepueli 2017 ki he hiki hake ‘i he tu’unga ‘o e pa’anga talifaki ‘a e pule’anga΄ ‘i muli΄ ki he $377.7 miliona ‘i Fepueli 2017, ‘o fakahoa ia ki he $366.3 miliona ‘i ‘Aokosi 2016. Na’e fe’unga ‘a e tu’unga ‘o e pa’anga talifaki΄ pea mo e māhina ‘e 7.1 ‘o e koloa mo e ngaahi ngāue hū mai mei muli΄, ‘a ia ‘oku kei ma’olunga ‘aupito pē ‘eni ‘i he tu’unga fe’unga ‘oku fiema’u ‘e he Pangikē Pulé, ko e māhina ‘e 3 ki he 4 ‘o e koloa mo e ngaahi ngāue hū mai mei muli΄. ‘Oku fakafuofua ‘e kei ‘i he tu’unga fakafiemālie ai pē ‘a e pa’anga talifaki ‘i muli ‘a e pule’anga΄ makatu’unga mei he fakafuofua ‘e toe lahiange ‘a e līpa’anga mai mei muli΄, pa’anga hū mai mei he uta koloa ki muli΄, ngaahi pa’anga tokoni fakapatiseti moe tokoni ki he Pule’anga΄ mei he ngaahi hoa ngāue fakalakalaka ‘a e fonua΄, neongo ‘oku fakafuofua ‘e toe hiki hake mo e lahi ‘o e hū koloa mai mei muli΄.

‘I he māhina ‘e 6 ki Fepueli 2017, na’e ‘i he tu’unga fakafiemālie pē ‘a e ngaahi pangikē. Ne kei ‘i he tu’unga lelei pe ‘a e sino’i pa’anga tefito (capital) ‘a e ngaahi pangikē, makatu’unga mei he tu’unga ma’olunga ‘a e tupu fakapa’anga΄ (profitability), pea mo e kei ma’ulalo ‘a e ngaahi nō palopalema΄. Na’e toe ‘alu hake ‘a e pa’anga fakalukufua ‘a e fonua΄ (broad money) pea mo e pa’anga ngāue (liquidity) ‘a e ngaahi pangikē makatu’unga mei he lahi ange ‘a e fakahū pa’anga ki he ngaahi pangikē pea mo e a’u ‘a e ngaahi nō kuo tuku atu ‘e he ngaahi pangikē ki ha tu’unga ma’olunga ‘i he māhina ‘e 6 ki Fepueli 2017. Na’e holo si’i ‘a e lahi ‘o e ngaahi nō ‘i hono fakahoa ki he lahi ‘o e ngaahi fakahū pa’angá (loan/deposit ratio) mei he peseti ‘e 73.7 ‘i ‘Aokosi 2016 ki he peseti ‘e 73.3 ‘i Fepueli 2017, ‘a ia ‘oku kei ma’ulalo pē ‘i he pēseti ‘e 80 kuo tu’utu’uni ‘e he Pangike Pule´ k e a’usia ‘e he ngaahi pangike´. ‘Oku hā mahino mei heni ‘a e kei ‘i ai pē ‘a faingamālie ke toe fakalahi ‘a e ngaahi nō ke tuku atu ‘e he ngaahi pangikē. Neongo ‘a e toe lahi ange ‘a e ngaahi nō ne tuku atu ‘e he ngaahi pangikē, na’e kei lahi ange pe ‘a e fakahū pa’anga΄ ‘o tatau ia mo e lahi ange ‘a e pa’anga talifaki ‘a e Pule’anga΄ ‘i muli΄.

Na’e holo ‘a e lahi e pa’anga ‘e totongi fakafoki ‘e he ngaahi pangiké ki he Pule’angá ‘i he mahina ‘e 6 ki Fepueli 2017 pea ‘oku fakafuofua ke holo ai pē ‘i he kaha’u vave mai΄, makatu’unga mei he ngaahi pa’anga tokoni fakapatiseti mo e tokoni ki he Pule’anga΄ ‘oku ‘amanaki ‘e hū mai΄. ‘E kei hokohoko atu ai pe ‘a hono siofi ‘e he Pangikē Pule΄ ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngāue ‘a e Pule’anga΄ mo ‘ene felāve’i mo e ngaahi taumu’a ngāue ‘o e fokotu’utu’u ngāue fakapa’angá.

Koe’uhi΄ ko e fakafiemālie ‘a e ngaahi fakalakalaka ki mui ni΄ mo e fakafuofua ki he kaha’u΄, ‘e kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi fokotu’utu’u fakapa’anga lolotonga ‘a e Pangikē Pule´ ki he kaha’u vave mai΄. Ko ia ai, ‘e hoko atu ‘a e Pangikē Pule´ ke fahoko ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga΄ ke faka’ai’ai ‘aki mo pātoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonua´. ‘E kei hokohoko atu ai pē ‘a e tokanga ‘a e Pangikē Pulé ki hono siofi mo muimui’i ofi e ngaahi fakalakalaka faka’ekonōmika fakalotofonuá mo tu’apule’angá, mo tu’u mateuteu ke liliu ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngāue fakapa’angá ‘o ka fiema’u, ke tauhi e ma’uma’uluta ‘a e tu’unga fakapa’angá pea mo langa hake ha sisitemi fakapa’anga ‘oku malu mo lelei ke tokoni ki he ma’uma’uluta mo e tupu faka’ekonōmika ‘a e fonua΄.

Ki ha ngaahi fakamatala fakaikiiki kātaki ‘o fetu’utaki ki he:
Va’a ‘Ekonōmika
Telefoni: (676) 24 057
Fekisimeili (676) 24201
Meili ‘Elekitolōnika: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Fakatokanga malava ke uesia ‘e he “Phishing Email” ha ngaahi palopalema ‘i hono ngaue’aki ‘o e ‘Initaneti

E-mail Print PDF

07 ‘o Sune, 2017, English l Tongan ‘Oku ‘oatu ‘a e fakatokanga mei he Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipiuta fekau’aki mo e fa’ahinga kaakaa pe ko e ngaue hala ‘o fakamafola atu ‘i hono ngāue’aki ‘o e ‘imeili ‘i he ‘initanetí pe ‘oku ‘iloa koe “Phishing”.

Ko e “Phishing” ko e to’onga kaakaa ia ‘i he fetu’utaki ‘initaneti ‘aki pe ha ngaahi founga fakapulipuli té ne ala ma’u ai ha ngaahi fakamatala fekau’aki mo ho’o hingoa ‘oku ke ngāue‘akí, ngaahi fika fakapulipulí mo e ngaahi fakamatala felave’i mo ho’o kaati toho pa’anga.

Ko e ngaahi fakamatala ko iá ‘e malava pe ke hu ai ‘a e kau faihia  ‘o ngāue’aki e ‘akauni pangike pe ko e ‘akauni email pea ‘e hoko ia ko e mole lahi kiate koe pea mo ho’o pisinisi.

Ko ia ai, ‘oku ‘oatu ‘a e fakatokanga mei he Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipuita ki he kau ngāue’aki ‘initaneti kotoa pē kemou to e tokangaange mo fakakaukau kimu’a pea toki lomí, ‘ilo’i fakapapau e tokotaha/feitu’u ne hū mai mei ai e ‘imeilí, ‘ikai ngata ai pea fakapapau’i ange mo e tu’asila initaneti ‘oku ke ‘alu ki ai ko e tu’asila totonu pe ia ‘o e kautaha ko ia.

Kapau leva kuo hoko atu ‘a e me’a ni kiate koe, kataki ‘o fetu’utaki ki he kautaha ko ia pe ko ho’o fetu’utaki hangatonu mai pē ki he fika telefoni ‘a e Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipiuta ki he – 2378.

NGATA’ANGA

Ki ha toe fiema’u fakaikiiki kataki fetu’utaki mai ki he Timi ngāue ki he ngaahi fakatamaki fakakomipiuta; Fika Telefoni: 2378; ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

HOLO E TOTONGI ‘UHILA KAMATA MEI HE ‘AHO 1 SIULAI 2017

E-mail Print PDF

28 Sune 2017 English l Tongan Talu mei he liliu fakamuimui ki he totongi ‘o e ‘uhila ‘a ia na’e fakahoko ‘i he ‘aho 1 ‘Epeleli 2017, na’e holo ai ‘a e totongi ‘o e lolo hu mai ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 5.57 (4.08%) ki he lita mei he seniti ‘e 136.68 ki he lita ki he seniti ‘e 131.11 ‘i he he’ene a’u mai ki he faka’osinga ‘o Sune 2017, ‘a ia kuo tali ‘e he Pule Fe’unga. Na’e makatu’unga heni ‘a e holo ‘a e konga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku felave’i moe lolo (fuel component) ‘aki ‘a e seniti ‘e 7.31 ki he ‘iuniti mei he seniti ‘e 41.51 ki he ‘iuniti. ‘I he taimi tatau na’e hiki foki moe totongi fakata’u ‘o e koloa ‘aki ‘a e peseti ‘e 6.2 ‘o makatu’unga heni ‘a e hiki seniti ‘e 2.65 ‘a e konga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku ‘ikai felava’i moe lolo (non-fuel component) mei he seniti ‘e 44.35 ki he ‘iuniti.

Ko hono fakakatoa, ‘oku holo ‘aki ‘a e totongi ‘uhila fakalukufua ‘a e seniti ‘e 4.66 (7.31 seniti – 2.65 seniti) ki he ‘iuniti mei he seniti ‘e 85.86 ki he ‘iuniti (kWh) ki he seniti ‘e 81.20 ki he ‘iuniti (kWh), pe koe holo ‘aki ‘a e peseti ‘e 5.4 ‘a e totongi ‘o e ‘uhila mei he Kuata Ma’asi.

‘Oku kei hokohoko atu ai pe foki ‘a e tokoni ‘a e Pule’anga ki hono holoki ‘o e totongi ‘uhila a ia na’e kamata ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u ni.  Ko e tokoni foki ko eni ko hono pukepuke ‘a e totongi ‘uhila ‘i he seniti ‘e 70 ki he ‘iuniti ki he kau ma’u ‘uhila kotoa ‘i Tonga ni ‘oku si’isi’i e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘i he ‘iuniti ‘e 100 (kWh) he mahina pe koe holo (tisikauni) ‘aki ‘eni ‘a e seniti ‘e 11.20 ‘enau totongi ‘uhila he mahina, ‘o kamata mei he ‘aho 1 Siulai 2017. Koe toenga leva ‘o e kau ma’u ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘a e ‘uhila ‘o lahi hake he ‘iuniti ‘e 100 he mahina tenau totongi ‘a e totongi ‘uhila fo’ou ‘a ia ko e seniti ‘e 81.20 ki he ‘iuniti ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2017.

Ko e ngaahi totongi fo’ou ko‘eni ki he ‘uhila ‘a ia kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila (Ma’u Mafai), ‘e kamata ngaue’aki ki he ‘uhila kotoa pe ‘oku tufaki atu mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he kau ma’u ‘uhila ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2017 ‘o hange koia ‘oku ha atu ‘i lalo:

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he Kautaha 'Uhila 'a Tonga

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 47

Who's Online

We have 520 guests online

PUBLIC ENTERPRISES