Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakamo’oni Pule’anga Tongá mo e Pule’anga Siainá aleapau ki hono langa ‘o e mala’e sipoti Ako Ma’olunga ‘o Tonga

E-mail Print PDF

13th 'o 'Epeleli, 2017 English l Tongan Na’e fakamo’oni ‘a e Pule’anga Tongá mo e Pule’anga Siainá ha aleapau ki hono langa ‘o e mala’e sipoti ‘i he Ako Ma’olunga ‘o Tongá ki he Sipoti ‘o e Pasifikí 2019, ‘a ia ‘oku fe’unga  hono mahu’ingá mo e $55 miliona Tonga ‘i he pongipongi ‘o e ‘ahó ní ‘i he ‘Ofisi ‘o e Potungāue MEIDECC.

Na’e fakahā ai ‘e he Tokoni Palēmiá ka ko e Minisitā ki he MEIDECC mo e Potungāue ki Mulí Hon. Siaosi Sovaleni ki he ‘Amipasitoa Siaina ki Tongá ‘a ‘ene hounga’ia ‘i he tokoni kuo fakahoko ‘e he Pule’anga Siainá ‘i hono fakapa’anga ‘o e polokalama fakalakalaka ni.

“’Oku kau ‘eni ‘i ha polōseki mahu’inga ‘i he’etau teuteu atu  ki he fe’auhi Sipoti ‘a e Pasifikí ‘i he 2019, ‘oku mau fakahā ‘a ‘emau hounga’ia mo e fakamālō ‘i he ngāue lahi kuo fakahoko ‘e ho’o kau ‘ōfisá ka e pehē ki he kau ‘ōfisa ma’olunga mei he Pule’anga Tongá ‘i hono fataki mai e ngaué ni mei he ngaahi māhina kuo ‘osí ‘o a’u mai ki he ‘ahó ni.”

Ko e mala’e va’inga ‘oku ‘amanaki ke langá, ‘oku kau ki ai ‘a e fale mamata’anga sipoti ‘e taha, mala’e ‘akapulu ‘e taha, mala’e netipolo ‘e fā, senitā ki he fe’auhi kakaú mo e ngaahi naunau sipoti. ‘Oku fe’unga ‘a e ‘ēlia ko ‘eni mo e sikuea mita ‘e 9,180.

Taimi tatau na’e fakahā ‘e he ‘Amipasitoa ‘a Siaina ki Tongá H.E Huang Huaguang ko e polokalama fakalakalaka lahi taha eni kuo fakapa’anga ‘e he Pule’anga Siainá ‘i Tonga ni.

‘Oku lolotonga ‘i Nuku’alofá ni foki ha kulupu mei Siaina fe’unga mo e toko 15 ke siofi mo sivi’i ‘a e feitu’u ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ai ‘a e ngāué.

‘Oku ‘amanaki ke kamata ‘a e ngāué ni ‘i ‘Okatopa ‘o e ta’ú ni, pea ‘oku fakafuofua ke kakato ia ki Mē ‘o e 2019.

NGATA'ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 

Fanongonongo pea mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga

E-mail Print PDF

TOKONI KI HONO TUKUHIFO E HIKI E TOTONGI ‘UHILA KAMATA MEI HE ‘AHO 1 ‘EPELELI 2017

 1. Hili ‘a hono vakai’i fakamuimui ‘o e totongi ‘uhila ‘i he ‘aho 2 Fepueli 2017 na’e toe hiki hake ai e totongi ‘o e lolo hu mai he ngaahi mahina kuo tau situ‘a mei ai ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 8.17 ki he lita (6.16%) mei he seniti ‘e 132.64 ki he seniti ‘e 140.81 ki he lita.
 2. Makatu’unga ‘i he hikihiki ko eni ‘a e totongi ‘o e lolo mo e ‘ikai fe’unga ‘a e pa’anga hu mai ki hono totongi ‘o e lolo ‘oku fiema’u ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘a ia ‘oku fe’unga mo e pa’anga ‘e 2.92 miliona ‘i he lolotonga ni, kuo hiki ai e totongi kuo vahe’i ‘e he Kautaha ki hono fakatau mai ‘o e lolo mei he seniti ‘e 38.67 ki he ‘iuniti (kWh) ki he seniti ‘e 41.51 ki he ‘iuniti (kWh). Ko e hiki ‘aki ‘eni ‘a e seniti ‘e 2.84 ki he ‘iuniti (kWh).
 3. Makatu’unga ‘i he ma’olunga ‘a e totongi ‘uhila ‘i he seniti ‘e 85.86 ki he ‘iuniti (kWh) tupu mei he feliuliuaki e totongi ‘o e lolo tisolo, kuo tali ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ‘o fakafou mai ‘i he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga, ‘i ha founga ngaue ke tokoni ki hono holoki e totongi ‘o e ‘uhila ki he kakai ‘o e fonua, ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi ‘api nofo’anga ‘oku si’isi’i e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘i he ‘iuniti ‘e 100 (kWh) he mahina. ‘A ia ‘oku ‘i ai leva ‘enau ngofua ke holoki (tisikauni) ‘enau totongi ‘uhila ‘aki ha seniti ‘e 15.86 ‘a ia ‘oku tatau moe holo peseti ‘e 18.47 ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘Epeleli 2017. Ko e tokoni ko eni ko e taha ia ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngaue ‘a e Pule’anga ko eni ke faitokonia ‘a e kakai ‘o e fonua. Kuo tali lelei ai ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ke fakafoki ha konga ‘ene tiviteni ne totongi mai mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he ta’u fakapa’anga 2015/16, ke fakapa’anga’aki ‘a hono holoki hifo ‘a e totongi totonu ‘o e ‘uhila mei he totongi lolotonga, seniti 85.86 ki he KWH, ki he seniti 70 ki he KWH.
 4. Ko e totongi fo’ou ‘eni ki he ‘uhila ‘a ia kuo tali ‘e he Ma’u Mafai ke kamata ngaue’aki ki he ‘uhila kotoape ‘oku tufaki atu ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he kau ma’u ‘uhila mei he ‘aho 1 ‘o ‘Epeleli 2017:
RESIDENTIAL CONSUMERS – FIRST 100 KWH
Per KWH Current

Tariff

Adjustment Lifeline Discount New Tariff
Non Fuel Component  Fuel Component 44.35

38.67

0 +2.84 0

-15.86

44.35

25.65

TOTAL 83.02 +2.84 -15.86 70.00
-18.47%

RESIDENTIAL CONSUMERS – IN EXCESS OF 100 KWH NON-RESIDENTIAL CONSUMERS – ALL KWH
Per KWH Current

Tariff

Adjustment Lifeline Discount New Tariff
Non Fuel Component  Fuel Component 44.35

38.67

0 +2.84 0

0

44.35

41.51

TOTAL 83.02 +2.84 0 85.86
+3.42 %

5. Ko e Totongi ‘Uhila ‘oku pule’i ia ‘e he Lao ki he ‘Uhila pea ‘oku tokanga’i ia ‘e he Komisoni ‘Uhila. Ko e ngaahi liliu ki he totongi ‘uhila ‘oku fakatatau ia ki he ngaahi tu’utu’uni ‘i he Aleapau Ngaue ‘a e Kautaha Uhila ‘a Tonga pea mo e Komisoni ‘Uhila. Ko e Pule Fe’unga ko e sino ngaue ia ‘ia e Pule’anga Tonga ‘oku ne pule’i ‘a e totongi tu’uta ‘a e lolo tisolo ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila.

Malo,

Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

31 Ma’asi 2017

 

Ko hono Pulusi ‘o e Fakamatala Fakata’u ki he 2016

E-mail Print PDF

28 ‘o Ma’asi, 2017 English l Tongan ‘Na’e fokotu’u ‘a e Kautaha ki hono Pule’I oe Ngaahi Koloa ‘a Tonga (TAMA) ‘I he ta’u 2011 ‘o ne tokanga’I mo fakalele e ngaahi kautaha ‘a e Pule’anga kau ai e Senita ki he Ngaahi Ngaue Iiki (SIC) i Ma’ufanga mo Vava’u;  Kautaha Toutai Sea Star i Tuimatamoana; ‘Apimataka i Havelu mo Tofoa mo e Kautaha Vaka Polinisia I Sopu.

Ka neongo ‘e ne si’isi’I na’e a’usia e he Kautaha ha tupu haohaoa hohoko he ta’u e ua pea pehe foki moe totongi tupu (dividend) ki he Pele’anga.

a)       Ko e ngaahi ola ‘o fakahoa ki he taketi ‘o e 2016 pea mo e ngaahi fakafuofua ki he 2017.

Atita 2016

(T$)

Taketi 2016

(T$)

Fakafuofua 2017

(T$)

Katoa Pa’anga Humai

$749,889

$789,244

$841,668

Katoa Fakamole

$374,071

$343,132

$1,283,555

Tupu haohaoa ‘osi tukuhau’i

$328,915

$62,650

($441,887) *

Ngaahi Fakafuofua ‘ikai fakapa’anga:

 • Lahi kelekele/fale lolotonga lisi atu
 • Ngaue fakalelei mo e monomono
 • Lahi mo’ua fakahoa ki he koloa kotoa

91%

$112,741

0.7%

100%

$121,370

5.2%

100%

$113,618

5.2%

*tu’unga me i he impact o e depreciation hili hono toe fakamahu’inga’I e ngaahi koloa tu’umau ‘a e TAMA.

Na’e ngaue malohi ‘a e Kautaha ke fakahoko ‘a hono lelei taha ‘i hono lisi atu ‘o e ngaahi konga kelekele mo e ngaahi fale, monomono mo fakalelei’i ‘a e konga ‘o e ngaahi koloa ‘a e Kautaha.  Na’e tokoni lahi ‘a e taumu’a ngaue ni ke maa’usia ai ‘e he Kautaha ‘a e ngaahi ola ‘oku ha atu ‘i he fakamatala fakata’u ‘o e 2016.

e)       Feitu’u ‘e ma’u ai e Fakamatala Fakata’u :

Ko e Fakamatala Fakata’u ‘e ma’u atu ia mei he ‘Ulu’i ‘Ofisi ‘o e Kautaha ‘Oku ne Pule’i ‘a e Ngaahi Koloa ‘a Tonga, Senita Ki he Ngaahi Ngaue’anga Iiki, Ma’ufanga. ‘Oku $15.00 ki he tatau ‘e taha ‘o e Lipooti ni ‘oka fiema’u.

f) Fakaikiiki tokoni fakapa’anga mei he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u Fakapa’anga 2016:

i) Pa’anga tokoni mei he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u – Hala

ii) Mo’ua na’e malu’i ‘e he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u – Hala

iii) Tokoni mei he pule’anga kapau na’e si’isi’i he 10% ‘a e kotoa ‘o e humai – Hala

iv) Tokoni mei he pule’anga kapau na’e si’isi’i he 10% ‘a e fakamole ki he koloa tu’uma’u – Hala

NGATA’ANGA

Tuku atu ia mei he: Small Industries Centre, Hala Alaivahamama’o, NUKU’ALOFA, P.O. Box 382; Emeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Telefoni: (676) 23 880 or 21-880 Fax: (676) 23 800

 

Fakataha Paati e Fa (4) ‘a e Va’a ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile – Tonga (15th and 16th Fepueli 2017)

E-mail Print PDF

17 Ma'asi 2016 Na’e fakahoko ‘ae fakataha mahu’inga ni ‘o fekau’aki tonu moe Sekitoa ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile ‘I Nukualofa ni ‘I he ‘aho 15 mo e 16 ‘o Fepueli 2017.  Na’e kau mai ki he fakataha ni ‘a e kau fakafofonga mei he Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila,  ‘a Siaina, ‘Ofisi ki he Malu ‘e Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Pasifiki pe ‘oku ui ko e PASO moe Tafa’aki ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Potungaue ki he ngaahi Ngaue Lalahi e Pule’anga.

Koe taumu’a ‘o e fakataha ni ko hono tokoni’i ‘a e sekitoa ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ni.

Koe Ngaahi Taumu’a Ola ‘o e Fakataha ni :

 1. Ke toe fakamalohia ange ‘a e va fengaue’aki ‘i he vaha’a ‘o e ngaahi Paati ‘e fa (4) ko eni, ‘o fakatefito ki he tafa’aki ‘a hono fakalakalaka’I ‘a e ngaahi ngaue ki he fefolau’aki vakapuna sivile ‘a Tonga ni

 

 1. Koe fakamo’o ni ‘o ha  Aleapau ki he hokohoko atu ‘o e Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e

Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga moe Potungaue Fefolau’aki

Vakapuna Sivile ‘a Siaina, ki he hokohoko atu ‘a e hono ‘omai ‘o e ngaahi tokoni ki Tonga ni

 

 1. Koe fakamo’o ni ‘o e Aleapau Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo e PASO, ke lava ‘o toe fakamahino’I ange ki he PASO kenau lava ‘o ‘ilo mo nau feangai moe ngaahi fa’unga fakatekinikale ‘o e vaka MA60 ngaahi mei Siaina

Koe ngaahi taumu’a Ola ni, ‘o ku ne poupou ki he sekitoa ‘oe Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘I

Tonga ni pea te ne fakamalohi’I ai ‘a e vaa fengaue’aki ‘a Tonga moe  Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila, Siaina, mo e PASO.

Ki ha toe fakikiiki moha fehu’i, Kataki fetuutaki kia Mrs. Kelela Tonga, CEO Le’ole’o ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘ae Pule’anga, Ph 23-100, Ext 204, pe  Mrs. Vinolia Salesi, Talekita ‘ihe Tafa’aki Fefolau’aki Vakapuna Sivile Ext. 115.

 

Tu’utu’uni ki he Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga

E-mail Print PDF

07 ‘o Ma’asi, 2017 English l Tongan ‘I he fakataha ko ia ‘a e Poate e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongá, ‘i he ‘aho 3 ‘o Ma’asi 2017, na’e tali e tu’utu’uni fakapangikē ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni fakangāue lolotongá, ke faka’ai’ai ‘aki mo pāotoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonuá. Ko e ngaahi tu’utu’uni eni:-

a. Ke kei hoko atu pe hono ta’etotongi tupu ‘a e pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangiké (Exchange Settlement Account) ‘oku fakahū ‘i he Pangikē Pulé;

e. Ke ‘oua e toe ma’ulalo hifo he pēseti ‘e 80 ‘o e lahi e ngaahi nō ‘oku tukuatu ‘ehe ngaahi pangike ‘o fakahoa ki he lahi ‘o ‘enau ngaahi fakahū pa’angá (loan/deposit ratio);

f. Ke hiki hake e lahi ‘o e pa’anga ‘a e ngaahi pangiké fakakomesiale, ‘oku tu’utu’uni fakalao ke tauhi ‘i he Pangikē Pulé (Statutory Reserve Deposit) ‘i he pēseti ‘e 10 ‘o kamata ‘i Siulai 2017; pea

h. Ke tu’uma’u pē ‘a e fakaámu ki he hikihiki e totongi ‘o e ngaahi koloá ‘i he pēseti ‘e 5 ‘i he ta’u.

Na’e fakahā ‘e he Kōvana ‘o e Pangikē Pulé, Sione Ngongo Kioa, na’a nau vakai ai ki he lelei ange ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika fakalotofonuá ‘o tokoni ia ki he fakafuofua ‘a e Pangikē Pulé ‘e mālohi e tupu ‘a e tu’unga faka’ekonōmika ‘i he 2016/17. Na’e kake ‘a e pa’anga talifaki ‘i mulí (foreign reserves) ki he $378.8 ‘i he faka’osinga ‘o Tīsemá pea ‘oku fakafuofua ‘e kei ‘i he tu’unga fakafiemālie ai pē. ‘Oku fe’unga ‘a e tu’unga ‘o e pa’anga talifakí pea mo e māhina ‘e 9.8 ‘o e koloa hū mai mei mulí (imports), ‘a ia oku kei mā’olunga ‘aupito ange eni ‘i he tu’unga fe’unga ‘oku fiema’u ‘e he Pangikē Pulé, ‘a ia ko e māhina ‘e 3 ki he 4 ‘o e koloa hū mai mei mulí. ‘Oku kei mā’olunga pē mo e hikihiki ‘o e totongi koloa fakata’ú, ‘a ia ne hiki ‘aki e peseti ‘e 6.7 ‘i he faka’osinga ‘o e ta’ú ki Tīsemá. ‘Oku makatu’unga eni mei he ngaahi totongi tute fo’ou ne fakahoko ‘i Siulai 2016, si’isi’i ange ‘a e lahi ‘o e kava-Tongá ‘i he māketí (supply shortage) pea mo e fetōkaki ‘i he lahi ‘o e ngaahi koloa fakalotofonuá ‘i he maketí (supply), ‘a ia ‘oku ne fakatupunga ‘a e kake ‘i he totongi koloa fakalotofonuá. ‘Oku fakafuofua ‘e he Pangikē Pulé, ‘e toki holo ‘a e hikihiki fakata’u ki he totongi fakalukufua ‘o e koloá ki he ‘avalisi ko e peseti ‘e 2 ‘i he ta’u fakapa’anga ka hokó.

Na’e kei mālohi mo fai fatongia lelei pē ‘a e ngaahi pangikē fakakomēsialé, fakafiemālie ‘a ‘enau tu’unga tupú (profitability) pea pehē ki he kei ‘i he tu’unga mā’ulalo pe ‘a e ngaahi nō ‘oku palopalemá. ‘Oku kei fu’u lahi pē mo e ngaahi pa’anga ngāué ‘a e ngaahi pangikē (excess liquidity), makatu’unga mei he lahi ange ‘a e tupu ‘i he pa’anga tipōsití ‘o fakafehoanaki mo e tupu ‘i he pa’anga nō kuo tuku atú. Na’e kei ma’ulalo pē ‘a e peseti ‘o e ngaahi nō, ‘o fakahoa ki he lahi ‘o ‘enau fakahū pa’angá ‘a ia ne holo ki he peseti ‘e 74.5 ‘i Tīsema 2016. Na’e tokoni ‘a e holo ‘a e totongi tupu ki he ngaahi nō (weighted average lending rate) ki he tupu fakata’u peseti ‘e 17.1 ‘i he ngaahi nō mei he ngaahi pangikē.

‘E kei hokohoko atu ai pē ‘a e tokanga ‘a e Pangikē Pulé ki hono siofi mo muimui’i ofi e ngaahi fakalakalaka faka’ekonōmika fakalotofonuá mo tu’apule’angá, tokangaekina ‘enau ngaahi fokotu’utu’u ngāue fakapa’angá ke pukepuke e ma’uma’uluta ‘a e tu’unga fakapa’angá pea mo langa hake ha sisitemi fakapa’anga ‘oku malu mo lelei.

Ki ha ngaahi fakamatala fakaikiiki kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he: Va’a/Tafa’aki ‘Ekonōmika Telefoni: (676) 24 057 Telefoni hiki tatau (Fax): (676) 24201 ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 45

Who's Online

We have 448 guests online

PUBLIC ENTERPRISES