Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakataha Paati e Fa (4) ‘a e Va’a ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile – Tonga (15th and 16th Fepueli 2017)

E-mail Print PDF

17 Ma'asi 2016 Na’e fakahoko ‘ae fakataha mahu’inga ni ‘o fekau’aki tonu moe Sekitoa ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile ‘I Nukualofa ni ‘I he ‘aho 15 mo e 16 ‘o Fepueli 2017.  Na’e kau mai ki he fakataha ni ‘a e kau fakafofonga mei he Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila,  ‘a Siaina, ‘Ofisi ki he Malu ‘e Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Pasifiki pe ‘oku ui ko e PASO moe Tafa’aki ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Potungaue ki he ngaahi Ngaue Lalahi e Pule’anga.

Koe taumu’a ‘o e fakataha ni ko hono tokoni’i ‘a e sekitoa ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ni.

Koe Ngaahi Taumu’a Ola ‘o e Fakataha ni :

 1. Ke toe fakamalohia ange ‘a e va fengaue’aki ‘i he vaha’a ‘o e ngaahi Paati ‘e fa (4) ko eni, ‘o fakatefito ki he tafa’aki ‘a hono fakalakalaka’I ‘a e ngaahi ngaue ki he fefolau’aki vakapuna sivile ‘a Tonga ni

 

 1. Koe fakamo’o ni ‘o ha  Aleapau ki he hokohoko atu ‘o e Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e

Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga moe Potungaue Fefolau’aki

Vakapuna Sivile ‘a Siaina, ki he hokohoko atu ‘a e hono ‘omai ‘o e ngaahi tokoni ki Tonga ni

 

 1. Koe fakamo’o ni ‘o e Aleapau Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo e PASO, ke lava ‘o toe fakamahino’I ange ki he PASO kenau lava ‘o ‘ilo mo nau feangai moe ngaahi fa’unga fakatekinikale ‘o e vaka MA60 ngaahi mei Siaina

Koe ngaahi taumu’a Ola ni, ‘o ku ne poupou ki he sekitoa ‘oe Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘I

Tonga ni pea te ne fakamalohi’I ai ‘a e vaa fengaue’aki ‘a Tonga moe  Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila, Siaina, mo e PASO.

Ki ha toe fakikiiki moha fehu’i, Kataki fetuutaki kia Mrs. Kelela Tonga, CEO Le’ole’o ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘ae Pule’anga, Ph 23-100, Ext 204, pe  Mrs. Vinolia Salesi, Talekita ‘ihe Tafa’aki Fefolau’aki Vakapuna Sivile Ext. 115.

 

Tu’utu’uni ki he Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga

E-mail Print PDF

07 ‘o Ma’asi, 2017 English l Tongan ‘I he fakataha ko ia ‘a e Poate e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tongá, ‘i he ‘aho 3 ‘o Ma’asi 2017, na’e tali e tu’utu’uni fakapangikē ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni fakangāue lolotongá, ke faka’ai’ai ‘aki mo pāotoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonuá. Ko e ngaahi tu’utu’uni eni:-

a. Ke kei hoko atu pe hono ta’etotongi tupu ‘a e pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangiké (Exchange Settlement Account) ‘oku fakahū ‘i he Pangikē Pulé;

e. Ke ‘oua e toe ma’ulalo hifo he pēseti ‘e 80 ‘o e lahi e ngaahi nō ‘oku tukuatu ‘ehe ngaahi pangike ‘o fakahoa ki he lahi ‘o ‘enau ngaahi fakahū pa’angá (loan/deposit ratio);

f. Ke hiki hake e lahi ‘o e pa’anga ‘a e ngaahi pangiké fakakomesiale, ‘oku tu’utu’uni fakalao ke tauhi ‘i he Pangikē Pulé (Statutory Reserve Deposit) ‘i he pēseti ‘e 10 ‘o kamata ‘i Siulai 2017; pea

h. Ke tu’uma’u pē ‘a e fakaámu ki he hikihiki e totongi ‘o e ngaahi koloá ‘i he pēseti ‘e 5 ‘i he ta’u.

Na’e fakahā ‘e he Kōvana ‘o e Pangikē Pulé, Sione Ngongo Kioa, na’a nau vakai ai ki he lelei ange ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika fakalotofonuá ‘o tokoni ia ki he fakafuofua ‘a e Pangikē Pulé ‘e mālohi e tupu ‘a e tu’unga faka’ekonōmika ‘i he 2016/17. Na’e kake ‘a e pa’anga talifaki ‘i mulí (foreign reserves) ki he $378.8 ‘i he faka’osinga ‘o Tīsemá pea ‘oku fakafuofua ‘e kei ‘i he tu’unga fakafiemālie ai pē. ‘Oku fe’unga ‘a e tu’unga ‘o e pa’anga talifakí pea mo e māhina ‘e 9.8 ‘o e koloa hū mai mei mulí (imports), ‘a ia oku kei mā’olunga ‘aupito ange eni ‘i he tu’unga fe’unga ‘oku fiema’u ‘e he Pangikē Pulé, ‘a ia ko e māhina ‘e 3 ki he 4 ‘o e koloa hū mai mei mulí. ‘Oku kei mā’olunga pē mo e hikihiki ‘o e totongi koloa fakata’ú, ‘a ia ne hiki ‘aki e peseti ‘e 6.7 ‘i he faka’osinga ‘o e ta’ú ki Tīsemá. ‘Oku makatu’unga eni mei he ngaahi totongi tute fo’ou ne fakahoko ‘i Siulai 2016, si’isi’i ange ‘a e lahi ‘o e kava-Tongá ‘i he māketí (supply shortage) pea mo e fetōkaki ‘i he lahi ‘o e ngaahi koloa fakalotofonuá ‘i he maketí (supply), ‘a ia ‘oku ne fakatupunga ‘a e kake ‘i he totongi koloa fakalotofonuá. ‘Oku fakafuofua ‘e he Pangikē Pulé, ‘e toki holo ‘a e hikihiki fakata’u ki he totongi fakalukufua ‘o e koloá ki he ‘avalisi ko e peseti ‘e 2 ‘i he ta’u fakapa’anga ka hokó.

Na’e kei mālohi mo fai fatongia lelei pē ‘a e ngaahi pangikē fakakomēsialé, fakafiemālie ‘a ‘enau tu’unga tupú (profitability) pea pehē ki he kei ‘i he tu’unga mā’ulalo pe ‘a e ngaahi nō ‘oku palopalemá. ‘Oku kei fu’u lahi pē mo e ngaahi pa’anga ngāué ‘a e ngaahi pangikē (excess liquidity), makatu’unga mei he lahi ange ‘a e tupu ‘i he pa’anga tipōsití ‘o fakafehoanaki mo e tupu ‘i he pa’anga nō kuo tuku atú. Na’e kei ma’ulalo pē ‘a e peseti ‘o e ngaahi nō, ‘o fakahoa ki he lahi ‘o ‘enau fakahū pa’angá ‘a ia ne holo ki he peseti ‘e 74.5 ‘i Tīsema 2016. Na’e tokoni ‘a e holo ‘a e totongi tupu ki he ngaahi nō (weighted average lending rate) ki he tupu fakata’u peseti ‘e 17.1 ‘i he ngaahi nō mei he ngaahi pangikē.

‘E kei hokohoko atu ai pē ‘a e tokanga ‘a e Pangikē Pulé ki hono siofi mo muimui’i ofi e ngaahi fakalakalaka faka’ekonōmika fakalotofonuá mo tu’apule’angá, tokangaekina ‘enau ngaahi fokotu’utu’u ngāue fakapa’angá ke pukepuke e ma’uma’uluta ‘a e tu’unga fakapa’angá pea mo langa hake ha sisitemi fakapa’anga ‘oku malu mo lelei.

Ki ha ngaahi fakamatala fakaikiiki kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he: Va’a/Tafa’aki ‘Ekonōmika Telefoni: (676) 24 057 Telefoni hiki tatau (Fax): (676) 24201 ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Fanongonongo Fakapule'anga

E-mail Print PDF

27 Fepueli 2017 Tapu ki He’ene ‘Afió Kingi Tupou VI, pea mo e Fale ‘o Ha’a Moheofo.

Pea ‘oku ou kole keu hufanga ‘i he ngaahi talafakatapu kakato ‘o e fonuá,  kae ‘atā keu fakahoko atu ‘a e fanongonongo ni, fekau’aki mo e tu’utu’uni ‘a e Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afió, ki he Faka’apa’apa Fakapule’anga ki he pulonga kuo tō ‘i he ‘Otu Felenité, ‘i he Hala ‘a  ‘Ene ‘Afió, Kuini Halaevalu Mata’aho, ko e Kuini Fehuhu ‘Ofeina ‘o e ‘Otu Tongá.

Toumoloto ‘a e Fuka Tonga

Ke fakahā ‘a e faka’apa’apa ki he hala ‘a ‘Ene ‘Afió, Kuini Halaevalu Mata’aho ko e Kuini Fehuhu ‘Ofeina ‘o e ‘Otu Tongá, ‘oku ou faka’apa’apa kae fakahoko atu heni ke mea’i ‘e Hou’eiki mo e kakai ‘o e fonuá, kuo tu’utu’uni ‘a e Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afió, ‘e toumoloto ‘a e fuka kotoa ‘i he ‘Otu Tonga ni ‘o kamata mei he ‘aho Tusite 28 ‘o Fepueli 2017.  Ko e ‘aho eni ‘e tu’uta mai ai ‘a ‘Ene ‘Afió, Kuini Halaevalu Mata’aho ko e Kuini Fehuhu ‘Ofeina ‘o e ‘Otu Tongá kuo halá, ki Tonga ni.  ‘E hokohoko atu pē ‘a e toumoloto ‘a e fuka Tongá he vaha’a taimi ‘o e Tapu pō hongofulu ‘a e Fale ‘o Ha’a Moheofó.

‘Aho Malolo Fakapule’anga Makehe

‘I he faka’apa’apa ki he ouau Telio ‘o ‘Ene ‘Afió, Kuini Halaevalu Mata’aho ko e Kuini Fehuhu ‘Ofeina ‘o Tonga kuo halá, ‘oku ou faka’apa’apa kae fakahoko atu heni ke mea’i ‘e Hou’eiki kaeuma’a ‘a e kakai ‘o e fonuá, kuo tu’utu’uni ‘e he Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afió ke hoko ‘a e ‘aho Pulelulu 1 ‘o Ma’asi 2017, ko e ‘Aho Malōlō Faka-Pule’anga Makehe ki he kotoa ‘o e ‘Otu Tonga ni.

 

‘I he loto faka’apa’apa mo’oni,

Dr Palenitina Langa’oi

Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti

 

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

 

Fanongonongo ki ha Pāloti ke fakamāloloo’i ‘a e Palēmia

E-mail Print PDF

14 Fepueli 2017 Kuo tufa atu ki he Hou’eiki Mēmipa ‘o e Fale Alea ‘i he ‘aho ni ‘a e Fanongonongo ki ha Pāloti ke Fakamaloloo’i ‘a e Palēmia, Fokotu’u ki ha Paloti ke Fakamalolooi ‘a e Palēmia kae pehe ki he ngaahi tohi ngāue poupou. Ko e tufa eni ‘i hono fakangofua ’e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea, Lord Tu’ivakano, hili ‘a e kakato ‘a e ngāue ‘a e Komiti Tu’uma’u ki he ngaahi Totonu ‘a e Fale Alea ki hono vakai’i ‘o e fokotu’u ni ke fakapapau’i ‘oku faipau ki he Ngaahi Tu’utu’uni ‘o e Ngaahi Fakataha ‘a e Fale Alea ‘o Tonga.

Kuo tu’utu’uni ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea ‘e tepile’i ‘a e fokotu’u ni ki he Fale Alea ‘i he ‘aho Mōnite 20 ‘o Fepueli 2017. Fakatatau ki he Ngaahi tu’utu’uni ‘o e Ngaahi Fakataha ‘a e Fale Alea ‘o Tonga, kuo pau ke fai hono paloti’i ‘o e fokotu’u ni ‘i loto ‘i he ‘aho ngāue ‘e 5 mei he ‘aho na’e ‘uluaki tēpile’i ai ‘i he Fale Alea. Ko ia ai, kuo pau ke fai ‘a e pāloti ‘o e fokotu’u ni kimu’a ‘i he faka’osinga ‘o e ‘aho Mōnite 27 ‘o Fepueli 2017.

‘E toki tuku atu pē ‘a e ngaahi fakaikiiki fekau’aki mo e Hou’eiki Memipa na’a nau fakahū mai ‘a e fokotu’u ni ‘i he taimi ‘e lau ai ‘a e fokotu’u ‘i Fale Alea.

 

‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale Fakamatala Faka’atā ki he Mitia fakamtala fakama’ala’ala ki he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘I he Hopo Sivile ‘I he vaha’a ‘o ‘Eiki Nopele Lasike pea mo e Pule’anga Tonga

E-mail Print PDF

13 Fepueli 2017 ‘Oku loto ‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ke fakama’ala’ala ki he Hou’eiki mo e Kakai ‘o e Fonua ‘a e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘o Tonga na’e fakahoko ‘i he 2 ‘o Fepueli 2017 ‘i he hopo sivile ‘i he vaha’a ‘o ‘Eiki Nopele Lasike pea mo e Pule’anga Tonga.

Na’e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘e ‘ikai tene fakahoko ha tu’utu’uni ke fakaha (declaration) na’e ngaue ta’efakalao pea maumau’i ‘a e Konisitutone ‘e he Kalauni (Pule’anga) ‘i hono fakahifo ‘o ‘Eiki Nopele Lasike mei hono lakanga ko e Sea pea mo e memipa ‘o e Fale Alea, hili hono fakahalaia’i ia ‘i he Fakamaau’anga Lahi ‘i he ‘aho 9 ‘o Siulai 2012 ki he hia ko e ma’u ha mahafu te’eki ke laiseni.

Ka na’e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi ‘o fakaha ‘oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a ‘Eiki Nopele Lasike ke ne ma’u ‘a ‘ene ngaahi vahenga ki he lakanga Sea mo e memipa ‘o e Fale Alea mei he ‘aho 9 ‘o Siulai 2012 ki he ‘aho 24 ‘o Novema 2014.

Na’e kole ‘a ‘Eiki Nopele Lasike ‘i he’ene faka’ilo ‘a e Pule’anga, ke hanga ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘o fakahoko ‘a e tu’utu’uni ‘e fa ke fakaha:

Ko hono fakahifo ia mei hono lakanga ko e Sea mo e memipa ‘o e Fale Alea na’e ta’efakalao pea maumau’i ‘a e Konisitutone;

Na’e ‘ikai ke ne fakafisi pe fakahifo ia hili ha hopo faka-Fale Alea mei hono lakanga ko e memipa ‘o e Fale Alea;

Na’a ne kei hoko pe ko e memipa ‘o e Fale Alea mei he ‘aho 9 Siulai 2012 ki he ngata’anga hono taimi ‘i Fale Alea ‘i he ‘aho 24 ‘o Novema 2014; pea

‘Oku ‘i ai ‘ene totonu ke ne ma’u ‘a ‘ene ngaahi vahenga mei he ‘aho 9 ‘o Siulai 2012 ki he ‘aho 24 ‘o Novema 2014, fakataha mo e totongi tupu.

Na’e ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga Lahi ke foaki ‘a e ngaahi tu’utu’uni ‘uluaki ‘e tolu na’e kole ‘e ‘Eiki Nopele Lasike.

Na’e fakaha ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘o pehe na’e ‘ikai ke ta’efakalao hono fakahifo pea mo hono fetongi ‘o ‘Eiki Nopele Lasike ‘i he Fale Alea koe’uhi pe koe fakata’e’aonga’i kimui hono fakahalaia’i. Ko hono ‘uhinga, kuopau ke tali ‘oku fakalao ‘a e ngaahi tu’utu’uni faka-Fakamaau’anga kotoa pe, pea fakahoko ‘a e ngaahi ngaue kotoa pe ‘oku felave’i pea mo e ngaahi tu’utu’uni koia, tukukehe pe pea kapau kuo fakata’e’aonga’i ‘a e tu’utu’uni koia. Koia ai ko e ngaahi ngaue kotoa pe na’e fakahoko koe’uhi ko ha tu’utu’uni faka-Fakamaau’anga ‘oku malu’i ia ‘e he lao, koe’uhi ko e ngaahi ngaue ia na’e fakahoko ‘i hono fakahoko ‘a e fakamaau totonu, ‘a ia ko e ngaahi ngaue kuopau ke fakahoko koe’uhi ko e tu’utu’uni faka-Fakamaau’anga.

Na’e to e fakaha foki ‘e he Fakamaau’anga Lahi na’e hili pe hono fakata’e’aonga’i ‘a hono fakahalaia’i ‘o ‘Eiki Nopele Lasike, na’e ‘i ai leva ‘ene totonu ki he founga ‘e malava, ke toe fakafoki kiate ia ‘a e ngaahi me’a na’e mole koe’uhi ko e tu’utu’uni faka-Fakamaau’anga ke fakahalaia’i ia.

Ka na’e fakaha ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘i he hili ‘a e tali ‘a e tangi ‘a ‘Eiki Nopele Lasike na’e ‘ikai malava ke toe fakafoki ia ki hono ngaahi tu’unga ‘i he Fale Alea ka na’e ‘i ai ‘ene totonu ki he ngaahi vahenga mo e ngaahi monu’ia felave’i pea mo e ngaahi lakanga koia ‘a ia na’e to’o meiate ia.

Na’e hanga leva ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘o foaki ‘a e tu’utu’uni fakaha na’e kole ‘e ‘Eiki Nopele Lasike, pea na’e tu’utu’uni ‘o fakaha ‘oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a ‘Eiki Nopele Lasike ke ne ma’u mei he Kalauni ‘a ‘ene ngaahi vahenga na’a ne mei ma’u ‘i he lakanga ko e Sea ‘o e Fale Alea ki he vaha’a taimi ‘aho 9 ‘o Siulai 2012 ki he ‘aho 24 ‘o Novema 2014 ko e $223,385.00.

Ko e lahi ‘o e pa’anga ko’eni na’e ‘osi tali pe ia ‘e he Kalauni ‘oku tonu pea ‘oku totonu ke totongi kia ‘Eiki Nopele Lasike, pea na’e ‘osi fai ‘a e feinga ke felotoi ke totongi kia ‘Eiki Nopele Lasike kae’oua fai ha hopo, ka na’e ‘ikai te ne tali, pea ne fai leva ‘ene faka’ilo ‘i he Fakamaau’anga.

Na’e toe kole foki ‘a ‘Eiki Nopele Lasike ke tanaki atu ‘a e totongi tupu (interest) kihe ngaahi vahenga na’e tu’utu’uni ka na’e ‘ikai ke tali ‘e he Fakamaau’anga Lahi ke foaki ha totongi tupu. Na’e fakaha ‘e he Fakamaau’anga “ko e tu’utu’uni ke fakaha (declaration) ‘oku ‘ikai ke fakamalohi pea ‘oku ‘ikai te ne hoko ko ha tu’utu’uni fakaFakamaau’anga ‘a ia kuopau ke fiema’u totongi ‘i he Tu’utu’uni 30 Fekau 2(1) ‘o e Ngaahi Tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi, pea na’e ‘ikai ke fakaha ange ha ngaahi ‘uhinga lelei ke foaki ha totongi tupu”.

Felave’i pea mo e ngaahi totongi ki he ngaahi fakamole faka-Fakamaau’anga na’e tu’utu’uni ‘e he Fakamaau’anga ke tuku kihe ongo fa’ahi kena felotoi ki ai, pea kapau ‘e ‘ikai ha felotoi, pea faka’ataa ke na fokotu’u faka-malanga tohi ki he Fakamaau’anga ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e 21 pe ko e ha ‘a e tu’utu’uni totonu ke fai fekau’aki mo e ngaahi fakamole faka-Fakamaau’anga.

‘Oku ‘ataa ki he taha ‘a e ongo fa’ahi ke ne fakahu ha tangi kihe Fakamaau’anga kimu’a ‘a e ‘aho 16 ‘o Ma’asi 2017.

———- NGATAʻANGA ‘O E FAKAʻATᾹ ———-

Ki ha toe fakamatala, kātaki ‘o fetuʻutaki kia:

‘Aminiasi Kefu,

‘Ateni Seniale Leʻoleʻo mo e Talekita ki he Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Puleʻanga,

‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale

Fika Telefoni ‘o e ‘Ofisi: (676) 24055/24007 / Laine Hangatonu: (676) 25347 / Fika telefoni toʻotoʻo: 7715314

‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 44

Who's Online

We have 163 guests online

PUBLIC ENTERPRISES