Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

HOLO E TOTONGI ‘UHILA KAMATA MEI HE ‘AHO 1 SIULAI 2017

E-mail Print PDF

28 Sune 2017 English l Tongan Talu mei he liliu fakamuimui ki he totongi ‘o e ‘uhila ‘a ia na’e fakahoko ‘i he ‘aho 1 ‘Epeleli 2017, na’e holo ai ‘a e totongi ‘o e lolo hu mai ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 5.57 (4.08%) ki he lita mei he seniti ‘e 136.68 ki he lita ki he seniti ‘e 131.11 ‘i he he’ene a’u mai ki he faka’osinga ‘o Sune 2017, ‘a ia kuo tali ‘e he Pule Fe’unga. Na’e makatu’unga heni ‘a e holo ‘a e konga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku felave’i moe lolo (fuel component) ‘aki ‘a e seniti ‘e 7.31 ki he ‘iuniti mei he seniti ‘e 41.51 ki he ‘iuniti. ‘I he taimi tatau na’e hiki foki moe totongi fakata’u ‘o e koloa ‘aki ‘a e peseti ‘e 6.2 ‘o makatu’unga heni ‘a e hiki seniti ‘e 2.65 ‘a e konga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku ‘ikai felava’i moe lolo (non-fuel component) mei he seniti ‘e 44.35 ki he ‘iuniti.

Ko hono fakakatoa, ‘oku holo ‘aki ‘a e totongi ‘uhila fakalukufua ‘a e seniti ‘e 4.66 (7.31 seniti – 2.65 seniti) ki he ‘iuniti mei he seniti ‘e 85.86 ki he ‘iuniti (kWh) ki he seniti ‘e 81.20 ki he ‘iuniti (kWh), pe koe holo ‘aki ‘a e peseti ‘e 5.4 ‘a e totongi ‘o e ‘uhila mei he Kuata Ma’asi.

‘Oku kei hokohoko atu ai pe foki ‘a e tokoni ‘a e Pule’anga ki hono holoki ‘o e totongi ‘uhila a ia na’e kamata ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u ni.  Ko e tokoni foki ko eni ko hono pukepuke ‘a e totongi ‘uhila ‘i he seniti ‘e 70 ki he ‘iuniti ki he kau ma’u ‘uhila kotoa ‘i Tonga ni ‘oku si’isi’i e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘i he ‘iuniti ‘e 100 (kWh) he mahina pe koe holo (tisikauni) ‘aki ‘eni ‘a e seniti ‘e 11.20 ‘enau totongi ‘uhila he mahina, ‘o kamata mei he ‘aho 1 Siulai 2017. Koe toenga leva ‘o e kau ma’u ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘a e ‘uhila ‘o lahi hake he ‘iuniti ‘e 100 he mahina tenau totongi ‘a e totongi ‘uhila fo’ou ‘a ia ko e seniti ‘e 81.20 ki he ‘iuniti ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2017.

Ko e ngaahi totongi fo’ou ko‘eni ki he ‘uhila ‘a ia kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila (Ma’u Mafai), ‘e kamata ngaue’aki ki he ‘uhila kotoa pe ‘oku tufaki atu mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he kau ma’u ‘uhila ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai 2017 ‘o hange koia ‘oku ha atu ‘i lalo:

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he Kautaha 'Uhila 'a Tonga

 

FAKATAHA HIA FAKAKOMIPIUTA ‘O NGAUE’AKI ‘A E ‘INITANETI NETIUEKA ‘A E KAU ‘OFISA LAO ‘O E NGAAHI ‘OTU MOTU ‘O E PASIFIKI 23 – 25 ME 2017, NUKU’ALOFA, PULE’ANGA ‘O TONGA

E-mail Print PDF

23 ‘o Me, 2017 English l Tongan ‘E fakatahataha mai ‘a e kau ‘ofisa ma’olunga mei he ngaahi fonua ‘e 13 ‘o e ‘otu motu Pasifiki ki Nuku’alofa ‘i he uike ni ke talanoa’i ‘a e ngaahi tali ‘a e polisi mo e talatalaaki ‘o honau ngaahi fonua ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti pea ‘o toe lahi ange, ‘a e fakamo’oni faka’elekitulonika. ‘Oku fakahoko ‘e he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ‘o e Pule’anga ‘o Tonga ‘a e Fakataha ‘aki ‘a e tokoni mei he Pule’anga ‘Aositeleia mo e Kosilio ‘o e Poloseki Ngaue Fakamamani Lahi ‘a ‘Iulope ki he Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e Komipiuta (GLACY+).

‘I he tu’uta mai ‘a e ‘Initaneti vave, kuo a’usia ‘e he vahefonua ‘o e Pasifiki ‘a e tupu lahi ‘i he ngaahi faingamalie mo e fakalakalaka faka’ekonomika. Neongo ia, ko e felave’i ko eni ‘oku hoko mai ia ‘aki ha totongi. ‘Oku ‘i ai ‘a e faingamalie lahi ange ‘o e kau fakapuli ngaue fakalotokovi ‘i he ‘initaneti ke fakataumu’a mai ki ha kakai ke kakaa’i ‘i he Pasifiki, ‘o hange ko hono fakafou ‘i he ngaahi kaka ‘i he ‘initaneti, ngaue fakapangike kaka mo e kaiha’a ‘o e fakamatala fakataautaha kau atu foki ki ai mo e hu ta’efakalao ki he ngaahi founga fakakomipiuta taautaha pe fakakautaha.

‘Oku ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti mo e ngaahi tekinolosia kehe ‘i he ‘aho kotoa ke tokoni ki ha fa’ahinga ‘o e ngaahi hia angamaheni kehe, mei he ngaahi hia fakavaha’apule’anga ‘o hange ko hono hu fakafufu mai ‘o e faito’o konatapu mo e toutai ta’efakalao, ki he ngaahi hia fakalotofonua, kau ki ai ‘a e ‘eke pe kole fakamanamana mo e ngaahi kovi’i. Ko ia ai, ‘oku kamata ke tupulekina ‘a e mahu’inga ‘o e fakamo’oni faka’elekitulonika ‘i he ngaahi fakatotolo mo e ngaahi faka’ilo hia.

‘Oku lahi ‘a e ngaahi fonua ‘o e ‘otu motu Pasiki ‘oku nau fehangahangai mo ha pole ‘oku konga-tolu ‘i he taimi ‘oku fakahoko ai ‘a e ngaue ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti mo e fakamo’oni faka’elekitulonika: (a) fokotu’u ‘o ha fa’unga lao faka’auliliki ‘a ia ‘oku faitatau mo e ngaahi tu’unga fakavaha’apule’anga, (b) fakalakalaka ‘a e langa ‘o e tu’unga ngaue ‘i loto ‘i he sekitoa ki hono fakamaau’i totonu ‘o e ngaahi hia, ke ola lelei ‘a hono fakatotolo’i, faka’ilo pea fakamaau’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku fekau’aki mo e fakamo’oni faka’elekitulonika, pea (c) kau ‘i he fengaue’aki fakavaha’apule’anga ‘oku ‘aonga.

‘I he 2015, na’e faka’ilonga’i ai ‘a e hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ‘e he Netiueka ‘o e Kau ‘Ofisa Lao ‘a e Ngaahi ‘Otu Motu ‘o e Pasifiki (PILON) ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e kau ‘ofisiale lao ma’olunga ‘e 17 mei he ngaahi fonua ‘otu motu ‘o e Pasifiki, kau ki ai ‘a ‘Aositeleia mo Nu’usila, ko ha taha ‘o e ngaahi ‘elia mahu’inga tefito ki he vahefonua ‘o e Pasifiki. Na’e fokotu’u ‘e he PILON hili ia ha Kulupu Fakahoko Ngaue Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti, ‘a ia ko hono taumu’a ke fakamalohia ‘a e tali fakavahefonua ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ‘o fakatefito ‘i he fakalakalaka mo hono fakahoko ‘o e lao lelei taha ke ngaue’aki ‘a ia ‘oku faitatau mo e Kosilio ‘o e Kovesio ‘a ‘Iulope ki he Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti (‘a ia ‘oku angamaheni ‘iloa ‘aki ‘a e Konivesio Budapest).

Ko e Pule’anga ‘o Tonga ‘a e Sea ‘o e Kulupu Fakahoko Ngaue ki he Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti ‘a e PILON pea kuo ne hoko ko e fuofua fonua mei he ‘otu motu Pasifiki ke tali ‘a e Konivesio Budapest, ‘i he’ene ma’u ‘a e tokoni mei he Kosilio ‘a ‘Iulope fekau’aki mo e fakafo’ou ‘o e lao mo e langa ‘o e tu’unga ngaue ki hono fakahoko ‘o e lao mo e poupou mei he Potungaue ‘Ateni Seniale ‘a ‘Aositelelia.

Ko e taumu’a ‘o e Fakataha ke ‘oatu ki he ni’ihi ‘oku kau mai ki ai ha mahino ‘oku lahi ange ki he founga ke ma’u mai ‘aki pea ngaue’aki ‘a e fakamo’oni faka’elekitulonika ke fakapapau’i ‘a e fakatotolo mo e faka’ilo ‘e ola lelei ‘o ha fa’ahinga ‘o e ngaahi hia, kau ki ai ‘a e hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti. ‘E fakakau foki ki heni ‘a hono talanoa’i ‘o e fengaue’aki polisi-ki he-polisi fakavaha’apule’anga mo e fengaue’aki tokoni fakalao.

Ko e taumu’a ‘o e Fakataha ko e ‘tali ‘a e Pasifiki ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti: ngaahi me’angaue ‘aonga mo hono ngaue’aki lelei.’ ‘Oku fakataumu’a ‘a e Fakataha ki he kau polisi fakatotolo, kau talatalaaki, mo e kau fa’u lao felave’i ‘i he tekinolosia ‘o e fakamatala mo e ngaahi fetu’utaki (ICT). Ko e ngaahi fonua ‘i he ‘otu motu Pasifiki ‘oku nau 3 kau mai ko Fiji, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu mo Tonga, fakataha mo Australia mo New Zealand.

Ko e ni’ihi ‘oku nau tokoni ke fakahoko ‘a e fakataha ‘oku kau ki ai ‘a e kau fakafofonga mei he Potungaue ‘Ateni Seniale ‘a ‘Aositelelia, Polisi Fakafonua ‘a ‘Aositelelia, ‘Ofisi ‘o ‘Aositelelia ki he Talekita ‘a e ‘o e Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Pule’anga ki he Kominiueli, Polisi ‘a Nu’usila, Polisi ‘a Fisi, Fakamaau’anga ‘o ‘Amelika, INTERPOL, Kosilio ‘a ‘Iulope mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ‘o e Pule’anga ‘o Tonga.

Na’e me’a ‘a e Tokoni Palemia ‘o e Pule’anga ‘o Tonga, ‘Eiki Siasi Sovaleni ‘i he ouau fakaava ‘o e fakataha ‘o ne pehe ko e faingamalie eni ‘e taha ‘o e vahefonua ‘o e Pasifiki ke fakamahu’inga’i ‘a e mafatukituki ‘oku ‘omi ‘e he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ki hono kakai. Na’a ne me’a foki ‘o pehe ko e ngaahi tali ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ‘oku fiema’u ke fakatefito ‘i he lao ‘oku malohi, fakahoko lelei ‘o e lao mo e va fengaue’aki fakavaha’apule’anga foki ‘oku malohi. Na’a ne toe me’a foki ‘o pehe he’ikai lava ‘e ha fonua ‘e taha ‘o fakahoko ‘iate ia pe, neongo kapau na’a nau loto ki ai pe ‘ikai pea ko e vavasaipa ko ha kau’a fonua kuo pau ketau fehangahangai mo ia neongo pe ‘oku tau sai’ia ai pe ‘ikai.

NGATA’ANGA

Ki ha toe fakamatala pe fakaikiiki, fetu’utaki:

Mr ‘Aminiasi Kefu ‘Ateni Seniale Le’ole’o mo e Talekita ‘o e Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Pule’anga Fika Telefoni: (676) 25-347 (Direct), (676) 781-5314 Fekisimile: (676) 24-005 ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 8 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA"

E-mail Print PDF

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 3:00PM

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 3PM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 14.5 FAKATONGA, LONGITUTE 174.5 FAKAHIHIFO PE 179KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU PE 169KM  TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU HE TAIMI 1:00PM 'ANE HO'ATA. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU FAKAHIHIFO  'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 4 KI HE HOUA (8 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 115KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHIHIFO 'O NIUAFO'OU PE KOE 280KM KI HE HIHIFO-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU 'I HE TAIMI 01:00AM 'A HENGIHENGI.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H).'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U, NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 25C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H). HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO  E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

TAUMALIE          : 07:43PM

MAHATOKA       : 01:41AM 'A HENGIHENGI (11.05.2017)

LA'A MOE MAHINA

TOO E LA'A                 : 06:12PM

HOPO E MAHINA     : 05:55PM KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 3:00PM NA'E MILIPA E 1017.5 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 72%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 7:00PM 'O E EFIAFI NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     MT/SF/GV/ML=                     CRS:  TT/=

 

FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 7 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA"

E-mail Print PDF

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 12:00PM.

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 12PM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 14.9 FAKATONGA, LONGITUTE 174.2 FAKAHIHIFO PE 130KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU PE 163KM  HAHAKE-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU HE TAIMI 9:00AM 'OE PONGIPONGI NI. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU FAKAHIHIFO  'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 4 KI HE HOUA (8 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 40KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU PE KOE 195KM KI HE HIHIFO-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU 'I HE TAIMI 07:00PM 'A EFIAFI.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H).'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U, NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 25C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU

TAHI 'O E ONGO NIUA.· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU

HA MAUMAU

KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI,

TONGATAPU PEA MO 'EUA.FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E NGAAHI

POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE

TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE

EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H).

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU

MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE

MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO

E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

MAHATOKA          : 01:30PM

TAUMALIE             : 07:43PM

LA'A MOE MAHINA

TOO E LA'A                 : 06:12PM

HOPO E MAHINA     : 05:55PM

KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 12:00PM NA'E MILIPA E 1019.4

PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 64%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 3:00PM 'O E EFIAFI NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     MT/SF/GV/ML=

 

FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 6 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA"

E-mail Print PDF

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 9:00AM

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 9AM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 15.0 FAKATONGA, LONGITUTE 173.7 FAKAHIHIFO PE 105KM KI HE TOKELAU 'O NIUATOPUTAPU PE 215KM  HAHAKE-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU HE TAIMI 7:00AM 'OE PONGIPONGI NI. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU FAKAHIHIFO  'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 4 KI HE HOUA (8 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 40KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU PE KOE 195KM KI HE HIHIFO-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU 'I HE TAIMI 07:00PM 'A EFIAFI.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI 'A HO'ATAA.'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U, NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE TUAPULELULU

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 23C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HA NGAAHI TAIMI 'A HO'ATAA.HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE TUAPULELULU

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO  E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

MAHATOKA          : 01:30PM

TAUMALIE             : 07:43PM

LA'A MOE MAHINA

TOO E LA'A                 : 06:12PM

HOPO E MAHINA     : 05:55PM

KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 9:00AM NA'E MILIPA E 1019.7 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 68%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 12:00PM 'O E HO'ATAA NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     MT/SF/GV/ML=                     CRS:  TT/=

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 46

Who's Online

We have 431 guests online

PUBLIC ENTERPRISES