Home / NEWS TODAY / Press Releases English

Press Releases

This section outlines official Press and Media Statements issued by the Ministry of Information and Communications in addition to Press Releases from the Prime Minister's Office and other Government Ministries and Departments.

Ke tu’unga tatau ‘a e tekinolosiá mo e ‘ilo fakangāué

E-mail Print PDF

24 Mē 2017 Na’e foaki atu ha ngaahi tohi fakamo’oni ako ‘e 20 ki he kau ‘enisinia, mei he ngaahi ngāue’anga fakataautahá ‘o kau ai mo e kau ‘enisinia mei he ngaahi Potungāue ‘a e Pule’angá hili ia ‘a ‘enau lava’i lelei ha ako ‘aho ‘e 3 ki he anga hono ngāue’aki ‘a e scanner, ‘i he ‘Apiako Fakatekinikale Fokololó ‘i he uike kuo ‘osí.

Ko e scanner ko e me’a ngāue fakatekinolosia ia ‘oku ngāue’aki ki hono kumi mo sivi’i ha maumau ‘i ha me’alele.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a e Pule ‘i he Va’a ‘Uhila ‘o e ‘Apiako Fakatekinikale Fokololó, Fatuimoana Pāhulu, ko e taumu’a ‘o e ako na’e fakahokó ko e lahi tahá ko e fiema’u mei he ngaahi ngāue’angá.

“Ko honau mata vaivai’angá ko hono ngāue’aki koia ‘a e scanner ke ‘ilo’i ‘a e ngaahi palopalema ‘i he me’alelé, pea ko e fiema’u ia mei he ngaahi ngāue’angá ke nau ha’u ‘o ako ke nau ‘ilo ki hono ngāue’aki ‘o e scanner ki hono kumi ‘o e ngaahi maumau ‘oku hoko ‘i he ngaahi me’alelé.

Na’e fakahā foki ‘e Pāhulú ko e lahi taha ‘o e palopalemá ko e ‘ikai ke malava ke feau e fiema’u ‘a e kakaí ‘o tupu mei hono ngāue’aki ‘a e founga ngāue angamahení.

“’A ia meimei ko e palopalema lahi ia ko hono ‘oatu ‘a e ‘ū me’alelé ki he fale ngāué ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha fu’u ‘ilo ia pe ko e hā ‘a e fo’i palopalema mo e feitu’u totonu ‘oku hoko aí, ko e toki vete pē pea toki ‘ilo hake ai ko e me’a ia ‘oku maumaú, pea ‘e toe fuoloa ange ai mo e nofo ‘a e me’alelé he ngaahi fale ngāué.”

“’Oku hoko leva ‘a e ako ko ‘ení ke nau toe ‘ilo lahi ange mo toe vave ange ai ‘enau ‘ilo ki he palopalemá mo ‘ikai ke toe nofo fuoloa ‘a e ngaahi me’alelé he ngaahi ngāue’angá pea feau leva ai mo e fiema’u ‘a e kakaí.”

‘I he fakamatala ‘a e Pule ‘i he Va’a ‘Enisiniá, Moahengi Pātolo ‘oku fiema’u ia ke ‘alu fakataha pē ‘a e tekinolosiá mo e ‘ilo fakangāué.

“’Oku mahu’inga ‘aupito ‘a e ako ni, ko e tu’u ko ‘ení ko e ‘alu ‘a e tekinolosiá ‘oku ‘alu ia ki mu’a, ka ‘oku tōmui ‘a e ‘ilo fakangāue ‘a e kau ngāué ‘i tu’á pea ‘oku fu’u fiema’u ‘aupito ia ke ako’i kinautolu ki he anga e ‘alu ‘a e kuongá.”

“Kapau te tau pehē ke fai’aki e ngāué ‘a e founga motu’á ‘e lahi ange ai ‘a e palopalemá ia , ‘a ia ko e ako ko ‘eni ke nau ‘ilo ‘a hono ngāue’aki ‘o e me’a ngāué pea ke tataki ai ki nautolu ki he halanga totonu ‘e malava ke fakasi’isi’i ai ‘a e maumaú.”

Na’e tataki ‘a e ako ko ‘eni ‘e ha tokataha ngāue ’ofa mā’olunga mei he JICA Hirofumi Nakamura. Ko e ako ‘aki ‘eni hono ua ‘oku fakahoko ‘i he natula tatau. Ko e fuofua akó na’e fakahoko ia ‘i Tīsema ‘o e ta’u kuo ‘osí.

Ko e ngaahi Potungāue ‘a e Pule’angá na’e kau atu ki he akó, ko e Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Lalahí, Va’a Tāmate Afí, pea mo e kau fakafofonga mei he Kau Tau ‘o ‘Ene ‘Afió.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 
Page 10 of 1732

Who's Online

We have 522 guests online

PUBLIC ENTERPRISES