Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ako ma’áe kau fuofua tokoni ki ha fakatu’utamaki

E-mail Print PDF

21 'o 'Epeleli 2016 ‘Oku lolotonga ‘i Nuku’alofá ni ha timi mei he Senitä ‘oku nau tokangaekina ‘a e fuofua tokoni ki ha fakatu’utāmaki mei ‘Aositelelia, ‘o fakahoko ha ako fakataukei ki he ngaahi kupu fekau’aki ki ha ngaahi fiema’u fakavavevave, ke nau ‘ilo ‘a honau fatongiá he taimi ‘o ka hoko mai ai ha fakatu’utamaki.

‘Oku kau atu ki he polokalama ako fakataukei ko ‘eni ‘a e kau neesí mo e kau toketä mei he Potungaue Mo’uí, kau ‘ofisa mo’ui mei he ngaahi ‘otu motu ‘i tahí, kau fakafofonga mei he Potungäue Polisí mo e Tämate Afí, Kolosi Kulá pea mo e ‘Ofisi ki hono tokangaekina ‘o e fakatamaki fakaenatulá.

Fakatatau ki he Taki ‘o e timí, Rhiannon Wake ko e taumu’a ‘o e polokalama ako ko ‘eni ke ako’i ‘a e kakai ‘o Tonga ki nau ‘ilo ‘a e ngaahi me’a ‘oku totonu ke fakahoko ‘o ka hoko ha fakatu’utamaki.

“Ko e ako fakataukei ko ‘eni ‘oku fakataumu’a ia ki ha ngaahi fakatu’utamaki, hangee ko ha afaa he na’e ki’i lahilahi mai ‘a e ngaahi saikolone ‘i Tongani ki mui ni mai. ‘I he hoko ha ngaahi lavelavea ‘i he fakatu’utamaki kuo pau ke nau ‘ilo’i ‘a e founga te nau ngaue’aki ‘o hange ko hai ‘e ‘uluaki fai kiai ‘a e tokanga mo e faito’o, pea ke nau ‘ilo foki ‘a e founga ‘o e ngaue fakataha ki hono tokangaekina ‘a e ni’ihi kuo hoko ki ai ‘a e fakatu’utamaki.”

Na’a ne toe fakaha foki ko e konga ‘e taha ‘o e ako ko ‘eni ko hono ‘omai ‘a e ngaahi kupu fekau’aki  ‘o ako’i kinautolu ki he anga ‘o ‘enau ngaue fakataha ki ha fakatu’utamaki.

“Ko e konga lahi ia ‘o e polokalama ko ‘eni ‘oku lave ia ki he founga ‘oku ngaue fakataha ai ‘a e ngaahi kupu fekau’aki hange ko ‘eni, ‘e ngaue atu ‘a e tamate afi ia pea mo e falemahaki ‘i hono fokotu’utu’u e anga ‘o e tokoni’i ha kakai ‘oku nau kafo ‘i ha fakatu’utamaki pe fakatamaki fakaenatula.”

Na’e ma’u faingamalie foki ai ‘a e kau ako ‘o nau fakatataa’i ‘a hono fakahoko ha tokoni ki ha fakatu’utamaki ‘e hoko. Ko e fakatata ko ‘eni na’e fakatefito ‘i he vela he ngaahi ‘Apiako.

“’Oku lolotonga ‘i tu’a ‘a e timi ‘i he mala’e he taimi ni ‘o palani’i ‘a ‘enau founga tokoni ki ha fakatu’utamaki na’e hoko ‘i ha ‘apiako. ‘Oku nau ako ai ki he anga hono ngaue’aki ‘o e tele letioó, pea mo e ngaahi me’a te nau fiema’u, ‘o hangee ko e ngaahi fiema’u ke langa ha teniti ke tuku ki ai ‘a e ni’ihi kuo uesia ‘i he fakatu’utamaki.”

Ka na’e fakaha ‘e he fakafofonga mei he Falemahaki Niu’uí mei Ha’apai, Toketä ‘Amanaki Puniani ‘oku fu’u mahu’inga ‘aupito ‘a e ako ko ‘ení ‘i hono akonekina kinautolu ke nau ‘ilo honau fatongiá ‘o ka hoko mai ha fakatu’utamaki.

“’Oku fu’u ‘aonga ‘aupito ‘a e fa’ahinga ako ko ‘eni kiate au ‘i he fiema’u fakavavevave ‘o ka hoko ha fakatu’utamaki, kae tautautefito ki Ha’apai, he ko e toketa pe ‘e ua pea mo e kau neesi toko si’i pe.”

“’I he taimi ‘oku a’u ai ‘a e kau laveá ‘o toko tolu pe fa, ‘oku kau ia he fu’u me’a lahi kia kimautolu, ‘a ia ‘oku hanga ‘e he ako ni ‘o toe fakafaingofua’i ange kia kimautolu mo e ngaahi kupu fekau’aki kemau fetokoni’aki pea ngaue fakataha ‘o takitaha ‘ilo hono fatongia ke kae tautautefito ki he kau  polisí.”

‘Oku fakapa’anga ‘a e ako ni ‘e he Potungaue ki he ngaahi ngäue fakalotofonua ‘a e Pule’anga ‘Aositeleliá .

NGATA’ANGA

 
Page 10 of 182

Who's Online

We have 207 guests online

PUBLIC ENTERPRISES