Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ngaahi Polokalama Makehe ‘o e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Mafu

E-mail Print PDF

28 Sepitema 2016 Ko e ‘aho 29 ‘o Sepitema, ko e ‘Aho Fakamamani Lahi ia ‘o e Mafu, pea ‘i he fengaue’aki fakataha ‘a e Tonga Mo’ui Lelei mo e ngaahi kupu fengaue’aki mei he Potungaue Mo’ui, ‘oku nau fakahoko ha ngaahi polokalama letio mo e televisone mo e kau mataotao mei he ngaahi tafa’aki kehekehe, pehe foki ki ha talaloto ‘a ha tangata’eiki na’a ne ‘osi a’u ki he tu’unga ke ne meimei malolo mei he fokoutua ki hono mafu kimu’a pea ne to e fakaakeake mai.

‘Oku fakatefito ‘a e Taumu’a Fika 3 ‘o e HalaFononga, pe ko e “Palani Fakafonua ki hono faka’ehi’ehi mo tokanga’i ‘a e ngaahi fokoutua ‘oku ‘ikai ke pipihi 2015-2020” ki hono fakalelei’i ‘o e ‘ilo’i tō mu’a, faito’o pea mo hono tauhi e mo’ui ‘a e kakai ‘oku puke pe ko e ni’ihi ‘oku tu’u lavea ngofua ke ma’u ‘a e ngaahi fokoutua ‘ikai ke pipihi pea mo e mahaki mafu.

‘Oku mau fakafe’i kimoutolu ke mou fanongo ki he ngaahi polokalama ‘i he ngaahi ‘aho mo e taimi ko’eni, pea te mau ‘omai ai ‘a e kau mataotao mei he Potungaue Mo’ui ke vahevahe atu ‘enau ngaahi taukei. Fanongo leva kae malava ke ke ma’u e ngaahi fakamatala fakamuimuitaha, ‘ilo’i pea mo tau fakamanatua e ‘Aho Fakamamani Lahi ‘o e Mafu:

Tuside 27 Sepitema 2016

8pm ‘i he D.B.N: Mataotao ‘I he mafu ko Dr Sione Latu mei he Falamahaki Vaiola pehe ki a Owen Kami ko e taha ‘o e ni’ihi ne tu’u lavea ngofua ke ma’u ‘a e fokoutua ‘ikai ke pipihi; ki ha’anau potalanoa pea mo Monica Tu’ipulotu, Va’a Polokalama ‘a e Tonga Mo’ui Lelei fekau’aki mo e mahaki mafu mo e kalava, pea mo e founga ki hono fakafepaki’i. Mamata leva ‘i he TV DBN ‘i he 8pm ke ke mateuteu.

Pulelulu 28 Sepitema 2016

7.30pm, ‘i he 90.0 FM/A3Z: Mataotao ‘I he mafu ko Dr Sione Latu ‘i ha’ane fepotalanoa’aki mo Monica Tu’ipulotu ‘o e Tonga Mo’ui Lelei fekau’aki mo e Mahaki ‘o e Mafu mo e Kalava pea mo e founga ke hanga ai ‘e Tonga ‘o fakafepaki’i e fokoutua ni.

Tu’apulelulu 29 Sepitema 2016

5:30 Efiafi, ‘I he 90.0 FM/A3Z: Ko e tumutumu ia ‘o e ngaahi fakamatala mo e ngaahi fakahinohino kuo tuku atu ‘I he uike ‘e 2 kuo hili: Ko e fakahoko atu ai ‘e he Toketa ‘iloa ‘I he suka, ko Toketa Taniela Palu, pea mo Monika Tu’ipulotu mei he Va’a Polokalama ‘a e Tonga Mo’ui-Lelei ha polokalama felafoaki houa ‘e 1. Fanongo leva ki ai ke fai ai ho fakaivia pea mo tatala ai e pulonga ho’o ngaahi veiveiua mo tali ai ha’o ngaahi faka’eke’eke.

8 Efiafi ‘i he D.B.N/Televisone Tulosi: ‘E ‘oatu ai e konga faka’osi ki hono tokangaekina ho mafu pea pehee ki he mafu ho ngaahi ‘ofa’anga ‘e Monika Tu’ipulotu mei he Va’a Polokalama ‘a e Tonga Mo’ui Lelei pea mo Toketa Sione Latu mei he Falemahaki Vaiola. Fanongo ki ai ‘i he 8 efiafi ‘i he D.B.N ke fai ai ho fakakoloa.

‘Oku fakapa’anga foki ‘a e Hala Fononga ‘e he pule’anga Tonga pea mo e pule’anga ‘Aositelelia, pea ‘oku fakahoko hono ngaue’i ‘e he Tonga Mo’ui-Lelei. Ko e tokoni pa’anga ko ia mei he Pule’anga ‘Aositelelia ko e konga ia e aleapau ta’u-nima ‘oku fe’unga mo e Pa’anga ‘Aositelelia ‘e 2.1. miliona pe ko e pa’anga Tonga ‘e 3.2 miliona, ‘I he vaha’a ‘oe Tonga Mo’ui-Lelei pea mo e Pule’anga ‘Aositelelia ke poupou’I ‘a hono ngaue’I ‘a e Palani Fakafonua ki hono tau’I ‘o e ngaahi Fokoutua ‘ikai ke pipihi ki he 2015-2020.

Tonga Mo’ui lelei! Mo’ui Lelei, Mo’ui Fiefia!

 

Website: www.tongahealth.org.to

Facebook: TongaHealth

 

 

 
Page 10 of 208

Who's Online

We have 186 guests online

PUBLIC ENTERPRISES