Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

POLOKALAMA FO’OU ‘A E PULE’ANGA KO E NGAAHI MONU’IA KE FAKA’AI’AI ‘AKI ‘A E ‘INIVESIMENI KE TOKONI’I ‘A E TUPU MO E ‘A E SEKITOA TAAUTAHA MO E FAKALAKALAKA

E-mail Print PDF

06 'o 'Aokosi 2014 English | Tongan ‘Oku fakahoko atu ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ‘a e fokotu’utu’u ke tokoni’i ‘a e sekitoa taautaha ‘o kau ki ai mo e polokalama fakalelei ki he laiseni pisinisi mo e ngaahi monū’ia faka tukuhau.

Ko e lipooti ko ‘eni ‘oku tuku atu ia ki he kakai ‘i he ‘aho ni ‘i he 12:00pm, Pulelulu 6 ‘Aokosi 2014 ‘i he loki konifelenisi ‘a e Potungaue Tanaki Pa’anga Humai mo e Kasitomu ‘e he Minisitā pe ‘o e Potungaue, Hon. Siosifa Tu’utafaiva pea ’oku to e tuku atu pe foki mo ia ‘i he ngaahi uepisaiti ‘a e pule’anga: www.mctl.gov.towww.mic.gov.to; pea mo e www.finance.gov.to ‘Oku poupou’i eni ‘e he ngaahi tu’utu’uni ‘a e pule’anga ke fakalakalaka ange ‘a ‘ene fakahoko fatongia.

2. Ko e fokotu’utu’u fo’ou ni ke tokoni ki he fakalakalaka ‘o e ‘inivesimeni mo e tupu ‘o e sekitoa taautaha ‘a ia na’e fatu ia mei he ngaahi fealēlēa’aki mo e ngaahi sekitoa taautaha ko e konga pe ia ‘o e fengāue’aki vaofi ‘a e pule’anga mo e sekitoa taautaha. Ko e ngaahi monu’ia fo’ou ko ‘eni ke faka’ai’ai ‘aki ‘a e ‘inivesimeni ‘a ia ko hono fakalahi atu pe ‘a e polokalama ‘oku lolotonga fakahoko, pea ‘oku to e fakakau pe mo ia ‘i he lipooti ko ‘eni. ‘A ia ’oku kau ki ai ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni:

  • fo’ou ka ‘i he taimi fakangatangata pe, ‘a e faka’ataa mei he tukuhau ki he sekitoa takimamata mo e ngaohi koloa ‘amanaki ‘e lele ia ‘i he ta’u ‘e 2, ‘o kamata mei he ‘aho 16 Siulai 2014
  • lelei ange ‘a e ngaue ki he ngaahi pisinisi ‘oku nau fekumi ki he ngaahi monu’ia tefito ‘o ‘ova atu ia ‘i he ngaahi me’a angamaheni kuo ‘osi tuku atu
  • tukuhau ki he ngaahi pisinisi iiki ‘a ia ko ‘enau ma’u’anga pa’anga ‘oku ngata ‘i he $100,000 ke fakafaingofua’i ‘a hono teuteu’i ‘o ‘enau ngaahi fakamatala totongi tukuhau fakafoki.
  • $13 miliona ‘a e pa’anga ‘a e pule’anga ‘oku tokanga’i ‘e he Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga ‘i hono tuku atu ‘i he no, ka ‘i he totongi fakafoki ‘oku ma’ama’a ange.

3. ‘Oku fakatokanga’i pe ‘e he Pule’anga ko e ngaahi mole eni ki he ngaahi pa’anga humai pea malava ke uesia ai e ivi ngaue ‘a e Pule’anga ke fakapa’anga ‘aki e ngaahi ngaue mo e fakahoko fatongia ki he fonua. Ka ‘o kapau ‘e a’usia ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ko ‘eni, pea ‘e tokoni ia ke to e ma’ama’a ange mo faingofua ‘a e fakahoko pisinisi ‘i Tonga, tatau pe ki he pisinisi lolotonga mo e fokotu’u fo’ou. ‘E Malava heni ke lelei ange ‘a e pa’anga humai mo e ma’u ngaue ma’a hotau kakai, pea ‘e to e lahi ange ai ‘a e pa’anga humai tukuhau ke lava ‘o fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u kehe mei he kakai ‘o Tonga.

4.‘Oku tanaki atu ki hono faka’ata ko ia ‘o e ngaahi fokotu’utu’u fo’ou ko ‘eni, ko e lipooti ‘o e ngaahi monu’ia ke faka’ai’ai ‘aki ‘a e ‘inivesimeni, ko e konga pe ia ‘a e tokanga ‘a e pule’anga ki hono fakatahataha’i mai ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku mahu’inga ki he feitu’u pe ‘e taha, ke tokoni mo fakafaingofua’i ‘a e ngaahi pisinisi fo’ou pea mo to e fakalahi foki. ‘E talitali lelei pe ha ngaahi komeni ‘i he lipooti ni mo ha ngaahi fakamatala pe ‘e tuku mai.

5. ‘E hokohoko atu ‘a e ngaue fakataha ‘a e Pule’anga mo e ngaahi sekitoa taautaha ‘o fakafou ‘i he ngaahi Potungaue mo e Ngaahi Komiti ‘e 6 ki he Tupu ‘o e Ngaahi Sekitoa, ‘o kau ki ai ‘a e Ngoue, Toutai, Takimamata, Ngaohi Koloa, Ngaue Langa, mo e Fefakatau’aki (Fakalukufua & Fakamovetevete), ke tokoni ki he ngaahi monu’ia ko ‘eni ke tupulaki ‘a e tupu faka ‘ekonomika.

6. Ki he fakaikiiki, kataki vakai ki he uepisaiti ‘a e ngaahi potungaue pe fetu’utaki kia:

Tatafu Moeaki, Pule ‘o e Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

Daphney Stone, Pule ‘o e Potungaue Tanaki Pa’anga Humai mo e Kasitomu

Vaimoana Taukolo, Pule ‘o e Potungaue Fefakatau’aki, Takimamata mo e Ngaue ‘a e Kakai.

 

 

Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

6 ‘Aokosi 2014.

 
Page 10 of 98

Who's Online

We have 63 guests online