Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

To Folofola Ta'ahine Kuini he huufi Konifelenisi hono 88

E-mail Print PDF

24 Sune 2011 Ko e To folofola 'a e Ta'ahine Kuini Halaevalu Mata'aho 'i he huufi e Konifelenisi hono 88 'a e Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga 'i he ta'u 2011.

Fakatapu ki he ‘Afio ‘a e Ta'ehamai. Tapu heni ki he Tu'ipelehake  kae ‘uma'a ‘a e  Hou'eiki ‘o e Fonua. Fakatapu ki he ‘Eiki Palesiteni  kae'uma'a ‘a e kau Faifekau  mo Ha'a Kalisitiane ‘oku tau fakataha heni, he pongipongi ko eni.

Ko e ‘uluaki fatongia ‘o e ‘aho ni, ke tau tuku ‘ e fakamalo ki he ‘Otua ko ‘e tau Tamai ‘oku ne afeitaulalo ka ne hanga ‘o takitaki malie mai ‘a e Siasi he vaa'ifononga ‘o e ta'u 2010 ki he 2011. ‘Oku hounga kiate kitautolu ‘a e ‘ofa tauhi mai ‘a e ‘Otua pea tau toe a'u mai ki he houa ko'eni.

Koia ai ko ‘e tau fuofua fatongia ‘eni,  ko'etau fakamalo ki he ‘ofalahi ‘a e ‘Otua, pea na'e ‘iai e ngaahi faingata'a, ka na'e ‘i vaka pe ‘a e ‘Otua, pea kuo tau tu'uta lelei ki he Konifelenisi ko hono 88. Pea ‘oku tau fakamalo ki he faka-laumalie lelei ‘a e Hou'eiki Konifelenisi Kakato.

Tau fakamalo ki he Fili kuo mou feia ‘o toe hoko atu ‘a e ‘Eiki Palesiteni,  mo e Sekelitali Lahi, ‘i he ongo Ha'amonga mamafa ‘o e nonofo ‘a e Siasi. Koia ‘oku tau fiefia mo fakamalo ai.

‘Oku ou  malie'ia ma'u pe au ‘i he Talanoa ki he Samaletani Lelei ‘i he  taimi na'a ne mamata ai ki he kafo pea ne hifo leva ki lalo ‘o tokoni'i ‘a e tokotaha na'e kafo. Ko e ‘uluaki e me'a ‘oku ou malie'ia ai, ko ‘ene hanga ‘e he Samaletani Lelei ‘o tokoni'i ‘a e tokotaha na'e ‘ikai kena kainga. Na'e hala ‘ataa ke ‘iai ha'ana fekau'aki-toto, kou hufanga he fakatapu,  kae hili koia na'a ne hifo ‘o tokoni'i kakto ‘a e tangata kafo. Pea kuou loto ma'u pe au keu mamata atu ‘oku pehe ‘a e anga e nonofo ‘a e Siasi. ‘Oku ‘ikai ke  totonu ke fakatefito ‘a ‘etau fe'ofa'aki, pe ‘oku tau kainga pe ‘ikai. ‘Oku totonu ke tau hange kotoa pe ko e Samaletani Lelei. Pea ‘oku totonu ke hanga ma'u pe ‘ehe ma'olunga ‘o tokoni'i mo poupou'i ‘a e ma'ulalo mo e vaivai.

‘Eiki Palesiteni mo e Hou'eiki Konifelenisi Kakato ko e ‘unaloto faka-Fa'ee pe !!

‘Oua mu'a na'a lau ‘etau fekau'aki,  ‘o fakatefito ‘i he ‘etau kainga-toto, (kou hufanga he fakatapu,) kae lau ‘e tau fekau'aki ‘o fakatefito ‘i he ‘etau fe'ofa'aki. ‘Ioo, ke kainga ma'u pe ‘a e malohi mo e vaivai ! Ko e Siasi  ia ‘oku tau faka'amu kiai !!

Kio hono ua ‘o e me'a kuou malie'ia ai ‘i he Samaletani Lelei, ko ‘ene hanga ‘o fai ‘ene tokoni ke a'u ki he ‘ene ‘osi'osinga-malie. Na'a ne hanga pe ‘o fai kakato ‘a ‘ene

tokoni'i ‘a e kafo, neongo na'e mole ai hono taimi, pea mole ai mo ‘ene koloa ! Ko e me'a mahu'inga ia ‘o e ‘ofa, ke fai pe ke ‘osi'osinga-malie. Kapau te tau fai fakakonga pe ‘etau ngaue faka-Samaletani Lelei, pea ‘e kei tokolahi pe ‘a e kakai ‘e faingata'a'ia ‘i he ‘etau nonofo !  Ko e pole ia ‘a e Siasi, ke tau feinga ke tokosi'iange ‘a e kakai ‘oku vaivai mo faingata'a'ia !!

Koia ai,  ‘Eiki Palesiteni mo e Hou'eiki Konifelenisi Kakato, ko si'eku ‘unaloto faka-Fa'ee pe ! Pehe-ange mai ‘e lahi hotau taimi ki he kakai ‘o e Fonua. Kapau ‘e faifaiange pea tokolahi e kau Samaletani Lelei pea ‘e malohi leva ‘a e Saisi pea mo e fonua. Koia,  ‘Eiki Palesiteni mo e Sekelitali Lahi,  kae'uma'a ‘a e Hou'eiki Konifelenisi Kakato, ‘oku ou fakatauange ki he ‘Otua Mafimafi ke Ne fai mai homou tapuekina pea  tauange ke hoko ‘a e Konifelenisi hono 88 ke fonu he Kelesi ‘a e ‘Otua.

'Oku ou ‘ofa lahi atu.

NGATA'ANGA


Transcribed and Issued by the: Ministry of Information & Communication, Nuku'alofa, 2011.

Last Updated ( Wednesday, 29 June 2011 16:05 )
 
Page 253 of 260

Who's Online

We have 133 guests online

PUBLIC ENTERPRISES