Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

‘A’ahi mai ki Tonga ni Sekelitali ki he Ngaue ma’ae Pasifiki ‘a e Fale Alea ‘Aositelelia

E-mail Print PDF

14 'o Ma'asi, 2011. Na‟e lava lelei ha „a‟ahi mai ki Tonga ni „a e Sekelitali ki he Ngaue ma‟ae Pasifiki „a e Fale Alea „o „Aositelelia, mo e Memipa Fale Alea ko Hon. Richard Marles, „i he „aho Falaite 11 Ma‟asi, „o fakahoko ai ha fakataha makehe mo e „Eiki Palemia „o Tonga, „Eiki Nopele Tu‟ivakano „i he „Ofisi Palemia pe „i Nuku‟alofa.

Ko e fuofua „a‟ahi fakatipilometika mahu‟inga eni kuo fakahoko mei „Aositelelia talu hono fokotu‟u „a e pule‟anga fo‟ou „i he konga kimu‟a „o e ta‟u ni.

"Ko e fili Fale Alea fakahisitolia ne hoko „i Tonga ni „i Novema „o e ta‟u kuo‟osi, pea na‟e fiefia „a „Aositelelia ke mau kau ki hono poupou‟i „a e ngaahi liliu fakatemokalati na‟e pau ke fakahoko kae lava lelei „a e fili ko ia," ko e lau ia „a Marles.

Na‟e pehe „e Marles „oku „amanaki lelei „a „Aositelelia ke kei hokohoko atu pe „a e fengaue‟aki mo e Pule‟anga fo‟ou „o Tonga, pea ke nau fakafou mai ha ngaahi tokoni ki hono langa hake „a e fonua „o fakatatau ki he ngaahi aleapeau kuo fakahoko pe kimu‟a „i he vaha‟a „o Tonga mo „Aositelelia.

„I he ngaahi feme‟a‟aki „a Marles pea mo e „Eiki Palemia, na‟e kau ai hono alea‟i „a e ngaahi tokoni mei „Aositelelia ki Tonga ni, ko e ngaahi palani ki he polokalama toli „akau „a „Aositelelia, pehe foki ki ha ngaahi fakalahi ngaue „i he tafa‟aki „o e ako.
Na‟e toe fakahoko foki mo ha fakataha „a Marles pea mo e kau minisita „o e Kapineti pehe ki he kau fakafofonga Fale Alea „o Tonga.

Na‟e pehe „e Marles: "‟Oku fu‟u mahu‟inga‟ia „a „Aositelelia „i homau va mo Tonga, pea „oku „i ai „a e „amanaki „e malava ke kei pukepuke ai pe „a e va ko ia mo e Pule‟anga fo‟ou ko eni."

Na‟e toe „a‟ahi „a Marles mo hono timi ke nau mamata tonu „i he ngaahi ngaue pe poloseki kuo fakapa‟anga „e „Aositelelia, „o kau ai „a e Ako Lautohi Pule‟anga „o Nuku‟alofa, „a ia „oku nau ngaue‟aki „a e ngaahi naunau ako ko e tokoni mei „Aositelelia, pehe foki ki he Ako‟anga Polisi „a ia „oku tokoni‟i lahi „e „Aositelelia „enau ngaahi polokalama.

Na‟e foaki ai „e Marles ha ngaahi faka‟ilonga ID ma‟a e ni‟ihi „o e kau polisi, „o kau ki ai „a e Komisiona Polisi Chris Kelley.

Na‟e kau „a Tonga ni ke ngaahi fonua Pasifiki „e tolu na‟e „a‟ahi ki ai „a Marles „i kau ki ai „a Tahiti pea mo „Otu Motu Kuki.

NGATA'ANGA.

Issued by: PMO Website Bureau, Prime Minister's Office, P.O. Box 62, Nuku'alofa, Tonga.

Telephone: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Page 253 of 254

Who's Online

We have 252 guests online

PUBLIC ENTERPRISES