Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Me'a ‘a ‘Eiki Titilupe Fanetupouvava'u Tu'ivakanō he ouau polotu mo pohiva e MDG

E-mail Print PDF
18 Sepitema, 2011. Tapu mo e ‘afio ‘a e ‘Otua ‘i hotau lotolotonga,
Tapu mo e potu toputapu ni.,
Tapu mo Hou'eiki, Ha'a Matapule kae pehē ki Ha'a Takilotu,
Tapu ki he Sea ‘o e katoanga ni, ko e Sekelitali Lahi ‘a e Siasi Uesiliana,
Tapu atu ki ha'a faifekau, fakatapu atu ki he kau fakafofonga mei muli kae'uma'a ‘a e kau hiva ‘eiki e po ni,
Fakatapu atu ki he kau ‘a'ahi kotoa pe he po ni,
Pea tapu atu ki he Tonga kotoa ‘oku nau me'a mai he ngalu'ea.

‘Oku tau fakafeta'i mo fakamālo ki he tu'i ‘o e langi he'ene fakahoko lelei ‘a e polotu mo e pohiva fakafeta'i ‘o e pō ni, na'e fatu pea fokotu'utu'u mai ‘e he komiti MDG ‘a e Kapineti pea mo e Potungaue Pa'anga mo e Palani Fakafonua . Pea tali ‘e he Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afio ke fakahoko fakafonua hono fakamamafa'i e mahu'inga ‘o e ngaahi taumu'a Langa Fakalakalaka ‘e 8 ‘o e Mileniume (pe ko e millenium development goals) pea mo hono tokangaekina makehe ‘o e fiema'u ketau kau fakataha hono fakafepaki'i ‘a e ngaahi mahaki ‘ikai ke pipihi.

‘Oku fakatokanga'i Fakamanani Lahi ‘a e fakautuutu ‘a e lahi ‘a e pekia he mahaki ‘ikai ke pipihi ‘o kau ai ‘a Tonga ni pea ‘oku fakahoko ‘a e ngaahi fakataha ‘a e kau taki ‘o e ngaahi Pule'anga Fakatahataha ‘a ia ‘oku me'a atu ai ‘a e ‘Eiki Palēmia, ‘Eiki Nōpele Tu'ivakanō, ki ha founga ‘e malava ‘o fakafepaki'i ai ‘a e uesia ‘a e mahaki ‘ikai ke pipihi ni.

Sea, ‘oku ou fakamālo atu ‘i ho'o lotolelei ke tataki ‘a e polotu mo e pohiva fakafeta'i ni, kae pehē ki he poupou mai ‘a e hou'eiki takilotu pea mo e kau hiva malie ‘o e po ni. Ko e faka'amu ‘oku fakahoko mai mei he pule'anga ketau ngāue fakataha ange mu'a ke a'usia ‘a e taumu'á ni.

Hou'eiki mo kakai Tonga kotoa, hangē pe koia kuo mou mea'i, ko e kaveinga ‘o e polokalama fakamamafa ni ko e "tā pe ‘au kae fai e kakau" pe "fight the waves swim on". Ka ‘i ai pe ha folau pe taumu'a mahu'inga ‘oku fonu faingata'a pea ta'epau pe ‘e fai ha taufonua, ‘oku taau pe ketau taha ‘i he kitaki atu mo faka'utumauku ke mo'ui lelei hotau ngaahi famili pea tu'uloa hotau fonua.

Ka'e anga fefee? ‘oku tau fakamo'oni fakataha mo e punake,
Ka matangi ‘o peaua,
Tahi e mo'ui ia,
Teu hufanga he ‘Otua,
‘I he malu hono nima,
Tene fufū au, hono ‘aofinima,

‘Oku ou fakamālō atu sea ki he poupou ‘oku fai mai mei he ngaahi siasi pea mo e hou'eiki takilotu.

‘Oku ou fakafeta'i lahi ‘i he'eku kau mai ‘o kaunga ‘inasi mo kimoutolu katoa he po lotu fakalaumalie mo e po hiva fiefia ni. ‘Oku fakamāfana foki ‘a e fakahoko ‘i he taimi tatau pe ‘a e polokalama ni ‘i ‘Eua, Ha'apai, Vava'u, Niuatoputapu mo Niuafo'ou ketau kaungā lotu hūfia ‘a e kaveinga mahu'ingá ni. Pea `oku fai atu ‘a e talamonū ki he ngaahi vahefonua.

‘Oku ou fakatauange pe ke hokohoko atu ‘etau ‘inasi mo fonu ‘i he kelesi ‘a e ‘Eiki fakamo'ui, lolotonga 'etau fononga ‘oku fai ‘i he "ta pe ‘au kae fai e kakau".

‘Ofa atu.

Issued by the; Ministry of Information and Communications, NUku'alofa. Mei he Falelotu Senituli, Nuku'alofa.


Last Updated ( Wednesday, 21 September 2011 12:25 )
 
Page 226 of 238

Who's Online

We have 216 guests online

PUBLIC ENTERPRISES