Tongan version Tonga, Tonga Government,Tonga Ministry,Tonga Government Portal, Tonga News,Tonga Ministry of Information and Communications,tonga parliament,Tonga,mic.gov.to,information,tonga,minfo,Tonga information,information,communication,communications,mic,MIC, Information,.gov.to,tonga,fiendly island,.to,Prime Minister Office,PMO,pmo.gov.to,Tonga King,Kingdom of Tonga,friendly island,nuku'alofa, land of love, http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version Thu, 22 Jun 2017 13:59:51 +0000 en-gb FAKATAHA HIA FAKAKOMIPIUTA ‘O NGAUE’AKI ‘A E ‘INITANETI NETIUEKA ‘A E KAU ‘OFISA LAO ‘O E NGAAHI ‘OTU MOTU ‘O E PASIFIKI 23 – 25 ME 2017, NUKU’ALOFA, PULE’ANGA ‘O TONGA http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6728-fakataha-hia-fakakomipiuta-o-ngaueaki-a-e-initaneti-netiueka-a-e-kau-ofisa-lao-o-e-ngaahi-otu-motu-o-e-pasifiki-23-25-me-2017-nukualofa-puleanga-o-tonga http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6728-fakataha-hia-fakakomipiuta-o-ngaueaki-a-e-initaneti-netiueka-a-e-kau-ofisa-lao-o-e-ngaahi-otu-motu-o-e-pasifiki-23-25-me-2017-nukualofa-puleanga-o-tonga

23 ‘o Me, 2017 English l Tongan ‘E fakatahataha mai ‘a e kau ‘ofisa ma’olunga mei he ngaahi fonua ‘e 13 ‘o e ‘otu motu Pasifiki ki Nuku’alofa ‘i he uike ni ke talanoa’i ‘a e ngaahi tali ‘a e polisi mo e talatalaaki ‘o honau ngaahi fonua ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti pea ‘o toe lahi ange, ‘a e fakamo’oni faka’elekitulonika. ‘Oku fakahoko ‘e he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ‘o e Pule’anga ‘o Tonga ‘a e Fakataha ‘aki ‘a e tokoni mei he Pule’anga ‘Aositeleia mo e Kosilio ‘o e Poloseki Ngaue Fakamamani Lahi ‘a ‘Iulope ki he Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e Komipiuta (GLACY+).

‘I he tu’uta mai ‘a e ‘Initaneti vave, kuo a’usia ‘e he vahefonua ‘o e Pasifiki ‘a e tupu lahi ‘i he ngaahi faingamalie mo e fakalakalaka faka’ekonomika. Neongo ia, ko e felave’i ko eni ‘oku hoko mai ia ‘aki ha totongi. ‘Oku ‘i ai ‘a e faingamalie lahi ange ‘o e kau fakapuli ngaue fakalotokovi ‘i he ‘initaneti ke fakataumu’a mai ki ha kakai ke kakaa’i ‘i he Pasifiki, ‘o hange ko hono fakafou ‘i he ngaahi kaka ‘i he ‘initaneti, ngaue fakapangike kaka mo e kaiha’a ‘o e fakamatala fakataautaha kau atu foki ki ai mo e hu ta’efakalao ki he ngaahi founga fakakomipiuta taautaha pe fakakautaha.

‘Oku ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti mo e ngaahi tekinolosia kehe ‘i he ‘aho kotoa ke tokoni ki ha fa’ahinga ‘o e ngaahi hia angamaheni kehe, mei he ngaahi hia fakavaha’apule’anga ‘o hange ko hono hu fakafufu mai ‘o e faito’o konatapu mo e toutai ta’efakalao, ki he ngaahi hia fakalotofonua, kau ki ai ‘a e ‘eke pe kole fakamanamana mo e ngaahi kovi’i. Ko ia ai, ‘oku kamata ke tupulekina ‘a e mahu’inga ‘o e fakamo’oni faka’elekitulonika ‘i he ngaahi fakatotolo mo e ngaahi faka’ilo hia.

‘Oku lahi ‘a e ngaahi fonua ‘o e ‘otu motu Pasiki ‘oku nau fehangahangai mo ha pole ‘oku konga-tolu ‘i he taimi ‘oku fakahoko ai ‘a e ngaue ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti mo e fakamo’oni faka’elekitulonika: (a) fokotu’u ‘o ha fa’unga lao faka’auliliki ‘a ia ‘oku faitatau mo e ngaahi tu’unga fakavaha’apule’anga, (b) fakalakalaka ‘a e langa ‘o e tu’unga ngaue ‘i loto ‘i he sekitoa ki hono fakamaau’i totonu ‘o e ngaahi hia, ke ola lelei ‘a hono fakatotolo’i, faka’ilo pea fakamaau’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku fekau’aki mo e fakamo’oni faka’elekitulonika, pea (c) kau ‘i he fengaue’aki fakavaha’apule’anga ‘oku ‘aonga.

‘I he 2015, na’e faka’ilonga’i ai ‘a e hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ‘e he Netiueka ‘o e Kau ‘Ofisa Lao ‘a e Ngaahi ‘Otu Motu ‘o e Pasifiki (PILON) ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e kau ‘ofisiale lao ma’olunga ‘e 17 mei he ngaahi fonua ‘otu motu ‘o e Pasifiki, kau ki ai ‘a ‘Aositeleia mo Nu’usila, ko ha taha ‘o e ngaahi ‘elia mahu’inga tefito ki he vahefonua ‘o e Pasifiki. Na’e fokotu’u ‘e he PILON hili ia ha Kulupu Fakahoko Ngaue Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti, ‘a ia ko hono taumu’a ke fakamalohia ‘a e tali fakavahefonua ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ‘o fakatefito ‘i he fakalakalaka mo hono fakahoko ‘o e lao lelei taha ke ngaue’aki ‘a ia ‘oku faitatau mo e Kosilio ‘o e Kovesio ‘a ‘Iulope ki he Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti (‘a ia ‘oku angamaheni ‘iloa ‘aki ‘a e Konivesio Budapest).

Ko e Pule’anga ‘o Tonga ‘a e Sea ‘o e Kulupu Fakahoko Ngaue ki he Hia Fakakomipiuta ‘o Ngaue’aki ‘a e ‘Initaneti ‘a e PILON pea kuo ne hoko ko e fuofua fonua mei he ‘otu motu Pasifiki ke tali ‘a e Konivesio Budapest, ‘i he’ene ma’u ‘a e tokoni mei he Kosilio ‘a ‘Iulope fekau’aki mo e fakafo’ou ‘o e lao mo e langa ‘o e tu’unga ngaue ki hono fakahoko ‘o e lao mo e poupou mei he Potungaue ‘Ateni Seniale ‘a ‘Aositelelia.

Ko e taumu’a ‘o e Fakataha ke ‘oatu ki he ni’ihi ‘oku kau mai ki ai ha mahino ‘oku lahi ange ki he founga ke ma’u mai ‘aki pea ngaue’aki ‘a e fakamo’oni faka’elekitulonika ke fakapapau’i ‘a e fakatotolo mo e faka’ilo ‘e ola lelei ‘o ha fa’ahinga ‘o e ngaahi hia, kau ki ai ‘a e hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti. ‘E fakakau foki ki heni ‘a hono talanoa’i ‘o e fengaue’aki polisi-ki he-polisi fakavaha’apule’anga mo e fengaue’aki tokoni fakalao.

Ko e taumu’a ‘o e Fakataha ko e ‘tali ‘a e Pasifiki ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti: ngaahi me’angaue ‘aonga mo hono ngaue’aki lelei.’ ‘Oku fakataumu’a ‘a e Fakataha ki he kau polisi fakatotolo, kau talatalaaki, mo e kau fa’u lao felave’i ‘i he tekinolosia ‘o e fakamatala mo e ngaahi fetu’utaki (ICT). Ko e ngaahi fonua ‘i he ‘otu motu Pasifiki ‘oku nau 3 kau mai ko Fiji, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Kiribati, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu mo Tonga, fakataha mo Australia mo New Zealand.

Ko e ni’ihi ‘oku nau tokoni ke fakahoko ‘a e fakataha ‘oku kau ki ai ‘a e kau fakafofonga mei he Potungaue ‘Ateni Seniale ‘a ‘Aositelelia, Polisi Fakafonua ‘a ‘Aositelelia, ‘Ofisi ‘o ‘Aositelelia ki he Talekita ‘a e ‘o e Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Pule’anga ki he Kominiueli, Polisi ‘a Nu’usila, Polisi ‘a Fisi, Fakamaau’anga ‘o ‘Amelika, INTERPOL, Kosilio ‘a ‘Iulope mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ‘o e Pule’anga ‘o Tonga.

Na’e me’a ‘a e Tokoni Palemia ‘o e Pule’anga ‘o Tonga, ‘Eiki Siasi Sovaleni ‘i he ouau fakaava ‘o e fakataha ‘o ne pehe ko e faingamalie eni ‘e taha ‘o e vahefonua ‘o e Pasifiki ke fakamahu’inga’i ‘a e mafatukituki ‘oku ‘omi ‘e he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ki hono kakai. Na’a ne me’a foki ‘o pehe ko e ngaahi tali ki he hia fakakomipiuta ‘o ngaue’aki ‘a e ‘initaneti ‘oku fiema’u ke fakatefito ‘i he lao ‘oku malohi, fakahoko lelei ‘o e lao mo e va fengaue’aki fakavaha’apule’anga foki ‘oku malohi. Na’a ne toe me’a foki ‘o pehe he’ikai lava ‘e ha fonua ‘e taha ‘o fakahoko ‘iate ia pe, neongo kapau na’a nau loto ki ai pe ‘ikai pea ko e vavasaipa ko ha kau’a fonua kuo pau ketau fehangahangai mo ia neongo pe ‘oku tau sai’ia ai pe ‘ikai.

NGATA’ANGA

Ki ha toe fakamatala pe fakaikiiki, fetu’utaki:

Mr ‘Aminiasi Kefu ‘Ateni Seniale Le’ole’o mo e Talekita ‘o e Ngaahi Talatalaaki Hia ‘a e Pule’anga Fika Telefoni: (676) 25-347 (Direct), (676) 781-5314 Fekisimile: (676) 24-005 ‘Imeili: dpp@crownlaw.gov.to

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Tue, 23 May 2017 22:01:44 +0000
FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 8 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA" http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6698-fakamatalaea-makehe-hono-8-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6698-fakamatalaea-makehe-hono-8-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 3:00PM

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 3PM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 14.5 FAKATONGA, LONGITUTE 174.5 FAKAHIHIFO PE 179KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU PE 169KM  TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU HE TAIMI 1:00PM 'ANE HO'ATA. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU FAKAHIHIFO  'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 4 KI HE HOUA (8 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 115KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHIHIFO 'O NIUAFO'OU PE KOE 280KM KI HE HIHIFO-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU 'I HE TAIMI 01:00AM 'A HENGIHENGI.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H).'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U, NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 25C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H). HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO  E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

TAUMALIE          : 07:43PM

MAHATOKA       : 01:41AM 'A HENGIHENGI (11.05.2017)

LA'A MOE MAHINA

TOO E LA'A                 : 06:12PM

HOPO E MAHINA     : 05:55PM KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 3:00PM NA'E MILIPA E 1017.5 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 72%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 7:00PM 'O E EFIAFI NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     MT/SF/GV/ML=                     CRS:  TT/=

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Wed, 10 May 2017 02:28:28 +0000
FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 7 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA" http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6694-fakamatalaea-makehe-hono-7-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6694-fakamatalaea-makehe-hono-7-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 12:00PM.

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 12PM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 14.9 FAKATONGA, LONGITUTE 174.2 FAKAHIHIFO PE 130KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU PE 163KM  HAHAKE-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU HE TAIMI 9:00AM 'OE PONGIPONGI NI. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU FAKAHIHIFO  'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 4 KI HE HOUA (8 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 40KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU PE KOE 195KM KI HE HIHIFO-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU 'I HE TAIMI 07:00PM 'A EFIAFI.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H).'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U, NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 25C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU

TAHI 'O E ONGO NIUA.· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU

HA MAUMAU

KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI,

TONGATAPU PEA MO 'EUA.FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APONGIPONGI KI HE KOTOA E NGAAHI

POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE

TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KIHE HOUA(55-65KM/HR),

PEA HIKI MEI AI KIHE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HE

EFIAFI NI 'PEA TO TAKUTAKU I HA NGAAHI TAIMI A'U PE KIHE MAILETAHI E 50 KIHE HOUA (90KM/H).

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU

MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE FALAITE

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE

MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO

E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

MAHATOKA          : 01:30PM

TAUMALIE             : 07:43PM

LA'A MOE MAHINA

TOO E LA'A                 : 06:12PM

HOPO E MAHINA     : 05:55PM

KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 12:00PM NA'E MILIPA E 1019.4

PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 64%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 3:00PM 'O E EFIAFI NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     MT/SF/GV/ML=

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Wed, 10 May 2017 00:46:41 +0000
FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 6 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA" http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6691-fakamatalaea-makehe-hono-6-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6691-fakamatalaea-makehe-hono-6-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 9:00AM

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 9AM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 15.0 FAKATONGA, LONGITUTE 173.7 FAKAHIHIFO PE 105KM KI HE TOKELAU 'O NIUATOPUTAPU PE 215KM  HAHAKE-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU HE TAIMI 7:00AM 'OE PONGIPONGI NI. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU FAKAHIHIFO  'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 4 KI HE HOUA (8 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 40KM KI HE TOKELAU-TOKELAUHAHAKE 'O NIUAFO'OU PE KOE 195KM KI HE HIHIFO-TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU 'I HE TAIMI 07:00PM 'A EFIAFI.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI 'A HO'ATAA.'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U, NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE TUAPULELULU

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 23C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HA NGAAHI TAIMI 'A HO'ATAA.HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE TUAPULELULU

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO  E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

MAHATOKA          : 01:30PM

TAUMALIE             : 07:43PM

LA'A MOE MAHINA

TOO E LA'A                 : 06:12PM

HOPO E MAHINA     : 05:55PM

KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 9:00AM NA'E MILIPA E 1019.7 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 68%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 12:00PM 'O E HO'ATAA NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     MT/SF/GV/ML=                     CRS:  TT/=

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Tue, 09 May 2017 20:51:33 +0000
FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO 5 "FEKAU'AKI PEA MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ELLA" http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6689-fakamatalaea-makehe-hono-5-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6689-fakamatalaea-makehe-hono-5-qfekauaki-pea-moe-saikolone-fakatalopiki-ko-ellaq

10 'o Me, 2017 English l Tongan 'I HONO TUKU ATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI  'A TONGA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 6:00AM.

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI:

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE ONGO NIUA.

FAKAMATALA'EA KI HE NGAAHI SENITA LALAHI LEKOOTI 'I HE 6AM 'O E 'AHO NI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

·  'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI HE ONGO NIUA.

TU'UNGA 'OE 'EA

KO E  SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO ELLA (KALASI 1) NE TOKA FAKAFUOFUA KI HE LATITUTE 15.0 FAKATONGA,

LONGITUTE 173.6 FAKAHIHIFO PE 110KM KI HE TOKELAU 'O NIUATOPUTAPU PE 225KM  HAHAKE-TOKELAUHAHAKE

'O NIUAFO'OU HE TAIMI 4:00AM 'OE PONGIPONGI NI. KOE SAILOKONE FAKATALOPIKI NI 'OKU NE NGA'UNU

FAKAHIHIFO - TOKELAUHIHIFO 'I HE VAVE KOE MAILETAHI 'E 3 KI HE HOUA (6 KM/HOUA).'I HONO HALANGA LOLOTONGA

'OKU FAKAFUOFUA KENE TOKA 'I HE 170KM KI HE TOKELAUHIHIFO 'O NIUATOPUTAPU PE KOE 110KM KI HE TOKELAUHAHAKE

'O NIUAFO'OU 'I HE TAIMI 01:00PM 'A HO'ATAA.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE 'OTU TONGA

KI NIUATOPUTAPU :

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.

'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI MO HA 'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI

PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA PE KE I AI MOHA TAFEA FOKI.

KI  NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI 'A HO'ATAA.

'AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA FAKATAIMI ,LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MO HA MANAMANA PEA MALAVA KE 'I AI MO HA TAFEA.

KI VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 15-20 KI HE HOUA (30-40KM/HR)

PEA A'U KI HE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR) 'I HA NGAAHI TAIMI.

'AO'AOFIA MO HA 'UHA TU'U MO TO MALAVA PE KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI I VAVA'U,

NGAAHI FEITUU KEHE AO'AOFIA PEA MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

TU'U KI HE TUAPULELULU

KI HE KOTOA E 'OTU TONGA:

ANGI MALOHIANGE MO HAKOHAKO E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE.

LAHI KE 'AO'AOFIA PEA MO HA TU'U MO TO MA'AMA'A PE.

KOE FUA E MAFANA KI NUKUALOFA

MA'OLUNGA TAHA KI HE 'AHO NI   : 28C

MA'OLALO TAHA KI HE POONI         : 23C

..........................................................................

FAKAMATALA'EA KI TAHI

KOE NGAAHI FAKATOKANGA

·  'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI POTU TAHI 'O E ONGO NIUA.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.

· 'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U, HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA.

FAKAMATALA'EA KI HE TU'APO 'APO KI HE KOTOA E NGAAHI POTUTAHI 'OE 'OTU TONGA

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUATOPUTAPU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 30-35 KI HE HOUA (55-65KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR).

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O NIUAFO'OU:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR),

PEA TO TAKUTAKU 'O A'U KI HE HAVILI FAKATUPU MAUMAU 'I MAILETAHI 'E 35-40 KI HE HOUA (65-75KM/HR) HA NGAAHI TAIMI 'A HO'ATAA.

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE TONGAHAHAKE.

KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O VAVA'U HA'APAI, TONGATAPU PEA MO 'EUA:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 'E 25-30 KI HE HOUA (45-55KM/HR).

HOU E TAHI PEA AAKE MALOHI 'AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

TU'U KI HE TUAPULELULU

KI HE KOTOA E POTUTAHI 'O E 'OTU TONGA NI:

ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE MAILETAHI 20-25 KIHE HOUA PEA 'AU KIHE MAILETAHI 'E 30 KIHE HOUA HA NGAAHI TAIMI.

HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI 'AUPITO  E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

HU'A MOE MAMAHA 'O E TAHI

TAUMALIE           : 07:11AM

MAHATOKA        : 01:30PM

LA'A MOE MAHINA

HOPO E LA'A           : 07:00AM

TOO E MAHINA     : 06:05AM

KOE FUA E PALOMETA 'IHE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 6:00AM NA'E MILIPA E 1017.8 PEA KOE HAUHAU 'OE 'EA NA'E PESETI 'E 65%

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO 'E TUKU ATU IA 'I HE TAIMI 09:00AM 'O E PONGIPONGI NI PE OFI KI AI.

..........................................................................

FCD:     LF/SV/SUT=                     CRS:   EM/SO=

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Tue, 09 May 2017 20:02:54 +0000
Fakatokanga Malava ke hoko ha Saikolone Fakatalopiki ki he Onga Niua http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6687-fakatokanga-malava-ke-hoko-ha-saikolone-fakatalopiki-ki-he-onga-niua http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6687-fakatokanga-malava-ke-hoko-ha-saikolone-fakatalopiki-ki-he-onga-niua

09 'o Me, 2017 English l Tongan Ko e  'Alotamaki Fakatalopiki koia ko 22F  'oku toka fakafuofua ki he latitute 15.1 fakatonga longitute 172.7 fakahihifo pe 145km ki he tokelauhahake 'o Niuatoputapu pe 310km  hahake 'o Niuafo'ou he taimi 01:00pm 'oe ho'ataa ni.

Koe 'Alotamaki ni 'oku nga'unu fakahihifo 'i he vave koe mailetahi 'e 7 ki he houa (14 km/houa) pea 'e malava pe kene hoko ko ha saikolone fakatalopiki 'i he houa 'e 12-24 ka hoko mai.

‘I hono halanga lolotonga ‘oku fakafuofua ‘e toka hono senitaa he 80km tokelau o Niuatoputapu he 10pm e pooni pe 70km Tokelau o Niuafo’ou he 7am ‘apongipongi.

Koe ngaahi fakatokanga oku lolotonga tukuatu:

‘OKU KEI TU’U PE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI VAHE FONUA 'O E ONGO NIUA.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE TOENGA 'O E 'OTU TONGA NI.

'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI MOE TAFEA KI VAVA'U PEA MOE ONGO NIUA

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI HE NGAAHI KONGA TAHI 'O E ONGO NIUA MO VAVA'U.

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KE NE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI POTUTAHI 'O KOTOA 'O E 'OTU TONGA NI.  

Koe malohi taha ne a’u kiai e havili he ‘otu Tonga koe noti e 17 he taimi 12pm ho’ata ‘i Niuatoputapu pea koe lahi taha e ‘uha koe 14mm he houa 24 kuo ‘osi ‘i Niuatoputapu ai pe.

‘Oku ‘oatu pe tapou ki he kakai e Fonua mahu’inga pe mateuteu mo fakaongo ange koeuhi koe ngaahi fakatokanga koeni.

Ki ha toe fakaikiiki kataki fetu’utaki kihe telefoni 35355 pe 35008 pe ‘imeili kihe metstaff@met.gov.to pe vakai kihe uepisaiti www.met.gov.to

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Tue, 09 May 2017 04:34:02 +0000
Fakamo’oni Pule’anga Tongá mo e Pule’anga Siainá aleapau ki hono langa ‘o e mala’e sipoti Ako Ma’olunga ‘o Tonga http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6646-fakamooni-puleanga-tonga-mo-e-puleanga-siaina-aleapau-ki-hono-langa-o-e-malae-sipoti-ako-maolunga-o-tonga http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6646-fakamooni-puleanga-tonga-mo-e-puleanga-siaina-aleapau-ki-hono-langa-o-e-malae-sipoti-ako-maolunga-o-tonga

13th 'o 'Epeleli, 2017 English l Tongan Na’e fakamo’oni ‘a e Pule’anga Tongá mo e Pule’anga Siainá ha aleapau ki hono langa ‘o e mala’e sipoti ‘i he Ako Ma’olunga ‘o Tongá ki he Sipoti ‘o e Pasifikí 2019, ‘a ia ‘oku fe’unga  hono mahu’ingá mo e $55 miliona Tonga ‘i he pongipongi ‘o e ‘ahó ní ‘i he ‘Ofisi ‘o e Potungāue MEIDECC.

Na’e fakahā ai ‘e he Tokoni Palēmiá ka ko e Minisitā ki he MEIDECC mo e Potungāue ki Mulí Hon. Siaosi Sovaleni ki he ‘Amipasitoa Siaina ki Tongá ‘a ‘ene hounga’ia ‘i he tokoni kuo fakahoko ‘e he Pule’anga Siainá ‘i hono fakapa’anga ‘o e polokalama fakalakalaka ni.

“’Oku kau ‘eni ‘i ha polōseki mahu’inga ‘i he’etau teuteu atu  ki he fe’auhi Sipoti ‘a e Pasifikí ‘i he 2019, ‘oku mau fakahā ‘a ‘emau hounga’ia mo e fakamālō ‘i he ngāue lahi kuo fakahoko ‘e ho’o kau ‘ōfisá ka e pehē ki he kau ‘ōfisa ma’olunga mei he Pule’anga Tongá ‘i hono fataki mai e ngaué ni mei he ngaahi māhina kuo ‘osí ‘o a’u mai ki he ‘ahó ni.”

Ko e mala’e va’inga ‘oku ‘amanaki ke langá, ‘oku kau ki ai ‘a e fale mamata’anga sipoti ‘e taha, mala’e ‘akapulu ‘e taha, mala’e netipolo ‘e fā, senitā ki he fe’auhi kakaú mo e ngaahi naunau sipoti. ‘Oku fe’unga ‘a e ‘ēlia ko ‘eni mo e sikuea mita ‘e 9,180.

Taimi tatau na’e fakahā ‘e he ‘Amipasitoa ‘a Siaina ki Tongá H.E Huang Huaguang ko e polokalama fakalakalaka lahi taha eni kuo fakapa’anga ‘e he Pule’anga Siainá ‘i Tonga ni.

‘Oku lolotonga ‘i Nuku’alofá ni foki ha kulupu mei Siaina fe’unga mo e toko 15 ke siofi mo sivi’i ‘a e feitu’u ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ai ‘a e ngāué.

‘Oku ‘amanaki ke kamata ‘a e ngāué ni ‘i ‘Okatopa ‘o e ta’ú ni, pea ‘oku fakafuofua ke kakato ia ki Mē ‘o e 2019.

NGATA'ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Thu, 13 Apr 2017 03:17:11 +0000
Fanongonongo pea mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6626-fanongonongo-pea-mei-he-kautaha-uhila-a-tonga http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6626-fanongonongo-pea-mei-he-kautaha-uhila-a-tonga

TOKONI KI HONO TUKUHIFO E HIKI E TOTONGI ‘UHILA KAMATA MEI HE ‘AHO 1 ‘EPELELI 2017

  1. Hili ‘a hono vakai’i fakamuimui ‘o e totongi ‘uhila ‘i he ‘aho 2 Fepueli 2017 na’e toe hiki hake ai e totongi ‘o e lolo hu mai he ngaahi mahina kuo tau situ‘a mei ai ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 8.17 ki he lita (6.16%) mei he seniti ‘e 132.64 ki he seniti ‘e 140.81 ki he lita.
  2. Makatu’unga ‘i he hikihiki ko eni ‘a e totongi ‘o e lolo mo e ‘ikai fe’unga ‘a e pa’anga hu mai ki hono totongi ‘o e lolo ‘oku fiema’u ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila ‘a ia ‘oku fe’unga mo e pa’anga ‘e 2.92 miliona ‘i he lolotonga ni, kuo hiki ai e totongi kuo vahe’i ‘e he Kautaha ki hono fakatau mai ‘o e lolo mei he seniti ‘e 38.67 ki he ‘iuniti (kWh) ki he seniti ‘e 41.51 ki he ‘iuniti (kWh). Ko e hiki ‘aki ‘eni ‘a e seniti ‘e 2.84 ki he ‘iuniti (kWh).
  3. Makatu’unga ‘i he ma’olunga ‘a e totongi ‘uhila ‘i he seniti ‘e 85.86 ki he ‘iuniti (kWh) tupu mei he feliuliuaki e totongi ‘o e lolo tisolo, kuo tali ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ‘o fakafou mai ‘i he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga, ‘i ha founga ngaue ke tokoni ki hono holoki e totongi ‘o e ‘uhila ki he kakai ‘o e fonua, ‘a ia ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi ‘api nofo’anga ‘oku si’isi’i e ‘uhila ‘oku nau ngaue’aki ‘i he ‘iuniti ‘e 100 (kWh) he mahina. ‘A ia ‘oku ‘i ai leva ‘enau ngofua ke holoki (tisikauni) ‘enau totongi ‘uhila ‘aki ha seniti ‘e 15.86 ‘a ia ‘oku tatau moe holo peseti ‘e 18.47 ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘Epeleli 2017. Ko e tokoni ko eni ko e taha ia ‘a e ngaahi fokotu’utu’u ngaue ‘a e Pule’anga ko eni ke faitokonia ‘a e kakai ‘o e fonua. Kuo tali lelei ai ‘e he Pule’anga ‘o Tonga ke fakafoki ha konga ‘ene tiviteni ne totongi mai mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he ta’u fakapa’anga 2015/16, ke fakapa’anga’aki ‘a hono holoki hifo ‘a e totongi totonu ‘o e ‘uhila mei he totongi lolotonga, seniti 85.86 ki he KWH, ki he seniti 70 ki he KWH.
  4. Ko e totongi fo’ou ‘eni ki he ‘uhila ‘a ia kuo tali ‘e he Ma’u Mafai ke kamata ngaue’aki ki he ‘uhila kotoape ‘oku tufaki atu ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki he kau ma’u ‘uhila mei he ‘aho 1 ‘o ‘Epeleli 2017:
RESIDENTIAL CONSUMERS – FIRST 100 KWH
Per KWH Current

Tariff

Adjustment Lifeline Discount New Tariff
Non Fuel Component  Fuel Component 44.35

38.67

0 +2.84 0

-15.86

44.35

25.65

TOTAL 83.02 +2.84 -15.86 70.00
-18.47%

RESIDENTIAL CONSUMERS – IN EXCESS OF 100 KWH NON-RESIDENTIAL CONSUMERS – ALL KWH
Per KWH Current

Tariff

Adjustment Lifeline Discount New Tariff
Non Fuel Component  Fuel Component 44.35

38.67

0 +2.84 0

0

44.35

41.51

TOTAL 83.02 +2.84 0 85.86
+3.42 %

5. Ko e Totongi ‘Uhila ‘oku pule’i ia ‘e he Lao ki he ‘Uhila pea ‘oku tokanga’i ia ‘e he Komisoni ‘Uhila. Ko e ngaahi liliu ki he totongi ‘uhila ‘oku fakatatau ia ki he ngaahi tu’utu’uni ‘i he Aleapau Ngaue ‘a e Kautaha Uhila ‘a Tonga pea mo e Komisoni ‘Uhila. Ko e Pule Fe’unga ko e sino ngaue ia ‘ia e Pule’anga Tonga ‘oku ne pule’i ‘a e totongi tu’uta ‘a e lolo tisolo ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ki hono ngaohi ‘o e ‘uhila.

Malo,

Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

31 Ma’asi 2017

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Tue, 04 Apr 2017 03:35:45 +0000
Ko hono Pulusi ‘o e Fakamatala Fakata’u ki he 2016 http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6611-ko-hono-pulusi-o-e-fakamatala-fakatau-ki-he-2016 http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6611-ko-hono-pulusi-o-e-fakamatala-fakatau-ki-he-2016

28 ‘o Ma’asi, 2017 English l Tongan ‘Na’e fokotu’u ‘a e Kautaha ki hono Pule’I oe Ngaahi Koloa ‘a Tonga (TAMA) ‘I he ta’u 2011 ‘o ne tokanga’I mo fakalele e ngaahi kautaha ‘a e Pule’anga kau ai e Senita ki he Ngaahi Ngaue Iiki (SIC) i Ma’ufanga mo Vava’u;  Kautaha Toutai Sea Star i Tuimatamoana; ‘Apimataka i Havelu mo Tofoa mo e Kautaha Vaka Polinisia I Sopu.

Ka neongo ‘e ne si’isi’I na’e a’usia e he Kautaha ha tupu haohaoa hohoko he ta’u e ua pea pehe foki moe totongi tupu (dividend) ki he Pele’anga.

a)       Ko e ngaahi ola ‘o fakahoa ki he taketi ‘o e 2016 pea mo e ngaahi fakafuofua ki he 2017.

Atita 2016

(T$)

Taketi 2016

(T$)

Fakafuofua 2017

(T$)

Katoa Pa’anga Humai

$749,889

$789,244

$841,668

Katoa Fakamole

$374,071

$343,132

$1,283,555

Tupu haohaoa ‘osi tukuhau’i

$328,915

$62,650

($441,887) *

Ngaahi Fakafuofua ‘ikai fakapa’anga:

  • Lahi kelekele/fale lolotonga lisi atu
  • Ngaue fakalelei mo e monomono
  • Lahi mo’ua fakahoa ki he koloa kotoa

91%

$112,741

0.7%

100%

$121,370

5.2%

100%

$113,618

5.2%

*tu’unga me i he impact o e depreciation hili hono toe fakamahu’inga’I e ngaahi koloa tu’umau ‘a e TAMA.

Na’e ngaue malohi ‘a e Kautaha ke fakahoko ‘a hono lelei taha ‘i hono lisi atu ‘o e ngaahi konga kelekele mo e ngaahi fale, monomono mo fakalelei’i ‘a e konga ‘o e ngaahi koloa ‘a e Kautaha.  Na’e tokoni lahi ‘a e taumu’a ngaue ni ke maa’usia ai ‘e he Kautaha ‘a e ngaahi ola ‘oku ha atu ‘i he fakamatala fakata’u ‘o e 2016.

e)       Feitu’u ‘e ma’u ai e Fakamatala Fakata’u :

Ko e Fakamatala Fakata’u ‘e ma’u atu ia mei he ‘Ulu’i ‘Ofisi ‘o e Kautaha ‘Oku ne Pule’i ‘a e Ngaahi Koloa ‘a Tonga, Senita Ki he Ngaahi Ngaue’anga Iiki, Ma’ufanga. ‘Oku $15.00 ki he tatau ‘e taha ‘o e Lipooti ni ‘oka fiema’u.

f) Fakaikiiki tokoni fakapa’anga mei he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u Fakapa’anga 2016:

i) Pa’anga tokoni mei he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u – Hala

ii) Mo’ua na’e malu’i ‘e he Pule’anga lolotonga ‘a e ta’u – Hala

iii) Tokoni mei he pule’anga kapau na’e si’isi’i he 10% ‘a e kotoa ‘o e humai – Hala

iv) Tokoni mei he pule’anga kapau na’e si’isi’i he 10% ‘a e fakamole ki he koloa tu’uma’u – Hala

NGATA’ANGA

Tuku atu ia mei he: Small Industries Centre, Hala Alaivahamama’o, NUKU’ALOFA, P.O. Box 382; Emeili: tamal.sic@gmail.com Telefoni: (676) 23 880 or 21-880 Fax: (676) 23 800

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Mon, 27 Mar 2017 21:45:01 +0000
Fakataha Paati e Fa (4) ‘a e Va’a ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile – Tonga (15th and 16th Fepueli 2017) http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6598-fakataha-paati-e-fa-4-a-e-vaa-ki-he-fefolauaki-vakapuna-sivile-tonga-15th-and-16th-fepueli-2017- http://www.mic.gov.to/press-releases-tongan-version/6598-fakataha-paati-e-fa-4-a-e-vaa-ki-he-fefolauaki-vakapuna-sivile-tonga-15th-and-16th-fepueli-2017-

17 Ma'asi 2016 Na’e fakahoko ‘ae fakataha mahu’inga ni ‘o fekau’aki tonu moe Sekitoa ki he Fefolauaki Vakapuna Sivile ‘I Nukualofa ni ‘I he ‘aho 15 mo e 16 ‘o Fepueli 2017.  Na’e kau mai ki he fakataha ni ‘a e kau fakafofonga mei he Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila,  ‘a Siaina, ‘Ofisi ki he Malu ‘e Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Pasifiki pe ‘oku ui ko e PASO moe Tafa’aki ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘o e Potungaue ki he ngaahi Ngaue Lalahi e Pule’anga.

Koe taumu’a ‘o e fakataha ni ko hono tokoni’i ‘a e sekitoa ki he Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ni.

Koe Ngaahi Taumu’a Ola ‘o e Fakataha ni :

  1. Ke toe fakamalohia ange ‘a e va fengaue’aki ‘i he vaha’a ‘o e ngaahi Paati ‘e fa (4) ko eni, ‘o fakatefito ki he tafa’aki ‘a hono fakalakalaka’I ‘a e ngaahi ngaue ki he fefolau’aki vakapuna sivile ‘a Tonga ni

 

  1. Koe fakamo’o ni ‘o ha  Aleapau ki he hokohoko atu ‘o e Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e

Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga moe Potungaue Fefolau’aki

Vakapuna Sivile ‘a Siaina, ki he hokohoko atu ‘a e hono ‘omai ‘o e ngaahi tokoni ki Tonga ni

 

  1. Koe fakamo’o ni ‘o e Aleapau Fengaue’aki ‘I he vaha’a ‘o e Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo e PASO, ke lava ‘o toe fakamahino’I ange ki he PASO kenau lava ‘o ‘ilo mo nau feangai moe ngaahi fa’unga fakatekinikale ‘o e vaka MA60 ngaahi mei Siaina

Koe ngaahi taumu’a Ola ni, ‘o ku ne poupou ki he sekitoa ‘oe Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘I

Tonga ni pea te ne fakamalohi’I ai ‘a e vaa fengaue’aki ‘a Tonga moe  Potungaue Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Nu’usila, Siaina, mo e PASO.

Ki ha toe fakikiiki moha fehu’i, Kataki fetuutaki kia Mrs. Kelela Tonga, CEO Le’ole’o ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘ae Pule’anga, Ph 23-100, Ext 204, pe  Mrs. Vinolia Salesi, Talekita ‘ihe Tafa’aki Fefolau’aki Vakapuna Sivile Ext. 115.

]]>
tfisiilose@mic.gov.to (Administrator) Press Releases Tongan version Thu, 16 Mar 2017 20:26:14 +0000