Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

“Ope atu ‘i he me’a ha mai”

E-mail Print PDF

24 ‘Aokosi 2016 ‘Oku tau fa’a fanongo he kupu’i lea, Ko e fanau ‘a e ‘amanaki’anga ki he kaha’u”, ka ‘oku tau a’usia nai ‘a e ‘uhinga loloto ‘o e kupu’i lea ni?

Hangee pe ko ia ‘oku tau ‘ilo’i he taimi ni, ‘oku ‘i he lotolotonga ‘o ha feinga-tau faingata’a lahi ‘a Tonga – ko e feinga ko ia ke tau’i ‘a e ngaahi fokoutua ‘ikai ke pipihi. Ko e 99% ‘o e kakai lalahi ‘o Tonga ‘oku nau tu’u lavea ngofua[1] ki he ngaahi fokotua ‘ikai pipihi, pea 67.6% ‘o e kakai Tonga ‘oku nau sino[2] nge’enge’e. Ko e sino nge’enge’e ‘a e longa’i fanau ko e me’a mo’oni ia ‘i Tonga, pea ko e taha ia ‘o e me’a ‘oku tokangaekina ‘i he Hala Fononga (Palani Fakafonua ki hono ta’ota’ofi mo tokaga’I ‘a e ngaahi Fokoutua ‘ikai ke Pipihi 2015-2020)

Ko e polokalama TV ‘i he uike ni ‘a e Tonga Mo’ui Lelei ‘oku tokanga ki he sino nge’enge’e ‘a e longa’i-fanau, ‘a ia ko e konga ‘eni ‘o e ngaahi polokalama ‘e tolu ‘oku ne tataki kitautolu ki he ‘Aho Fakamamani-lahi ‘o e Mafu, ‘a hono ngaahi mo’oni’i me’a, pea mo e vakai ki he kaha’u. ‘E kau fakataha heni pea mo Monika Tu’ipulotu mei he Tonga Mo’ui Lelei, ‘a Toketa Viliami Puloka, ko e tokotaha Ngaue ki hono Faka’ai’ai ‘o e Mo’ui Lelei, ‘a ia ‘oku ne lolotonga fakahoko ha fekumi ki he to’onga mo’ui ‘a e longa’i fanau ‘i Tonga ni; pea kau mai foki mo Lesieli Vanisi, ko e tokotaha ngaue ki he me’atokoni mei he Potungaue Mo’ui. Ko e toko ua ko’eni ‘oku ‘i ai ‘ena taukei ‘I he ngaue mo e longa’i fanau ‘i he ngaahi ta’u motu’a kehekehe ‘i ha ngaahi ta’u lahi, pea ‘oku na poupou malohi ke vave hono a’usia ‘e Tonga ‘a e ngaahi taumu’a ‘o e Halafononga Fakafonua.

‘Oku mau fakaafe’i atu koe ke ke kau mai ‘I he Tu’apulelulu, ‘i ha potatala ‘e feinga ke ope atu ‘i he ngaahi kaveinga talanoa angamaheni, kae talanoa ki he halafononga ki he kaha’u.

 

‘Oku poupou’i foki mo fakapa’anga ‘e he Pule’anga Tonga mo e Pule’anga ‘Aositelelia ‘a e Hala Fononga, pea sekelitali mo fakahoko ngaue ‘a e Tonga Mo’ui Lelei.

 

Tu’apulelulu 25 ‘o ‘Aokosi 2016

 

7.30 efiafi ‘i he TV Tonga 1

 

TongaHealth’s website is: http://www.tongahealth.org.to

 

Tonga Mo’ui lelei! Mo’ui Lelei, Mo’ui Fiefia!

 

[1] STEPS Report 204, page 48, table 51: “Percentage of NCD risk categories among both sexes by age group”

 

[2] STEPS Report 2014, page 55, table 70: “Obesity comparison for both sexes”

Last Updated ( Thursday, 25 August 2016 10:16 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 196

Who's Online

We have 231 guests online

PUBLIC ENTERPRISES