Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

’Oku fie kau mai hoku husepaniti mo au!

E-mail Print PDF

21 Siulai 2016 Na’e kau ‘a Lesieli ki he fakamo’oni ke kau ki he “Laine Tukuifi” ‘I ha ngaahi uike kuo mahili atu fakataha mo ha kau Tonga ‘e toko 180 kehe. Ko e laine ko eni ‘oku tokoni ai mo hano fakahinohino e kakai ‘oku nau fie tuku ifi, kamata mei he ‘aho 31 Me ‘o e ta’u ni.

Ko Lesieli ko e taha ia ‘o e ‘uluaki ni’ihi ne nau kau mai ki he polokalama laine Tuku Ifi pea ‘oku hokohoko mai ai pe ‘ene kau mai. ‘I he uike kuo’osi ne toe makehe ange ia, pea ne ‘ikai ke ne lava ke fa’a tatali ki he ‘aho ko ia ke fehokotaki ai ia ki he Laine Tuku Ifi. ‘I hono tali hake pe ‘e Tupou Tu’ilautala (‘Ofisa ma’olunga ‘i he tafa’aki tapaka) ‘a e telefoni, na’a ne fu’u fiefia mo ofo foki ‘i he’ene fanongo ki he vekeveke mo e fiefia ‘a Lesieli mo ne fakamatala ‘o pehe “’Oku fie kau mai mo hoku husepaniti” “‘Oku ne fie tuku ifi ‘i he taimi ni”

Ko e taha ia ‘o e ngaahi fakatata mahino ki he ola lelei ‘o e polokalama uike ono ‘a e TUKU IFI LEVA na’e kamata ‘i he uike faka’osi ‘o Me. Ko e polokalama foki ko eni ko e fokotu’utu’u ia mo hono fakahoko ‘e he Potungaue Mo’ui, pea ‘oku tokoni mo fakapa’anga ia ‘e he Pule’anga ‘o Tonga, Pule’anga ‘o ‘Aositelelia, Kautaha Mo’ui ‘a Mamani, pea mo e Tonga Mo’ui Lelei.

‘Oku to e fakahoko foki ‘e he Tonga Mo’ui Lelei ‘a hono fakapa’anga mo e fengaue’aki  ki hono  muimui’i mo e sivisivi’i ‘o e polokalama ni ki ha ola lelei ‘e ma’u mei ai. Ko hono fakapa’anga ko eni ko e konga ia e aleapau ta’u ‘e nima ‘i he va ‘a e Tonga Mo’ui Lelei mo e Pule’anga ‘Aositelelia, fe’unga mo e A$2.1 miliona (T$3.2 miliona) ki hono tokoni’i ‘a hono ngaue’i ‘o e Palani fokotu’utu’u fakafonua ki he ngaahi mahaki ‘ikai ke pipihi ki he ta’u 2015-2020.

‘ I he Tonga Mo’uilelei ‘ i he uike ni, ‘oku mau fakafe’i atu ai ko e ke ke lava mai ‘o fanongo ki he tamai pea ko e taha ‘o e kau taki lotu hotau fonua ni ko Faifekau Laki Pifeleti ki he’ene talanoa fekau’aki mo e polokalama Tuku Ifi Leva mo hono ngaahi ola. Pea te ke lava ke ma’u ai mo ha ngaahi fakamatala ki he mo’oni’i me’a mo ha ngaahi ola fakasetisitika fekau’aki mo e polokalama Tuku Ifi Leva me ia Dr ‘Ofa Tukia, mei he tafa’aki ki he faka’ai’ai ‘o e mo’ui lelei ‘a e Potungaue Mo’ui.

Ne hulu ‘aupito e ngaahi fakamatala ne na vahevahe mai pea ne lava ke konga ‘e ua ‘a e polokalama ne mau fakahoko. ‘Oku mau fakaafe’i atu kimoutolu ke mo u kau mai ki he konga ‘uluaki ‘o e polokalama....

Tu’apulelulu, 21 ‘o Siulai 2016
7:30 efiafi ‘I he TV Tonga 1
Tonga Mo’uilelei! Mo’ui Lelei, Mo’ui Fiefia!

Tuku ifi Leva’s website is: http://www.tapuifitonga.com

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 192

Who's Online

We have 189 guests online

PUBLIC ENTERPRISES