Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Tuku Ifi Leva

E-mail Print PDF

25 Me 2016 “‘Oku hanga ‘e he tapaka ‘o tamate’i e vaeua ‘o e kau ifi tapaka. ‘Oku ofi ‘i he toko 6 miliona ‘a e kakai ‘oku tamate’i ‘e he tapaka ‘i he ta’u. ‘Oku laka hake ‘i he toko 5 miliona ‘o e ni’ihi ko ia kuo mate ‘i he’enau  ifi e tapaka, pea laka hake leva ‘i he toko 6 kilu ko e ni’ihi na’e ‘ikai ke nau ifi tapaka ka ko hono kapuhia kinautolu ‘e he ‘ahu’i tapaka ‘i he ifi ‘a e kakai kehe.” (WHO website).

Ko e taha foki e tapaka ‘i he ngaahi  makatu’unga lalahi ‘e fa (4) ‘oku nau fakatupu ‘a e ngaahi fokoutua ‘ikai ke pipihi ‘i Tonga, pea ko e konga mahu’inga ia ‘o e Hala Fononga ki he Tonga Mo’ui Lelei 2015-2020.

Ko e ‘aho 31 ‘o Me, 2016 ‘a e ‘Aho Fakamamani lahi ‘o e Tapu Ifi Tapaka,  pea ‘oku tuku atu  ai ‘e he Potungaue Mo’ui ha kemipeini ‘e lele ‘I he uike ‘e 6 ke fakafepaki’I ‘ae ifi ‘o e tapaka. Ko e kemipeini  “Tuku Ifi Leva”,  ko e polokalamafakafonua ke  faka’ai’ai‘a e mo’ui lelei, mo tokangaekina ‘a e ngaahi fakatu’utamaki ‘o e ifi tapaka pea mo hono kapuhia ko ia ‘o e ni’ihi ‘oku ‘ikai ke nauifi tapaka. ‘Oku tokoni’i foki e polokalama faka’ai’ai ko eni ‘e he pule’anga Tonga, pule’anga ‘Aositelelia, Kautaha Mo’ui ‘a Mamani,, pea mo e Tonga Mo’ui Lelei. ‘Oku toe fakapa’anga foki ‘e he Tonga Mo’ui Lelei ‘a hono tokanga’i, muimui’i mo hono vakai’i e ola lelei ‘o e polokalama  kemipeini ko’eni. Ko e fakapa’anga ko eni ko e konga pe ia e aleapau  tokoni pa’anga ‘e 3.2 miliona ‘i he vaha’a ‘o e Tonga Mo’ui Lelei, pea mo e pule’anga ‘Aositelelia ke tokoni’I hono ngaue’i ko ia ‘o e Palani  Fakafonua ki  hono fakafepaki’i ‘o e ngaahi fokotua ‘ikai ke pipihi.

‘Oku mau fakaafe’I atu kimoutolu ke mou fe’iloaki mo e ongo ‘ofisa ‘oku na tataki e timi  ‘a e Va’a Faka’ai’ai ‘o e Mo’ui Lelei ‘I he polokalama “Tuku Ifi Leva”. Ko e ongo ‘ofisa ni ko ‘Eva Mafi, ko e ‘Ofisa Ma’olunga mei he Va’a Faka’ai’ai ‘o e Mo’ui Lelei, pea mo Tupou Tu’ilautala, ko e ‘Ofisa Ma’olunga ki he Ta’ofi Ifi Tapaka, ‘I ha’ana potatala pea mo Monika Tu’ipulotu, ko e tokotaha ia ‘oku ne tokanga’I e Va’a  Polokalama ‘a e Tonga Mo’ui Lelei. Feinga leva ke ke mea’I ‘a e ongo helo ni ‘I he kau ngaue ‘a e fonua, ‘oku na fai ‘osikiavelanga hono langa ha Tonga Longomo’ui mo ha Tonga Mo’ui Lelei.

On TV Tonga 1, Thursday the 26th of May 2016 at 7:30pm.

‘I he TV Tonga1, Tu’apulelulu ko hono 26 Me ‘I he 7:30pm.

Tonga Mo’ui lelei! Mo’ui Lelei, Mo’ui Fiefia!

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he Tonga Health

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 180

Who's Online

We have 143 guests online

PUBLIC ENTERPRISES