Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tokolahi ‘o e kakai na’a nau kau ki he Fili Fale Alea 2017

Tokolahi ‘o e kakai na’a nau kau ki he Fili Fale Alea 2017

E-mail Print PDF

27 Novema 2017 Na’e fe’unga mo e toko tolu mano hivaafe onongeau hongofulu mā ua (39,612) ‘a e kakai fakalukufua na’a nau kau atu ki he Fili Fale Alea ‘o e ta’ú ni ‘a ia ko e peseti ia ‘e onongofulu ma fitu (67%) ‘a e tokolahi ‘o kinautolu ne nau ‘osi lēsisita fili.

Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he Komisoni Filí ko e tokolahi fakakātoa ‘o e kakai ne nau lēsisita ki he Fili Aleá ko e toko nima mano hivaafe mā tolu (59,003).

Ko e toko tolu mano nimangofulu mā taha (30,051) ‘o kinautolu na’e lēsisita filí ko e kakai fefine pea ko e toko ua mano valuafe hivangeau nimangofulu mā ua (28,952) ai ko e kakai tangata.

Ko e fakakatoa ‘o e kakai na’e ‘ikai ke nau filí ka na’a nau ‘osi lēsisita ko e toko taha mano hivaafe tolungeau hivangofulu mā taha (19,391).

Fili Fale Alea 2014

‘I hono fakafehoanaki ki he Fili Fale Alea ‘o e ta’u 2014 na’e fe’unga mo e toko fā mano fitungeau uongofulu mā fitu (40,727) ‘a e kakai na’e kau atu ki he Fili Fale Aleá ‘a ia ko e peseti ia ‘e fitungofulu mā hiva (79%)‘a e tokolahi ‘o kinautolu ne nau ‘osi lēsisita filí.

Ko e tokolahi fakakātoa ‘o kinautolu ne nau lēsisita filí ko e toko nima mano tahaafe fāngeau fāngofulu mā fitu (51,447).

Ko e toko ua mano fāafe ongongeau valungofulu mā tolu (24,683) ‘o kinautolu na’e lēsisita filí ko e kakai tangata pea ko e toko ua mano nimaafe fitungeau uongofulu mā ua ai ko e kakai fefine (25,722).

Ko e tokolahi ‘o e kakai ne ‘ikai kenau kau ki he Fili Fale Alea ‘o e ta’u 2014 ko e toko taha mano fitungeau uofulu (10,720).

Fili Fale Alea 2010

‘I he Fili Fale Alea ‘o e ta’u 2010 na’e fe’unga mo e toko tolu mano valuafe nimangeau hongofulu mā ono (38,516) ‘a kinautolu ne nau kau atu ki he Fili Fale Aleá ‘a ia ko e peseti ia ‘e hivangofulu mā taha (91%) ‘a e kakai ne nau lēsisita filí.

Ko e tokolahi fakakātoa ‘o e kakai ne nau lēsisita filí ko e toko fā mano uaafe uangeau tolungofulu (42,230) pea ko e toko toluafe fitungeau hongofulu mā fā (3,714) ai na’e ‘ikai kenau kau ki he Fili Fale Aleá.

Fakatatau ki he sitetisitiká ‘oku holo ‘a e tokolahi ‘o e kakai na’a nau kau ki he Fili Fale Alea ‘o e ta’u ni fakatatau ki he fili ‘o e ta’u kimu’á. Ka neongo ‘a e holo ‘a e kakai ‘oku nau kau atu ki he Fili Fale Aleá ‘oku mahino mei he sitetisitiká ‘oku lahi ‘a e vā mama’o lahi meia kinautolu ne nau ikuna ‘a e fili ‘a e vāhenga takitaha ‘o fakatatau ki he fika uá ‘a ia ‘oku faka’avalisi ki he peseti ‘e uofulu mā ua (22%) ‘a e vā mama’ó ‘i he fili Fale Alea na’e toki fakahoko.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

Who's Online

We have 243 guests online

PUBLIC ENTERPRISES