Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tokoni ke Tauhi e Ma’uma’uluta ‘i he nofo ‘a e Kolo

Tokoni ke Tauhi e Ma’uma’uluta ‘i he nofo ‘a e Kolo

E-mail Print PDF

10‘Aokosi 2017 Na’e foaki ‘e he Tokoni Polisi Komisiona, Pelenatita Vaisuai ha tokoni ‘i hono fakapa’anga ‘e he TongaMo’uilelei ha ngaahi pasikala, vesi mo ha kasa ke ngaue’aki ki hono tauhi e ma’uma’uluta ‘o e ngaahi kolo ki he kau Polisi Fakakolo ‘o e ngaahi kolo ‘o Ma’ufanga, Ha’akame, Kolonga, Fo’ui, Fanga pea mo Touliki ‘i he ‘aho Tusite 8 ‘o ‘Aokosi ‘i he Fale Ifi pe ‘o e Polisi Tonga.

Ko e tokoni ko eni ‘oku ‘i loto ia ‘i he pa’anga ‘e $31950 mei he tokoni ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia (AusAid) ki he Tonga Mo’uilelei  ‘o fakafou ki he ngaue Tokamu’a ‘a e Polisi (Prevention & Control Unit) pea ‘oku ‘i ai mo ha ngaahi tokoni kehe pe.  Ko e konga ia hono ngaue’i ‘a e Palani Fakafonua ki hono Tokangaekina ‘o e ngaahi Fokoutua ‘ikai ke pipihi, ‘o fakataumu’a ke fakaivia e kau Polisi Fakakolo, ke nau tokoni ki hono ta’ota’ofi ‘a e ma’u e kava malohi tapu ‘i he ngaahi kolo, pea mo nau tokoni ki he Potungaue Polisi Tonga, ‘i hono fakamalohi’i ‘a hono tauhi ‘o e Lao ki he ma’u ‘o e kava malohi tapu ‘i he ngaahi kolo.

‘I he lea ‘a e Tokoni Komisiona ‘i he ouau ni na’a ne fakamahu’inga’i ai ‘a e ngaue fakataha ‘a ‘enau Potungaue pea mo e kau Polisi Fakakolo ‘o e ngaahi kolo koe’uhi ko e malu ‘a e nofo ‘i he sosaieti, pea pehe ki hono fe’aveaki mo fevahevahe’aki ‘o e ngaahi fakamatala mei he kolo ke ta’ota’ofi mo teke mama’o ‘a e ngaahi faihia.

“’Oku saiange ‘a ‘etau faka’ehi’ehi mo ta e lango kei mama’o kae‘oua ‘e toki hoko e fakatamaki pea lavea ai e ngaahi kupu ‘o e famili. Ke tau fevahevahe’aki mo fe’ave’aki ‘a e ngaahi fakamatala mei he ngaahi kolo, he ko moutolu ‘oku mou ‘ilo lahiange ki he nofo ‘a e komiunitii.”

Na’a ne fakamalo’ia’i aipe foki ‘a e fietokoni mo e va ngaue ‘a e Potungaue pea mo e TongaMo’uilelei pehe ki he kau Pule FakaVahe, Ofisa Kolo mo e kau Polisi Fakakolo ki hono lipooti mo tokoni ke fakasi’isi’i e ngaahi hia ‘oku fakatupunga ‘e he ‘olokaholo. He ko e lahitaha ‘o e ngaahi hia ‘oku lipooti mei he ngaahi kolo ‘oku fakatefito pea felave’i mo e ma’u ‘olokaholo.

Na’e lea mo e ‘Ofisa Kolo ‘o Fo’ui ‘i he fiefia ‘i he’enau taa’imalie ‘i he ‘ofa ni ‘e hoko ‘a e ngaahi naunau ko e tokoni ki he fakahoko fatongia ‘a e ni’ihi kuo nau pole ki he fatongia ni.

“Neongo ko e ki’i ngaue ‘oku ‘ikai ke fu’u manakoa he ‘oku ‘ikai ha fa’ahinga me’a’ofa pe ko ha vahenga ka ‘oku fakamalo’ia’i ‘a kinautolu ‘oku fie foaki honau taimi ki he ngaue ni. Pea neongo ‘e ‘ikai malava ‘o ta’ofi ‘a e ngaahi faihia ‘i he kolo ka ‘oku hoko ko e fakama’ama’a pea tokoni ki he’emau ngaahi fakahoko fatongia.”

‘I he lea fakamalo ‘a ‘Inisipekita Vailea, na’a ne lave ai ki he mahu’inga ‘o e tu’u fakataha mo e ngaahi kupu fekau’aki ke fai e tokateu mo e tokamu’a ki he ngaahi fakatamaki ‘oku ne uesia ‘a e nofo pea ne toe fakamanatu ke mahu’inga’ia e kakai ‘oe fonua ‘i he ngaahi ngaue pehe ni pea ke ‘oua ‘e hoko ‘a e Kau Polisi ko ha me’a ke ilifia ki ai ‘a e kakai ka ko honau unga’anga ‘i he’etau nofo ‘i he sosaieti.

Na’e ‘i he fakataha’anga ni ‘a e Pule Lahi ‘a e TongaMo’uilelei, Kau Pule Polisi ‘o e Ngaahi Vahe, Kau Pule Faka Vahe, Kau ‘Ofisa Kolo, Kau Polisi Faka-kolo pea mo e kau fakaafe kehe pe.

‘Oku ‘amanaki ke fakahoko mo e tokoni tatau ki ha ngaahi kolo ‘i Vava’u.


Ngata’anga

Tukuatu mei he Kautaha Tonga Mo’uilelei, Telefoni: 67625721, ‘imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Who's Online

We have 766 guests online

PUBLIC ENTERPRISES