FAKATOKANGA – Palopalema Faka-komipiuta

Monday, 15 May 2017 16:31
Print

15 Mē 2017 ENGLISH ‘Oku lolotonga tufaki ‘i māmani ‘a e fakatokanga ko ‘ení, Koe fakatokanga ki he palopalema fakakomipiuta oku uesia ai ‘a e kakaí moe ‘ū kautaha ‘i māmani he taimí ni.

‘Oku ‘i ai ‘a e hoha’a mo e tokanga makehe ‘a e Potungāue MEIDECC mo e Timi ‘oku nau ngāue ki he ngaahi me’a fakatu’upakē fekau’aki mo e komipiutá (CERT) ke tuku atu ‘a e fakatokanga ko ‘ení ki he kakai ‘o e Fonuá.

“’Oua ‘e click ‘i ha tu’asila pe ko ha ‘imeili ‘oku ‘ikai keke ‘ilo, he ‘e malava pē ‘o palopalema ai ho’o komipiutá.”

‘Oku ‘i ai ha tu’asila pe ko ha ‘imeili ‘e malava keke ma’u, ‘oku ‘ikai fiema’u keke click ai ‘o kapau ‘oku ‘ikai keke ‘ilo’i.

Kataki lau pea tufaki atu ‘a e na'ina'i ko ena. Tokanga ‘i hono ngāue’aki ho komipiuta !

Fakaikiiki fetu’utaki mai ki he CERT pe koe MEIDECC :  Ph : 23-78 pe ko e ‘imeili:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

Last Updated ( Monday, 15 May 2017 16:54 )