Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Faka’atā Paake ‘o Va’epopuá ke fakahoko ai ‘a e fakamālohisinó pēhē ki he ako va’inga

Faka’atā Paake ‘o Va’epopuá ke fakahoko ai ‘a e fakamālohisinó pēhē ki he ako va’inga

E-mail Print PDF

28 'o Ma'asi, 2017 Na’e faka’atā e Paake ‘o Va’epopua ‘o me’a ai ‘a ‘Eiki Fatafehi ‘o Lapaha Tuita Filipé ‘a ia ko e polokalama sipoti ma’a´e ngaahi potungāue ‘a e Pule’angá ‘i he Paake ‘o Va’epopuá  ‘o fakakaveinga’aki ‘a e ‘Mo’ui Lelei, Mo’ui Fiefia’ ‘i he ‘aho Falaite ko hono 24, ‘o Ma’asi 2017.

‘I he lea ‘a e ‘Eiki Palēmiá Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva na’a ne fakahā ai ‘oku ‘ikai ko ha fakaava eni e pa’aké, ka koe’uhinga pe ke faka’atā ke kamata ai e ako va’ingá.


“‘Oku ‘ikai ko ha fakaava eni e paake ko ení, ko e ’uhinga pe 'etau ‘i hení ko ’etau hanga ‘o faka’atā ka e kamata e ako va’inga ki heni ka e toki hoko atu hono teu fakakakato e mala’é ke hokohoko atu ‘etau fakamalohi sinó.”

“‘E ‘i ai pē mo e ngaahi me’a kehe e fai he feitu’ú ni ka ‘e toki tanaki mai ia ‘a mui.’Oku kau heni mo e fakakaukau ke fokotu’u ha mala’e tāpulu”.

Na’e fakahā ‘e he ‘Eiki Palēmiá ko e ngāue lahi ne fakahoko ki hono teuteu’i e pa’aké pea ‘oku kei toe lahi ‘a e ngāue ke fakahoko ki aí.

“Koe ngāue lahi faka’uli’ulia ‘oku toe ke faí. Koe ngāue foki ko ení ‘oku ‘ikai ko ha poloseki ia ke pēhē na’e ‘i ai ha patiseti tokoni mai e pule’angá. Ne fakakaukau’i e me’a ko eni ‘i tu’a pē. Pea neongo na’e ‘i ai pe e ngaahi tokoni ‘a e pule’angá, ka koe tokoni lahi taha ki heni ko e Port Authority pea mo e Poate ‘Uhila, ‘aki pe ‘enau volenitia ‘i he’enau mamata pe ki he feitu’ú ni pea nau pole ai tenau tokoni mai”.

Na’e fakamalo’ia foki ‘e he ‘Eiki Palēmiá e Minisitā ki he Potungāue ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’angá Poasi Tei ki he ngaahi tokoni kotoa e Poaté, kau ki ai ‘a e Waste Management mo e Poate Vaí. ‘Ikai ngata aÍ na’a ne fakahā ne ‘i ai pē moe ngaahi tokoni fakapa’anga mei he kakai mei tu’a pea ko e ngaahi tokoni kotoa ko ení kuo ’osi fakamā’opo’opo ia ke fakahoko  hano fakamahu’inga fakapa’anga.

Ko e polokalama sipoti ‘e ua ne lava ke kamata’aki e va’ingá he ‘aho Falaité ‘a ia koe netipolo moe volipolo. Koe timi sipoti katoa ‘e valu ne kau atu ki he polokalamá ‘a ia koe timi mei he ‘Öfisi Palēmiá, Komisoni ki he Kau Ngāue Fakapule’angá, Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonuá, Potungāue Mou’í, Potungāue  Fakamatala ‘Eá, Ma’u’anga Iví, Ma’u’anga Fakamatalá, Fakatamaki Fakaenatulá, ‘Ātakaí, Feliuliuaki ‘o e ‘Eá mo e Fetu’utakÍ (MEIDECC) pea mo e Potungāue Pa’aná mo Palani Fakafonuá.

Ne kau atu foki moe ongo timi volipolo na’a na fainolo he ‘Tavale Volleyball Tournament 2016’ ‘o na faka’ali’ali tuku he polokalama sipotí.

Na’e me’a foki ‘a Nöpele Ma’afu mo e Minisitā ki he Potungāue ‘a e Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’angá Hon Poasi Tei pea pēhē ki he Pule Lahi ‘a e ngaahi potungāue ‘a e pule’angá mo e kau fakaafe makehe ‘i he polokalama sipotí.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki.

 

Who's Online

We have 216 guests online

PUBLIC ENTERPRISES