Home / NEWS TODAY / Press Releases English / FOLOFOLA TĀPUNI TO’U FALE ALEA 2016/2017 FALE ALEA ‘O TONGA 2/03/2017

FOLOFOLA TĀPUNI TO’U FALE ALEA 2016/2017 FALE ALEA ‘O TONGA 2/03/2017

E-mail Print PDF

03 Ma'asi 2017

‘Eiki Sea,

‘Oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ‘i he’etau tū’uta lelei mai ki he ‘aho ni, pea ‘i he kakato ko ia ‘a e to’u Fale Alea ‘o e ta’ú ‘oku kei laumālie lelei pē pea pehē ki he ‘Eiki Palēmia mo e Kapineti, kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpele mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakai.

Kuo lava ‘a e ngaahi ngāue lahi ‘i he lolotonga ‘o e ta’ú, kā ‘oku kei mahu’inga pē ke takiekina ‘a e tokanga ki he ngaahi kaveinga ki he lelei fakalukufua mo e ma’uma’uluta ‘a e nofó ‘o kau ki ai ‘a e fakalakalaka ‘o e akó pea pehē ki he tu’unga faka’ekonōmika mo fakasōsiale ‘o e fonuá.‘Oku fakatokanga’i foki ‘a e ngaahi tokoni kotoa kuo fakahoko mai mei he ngaahi Pule’anga mulí ‘i he lolotonga ‘o e ta’ú ki he langa fakalakalaka ‘o e fonua.

‘Oku ‘i ai ‘a e fakamālō makehe koe’uhī ko e ‘ofa kotoa ‘i he lolotonga ‘o e po’uli kuo tō ki he fonuá ‘i he hala ‘a ‘Ene ‘Afio, Kuini Halaevalu Mata’aho ko e Kuini Fehuhu ‘o Tonga.

Talamonū atu kiate kimoutolu kotoa.

‘Ofa atu

Last Updated ( Friday, 03 March 2017 09:29 )  

Who's Online

We have 230 guests online

PUBLIC ENTERPRISES