Home / NEWS TODAY / Press Releases English

Press Releases

This section outlines official Press and Media Statements issued by the Ministry of Information and Communications in addition to Press Releases from the Prime Minister's Office and other Government Ministries and Departments.

Ako Ma’ae Tukui Kolo na’e tali ‘enau kole tokoni ki he Pa’anga Talasiti ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea

E-mail Print PDF

18 ‘o Sanuali, 2017 Na’e fakaava ‘i he pongipongi ní ‘e he Pule Ngāue ‘o e Potungāue Fakamatala ‘Eá, Ma’u’anga Iví, Ma’u’anga Fakamatalá, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatulá, ‘Atakaí, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utakí (MEIDECC), Paula Pouvalu Ma’u ha polokalama ako ‘aho taha ma’ae ngaahi kolo na’e tali ‘enau kole tokoni ki he Pa’anga Talasiti ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Eá, ‘i he ‘ӧfisi pe ‘o e Potungāue. Na’e fokotu’utu’u ‘a e polokalama ní ‘e he Poloseki Pa’anga Talasiti ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea (Climate Change Trust Fund).

Ko e taumu’a ‘a e ako ní ke toe mahino kia kinautolu ne lave monū he faingamālie tokoni ‘a e polosekí, ki hono tauhi ke tolonga pea mo tu’uholoaki ‘a e ngaahi ‘inivesi mo e ngaahi ma’u’anga pa’anga ke tokoni ki hono matatali e ngaahi nunu’a ‘a e Feliuliuaki ‘o e ‘Ea ‘i he tukui koló. ‘Oku ngāue ‘a e komiti ní ki hono matu’uaki ‘a e ngaahi fakatamaki fakaenatula ‘i he fanga ki’i sekitoa ‘oku tu’u lavea ngofua pea pehé ki he kotoa ‘o e ngaahi kolo ‘i Tonga ní.

Na’e fakahā ‘e Paula Ma’u ko e ngaue ni ‘oku fakapa’anga ia ‘e he Pangikē Fakalakalaka ‘o ‘Esiá ‘aki ‘a e taumu’a ke matu’uaki ‘a e feliuliuaki ‘o e ‘ea´ kae tautautefito ki he ngaahi kolo ‘oku nau tu’u lavea ngofua ‘i Tongatapu ní.

“Ko e pa’anga tokoní ‘oku fe’unga moe $5miliona (5, 000, 000 US$), pea ko e $4miliona ne to’o mei ai ‘o fakahu tipositi ki he pangike ke fakapa’anga’aki ha ngaahi fiema’u fakata’u ‘a e poloseki. Ko e $1miliona leva ‘oku toe ke fai’aki ‘a e ngaahi ngāue hange ko hono fakalele ‘o e polosekí mo to’o ai ‘a e pa’anga ke tohi kole mai kiai ‘a e ngaahi kolo.”

Na’a ne lave foki ko e polokalama ni ‘oku ha’u ia mei he poloseki ki he Tali Teke’i ‘o e Uesia ‘o e Feliuliuaki ‘o e ‘Eá ‘a ia ‘oku ‘iloa ko e Climate Resilient Sector Project (CRSP). Ko e mahu’inga fakapa’anga CRSP ‘oku ‘i he $20miliona, ‘o toki vahevahe fakakongokonga ia, ‘o kau ai koeni ‘a e Pa’anga Talasiti ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Eá.

‘I he fakamatala ‘a Ma’ú, ‘oku ‘ikai koe ‘osi eni ‘a e polosekí, ka koe hokohoko atu eni ‘a e fengāue’aki tokoni ki he ngaahi koló. Ko e poloseki ‘e 33 mei he ngaahi poloseki kole tokoni fakakatoa ‘e 214 na’e talí pea mei he poloseki ‘e 33 koiá, koe poloseki ‘e 24 ai ko e poloseki ia felave’i mo e vaí.

Ko e faka’amu ‘a e Va’a Ngāue ki he Feliuliuaki ‘o e ‘Ea ke tokoni’i e ngaahi kolo ‘oku tu’u lavea ngofua ange, kenau lava ‘o matu’uaki mo taliteke’i ‘a e ngaahi palopalema ki he feliuliuaki ‘o e ‘ea.

‘E fakahoko ‘e he va’a ngaue ní ha ako makehe ‘i he ‘aho 18 ‘o Sanuali 2018 ‘i he ‘Ofisi pe ‘o e MEIDECC ‘i he taimi 10:00 pongipongi.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue Fakamatala ‘Eá, Ma’u’anga Iví, Ma’u’anga Fakamatalá, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatulá, ‘Atakaí, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utakí.

Last Updated ( Friday, 19 January 2018 08:59 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 1966

Who's Online

We have 263 guests online

PUBLIC ENTERPRISES